DirectX/Direct3D

Wikikirjastosta
< DirectX(Ohjattu sivulta Direct3D)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Direct3D, lyhyesti D3D, on Microsoftin kehittämä ohjelmointirajapinta kolmiulotteiseen ohjelmointiin. Kirjan tässä osassa opastetaan D3D:n käyttöön. Kaikissa esimerkeissä käytetään C++:aa.

Laitteen luominen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tässä pieni esimerkki, jolla hankitaan osoitin Direct3D-rajapintaan, jonka jälkeen funktiolla GetAdapterDisplayMode() otetaan oletusnäytönohjaimelta (D3DADAPTER_DEFAULT) tiedot käytössä olevasta näyttötilasta Direct3D-näyttötilamuuttujaan D3DDM. Kun tiedot on hankittu, niitä käytetään D3DPP-muuttujassa (Direct3D Present Parameters) kertomaan Direct3D-rajapinnalle millaisessa näyttötilassa Direct3D-laite tulee toimimaan. Ohjelmat voivat asettaa nämä tiedot myös itse, mutta koska esimerkki toimii ikkunoituna ruudulla on tiedot siis hankittava erikseen.

 // 
 // Globaaleja muuttujia. 
 // 
 LPDIRECT3D8    g_pD3D;   // Globaali osoitin Direct3D-objektiin
 LPDIRECT3DDEVICE8 g_pD3DLaite; // Globaali osoitin D3D-laitteeseen. 
 //
 // Nimi  : LuoD3D() 
 // Kuvaus: Luo liittymän Direct3D-laitteeseen. 
 //     Olettaa että g_hWnd sisältää 
 //     kahvan ohjelman ikkunaan.
 //
 HRESULT LuoD3D( void )  
 { 
  HRESULT hr = S_OK; // palautusarvot 
  // 
  // Nollataan Direct3D:n käyttämät osoittimet. 
  // 
  g_pD3D   = NULL; 
  g_pD3DLaite = NULL; 
  // 
  // Luodaan Direct3D-objekti, joka toimii liittymänä
  // Direct3D-rajapintaan. 
  // 
  g_pD3D = Direct3DCreate8( D3D_SDK_VERSION );
  // 
  // Jos liittymää ei saatu on g_pD3D-osoitin nolla. 
  // 
  if( g_pD3D == NULL ) 
    return S_FAIL;
  //
  // Hankitaan Direct3D-rajapinnalta tiedot nykyisestä 
  // näyttötilasta ja luodaan niiden avulla Direct3D- 
  // laite. 
  // 
  D3DDISPLAYMODE D3DDM;
  g_pD3D->GetAdapterDisplayMode( D3DADAPTER_DEFAULT, &D3DDM ); 
  
  
  //
  // Asetetaan laitteelle tiedot siitä kuinka kuva 
  // tulee piirtää ruudulle. 
  //
  D3DPRESENT_PARAMETERS D3DPP; 
  ZeroMemory( &D3DPP, sizeof( D3DPP ) ); // muistin nollaus 
  
  D3DPP.Windowed     = TRUE;
  D3DPP.SwapEffect    = D3DSWAPEFFECT_DISCARD; 
  D3DPP.BackBufferFormat = D3DDM.Format; 
  D3DPP.EnableAutoDepthStencil = TRUE;
  D3DPP.AutoDepthStencilFormat = D3DFMT_D16;
  
  // 
  // Luodaan Direct3D-laite yllä annettujen tietojen 
  // mukaan.
  //
  hr = g_pD3D->CreateDevice( D3DADAPTER_DEFAULT, 
               D3DDEVTYPE_HAL, 
               g_hWnd,
               D3DCREATE_SOFTWARE_VERTEXPROCESSING,
               &D3DPP, 
               &g_pD3DLaite );
  //
  // Palautetaan CreateDevice()-funktion palautusarvo. 
  // Se kertoo suoraan onnistuiko laitteen hankkiminen. 
  // 
  return hr; 
  }

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]