Siirry sisältöön

Ateistien ehdotus lukion elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaksi

Wikikirjastosta

Ateistien ehdotus lukion opetussuunnitelmaksi (tiivistelmä)

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Elämänkatsomustiedon opetuksen perusarvoja ovat vapaus ja tasa-arvo ja elämän arvostaminen. Käsitykset, moraali ja ihmisten yhteiskunnat ovat puhtaasti inhimillistä alkuperää.

Elämänkatsomustiedon opetus

 • pyrkii antamaan valmiuksia ymmärtää ja tutkia todellisuutta ja hallita omaa elämäänsä
 • pyrkii lisäämään uskontokuntiin kuulumattomien omanarvontuntoa, oman ryhmän ja muiden ryhmien ihmisoikeuksien ymmärtämistä ja kunnioittamista sekä tosiasioihin perustuvaa harkintaa arjen päätöksen teossa
 • pyrkii antamaan valmiuksia kohdata käsityksellinen ja eettinen ulottuvuus omassa ja yhteisön elämässä
 • kunnioittaa uskontokuntiin kuulumattomien kotien käsitys- ja moraaliperinteitä
 • antaa valmiudet ymmärtää elämän mielekkyys ja tarkoitus ilman uskontoja
 • antaa valmiudet puolustaa uskonnotonta todellisuuskäsitystä
 • korostaa järjen käytön ja vapaan tutkimuksen merkitystä hyvän elämän ehtoina
 • on jumalatonta, eikä tue uskoa yliluonnolliseen
 • opettaa havaitsemaan hyvän tieteen, huonon tieteen ja valetieteen rajat.

Oppilas

 • oppii luottamaan elämään ja itseensä, kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden sekä tunnistamaan ilmiöiden syitä ja seurauksia
 • oppii eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista sekä järjen käyttöä arkipäivän ongelmien ratkaisemisessa
 • tutustuu monipuolisesti ateistiseen kulttuuriin ja etiikkaan
 • tutustuu muihin uskonnottomiin ja uskonnollisiin käsityksiin
 • tiedostaa erilaisten eettisten ratkaisujen taustalla vaikuttavat arvot ja niiden merkityksen
 • tiedostaa seurausten merkityksen
 • arvostaa omaa todellisuuskäsitystään ja minäkäsitystään sekä ymmärtää muita käsityksiä ja kulttuureja
 • ymmärtää tiedon, totuuden ja arvojen merkityksen ratkaisuja tehtäessä
 • ymmärtää pääpiirteissään sen, miten inhimillinen tieto syntyy
 • ymmärtää pääpiirteissään sen, miten väitteitä perustellaan
 • ymmärtää luonnontieteen todellisuuskäsityksen merkityksen
 • pystyy arvioimaan asioita oikeudenmukaisuuden kannalta

1. Ihmisen elämä ja etiikka (ET1)

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää, että ihmisen moraalinen kasvu jatkuu koko elämän ajan
 • arvostaa rehellisyyttä, avoimuutta ja totuudenmukaisuutta
 • oppii huomioimaan tekojen syitä, vaikuttimia ja seurauksia (esim. hyväksyminen tai paheksuminen)
 • tiedostaa oman elämän hallinnan tärkeyden
 • tiedostaa järjen ja perustelujen käytön ratkaisujen teossa
 • on valmis auttamaan ja osallistumaan
 • osaa arvioida syitä ja seurauksia luonnossa ja ihmisyhteisöissä
 • pystyy perustelemaan omaa elämänkäsitystään ja puolustamaan sitä
 • osaa vastata kysymykseen elämän tarkoituksesta
 • osaa arvioida erilaisia arvo- ja uskomusjärjestelmiä
 • pystyy perustelemaan omaa elämänkäsitystään ja puolustamaan sitä
 • tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja uskonnottoman etiikan perusteita sekä osaa soveltaa näitä eettiseen pohdintaan ja toimintaansa

Keskeiset sisällöt

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
 • mitä ihmisen pitäisi tehdä elämälleen?
 • onko uskonnosta moraalin perustaksi
 • millaisia moraalikäsityksiä on esitetty
 • moraaliajattelun luonne ja sisältö
 • moraalisanoja ja moraalikäsityksiä: periaatteet, normit, hyvä, paha, oikea, väärä jne.
 • arvot ja tieto, ovatko arvot suhteellisia
 • moraalin alkuperä
 • moraali ja yksilöiden käyttäytyminen
 • moraali ja yhteiskunta, esim. itsekkyys ja yhteishyvä
 • onko elämällä tarkoitusta, elämä luonnonilmiönä, elämä yhteisöissä
 • elämän kehitys luonnossa
 • ihmiselämän vaiheet
 • ihmisen moraalinen kehitys
 • käsityksiä onnellisuudesta
 • vapaus ja välttämättömyys luonnossa ja ihmiselämässä
 • elämänkäsitys ja käyttäytyminen
 • oman elämän hallinta, emootioiden hallinta
 • ihmisten erilaisuus
 • uskonnottoman elämä kehdosta hautaan evankelis-luterilais­enem­mis­töisessä Suomessa
 • uskonnottoman oikeusasema Suomessa
 • uskonnoton tapa- ja juhlakulttuuri Suomessa
 • ihmissuhteet ja elämäntavat, ihmissuhderistiriidat
 • moraali ja yhteiskunta, esim. itsekkyys ja yhteishyvä
 • rikkaus, köyhyys jne.
 • suomalaisten elämän muutokset sadan viimeisen vuoden aikana
 • suomalaisten tulevaisuudennäkymiä
 • etiikan käsitykset uskontokuntiin kuulumattomien kannalta (seurausetiikat, velvollisuusetiikat, hyve-etiikat jne.)
 • sovellettua etiikkaa (esim. abortti)
 • taide ja elämän sisältö

2. Todellisuus ja todellisuuskäsitykset (ET2)

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Opiskelija

 • tuntee ilmiöiden luonnontieteellisen selittämistavan
 • osaa erottaa tieteellisen tiedon valetieteestä
 • osaa arvioida syitä ja seurauksia luonnossa
 • tuntee kaikkeuden ja maapallon kehityksen
 • tuntee elämän synnyn ja kehityksen maapallolla
 • ymmärtää ihmiselämän kiertokulun
 • osaa vastata kysymykseen ”Mitä on olemassa”
 • ymmärtää, kenellä on todistusvelvollisuus (väitteen esittäjällä)
 • ymmärtää ympäristön ja kulttuuriperinnön vaalimisen tärkeyden
 • kokee elämän mielekkääksi
 • pystyy välttämään petetyksi tulemista
 • pystyy käyttämään nykyaikaisia viestintävälineitä todellisuuskäsityksensä päivittämiseen
 • pystyy arvioimaan viestintävälineiden välittämiä tietoja
 • pystyy ennakoimaan tulevaa kehitystä
 • pystyy toimimaan ennalta arvaamattomissa tilanteissa
 • on valmis toimimaan ympäristön ja kulttuuriperinnön puolesta
 • osaa arvioida hyvän tieteen, huonon tieteen ja valetieteen vaikutuksia yhteisön elämään
 • tiedostaa todellisuuskäsityksensä muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa etsiä uutta tietoa
 • tiedostaa järjen ja perustelujen käytön ratkaisujen teossa
 • osaa arvioida oman maan ja maailman tulevaisuutta erilaisten ratkaisumallien valossa

Keskeiset sisällöt

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
 • elämänkäsitysten käsitteitä ja käsitteiden vaikutus todellisuuskäsitykseen
 • erilaisia todellisuuskäsityksiä
 • käsityksiä hyvästä tieteestä ja hyvästä tieteellisestä menetelmästä
 • tieto, totuus ja todellisuuden luonne
 • mitä on olemassaolo ja mitä on olemassa
 • havainnot ja toimintojen suuntaaminen niiden avulla
 • lainalaisuusoppi, satunnaisuusoppi, vapaus luonnontieteen näkökulmasta
 • uskontojen, alkoholin, huumeiden jne. vaikutus tahdonvapauteen
 • ajattelu aivotutkimuksen valossa
 • mieli
 • jumalatodistusten kumoaminen
 • hyvän tieteen, huonon tieteen ja valetieteen erottaminen
 • elämä biologisena ilmiönä
 • kuolema biologisena ilmiönä
 • elämän synty ja kehitys maapallolla
 • onko luonnonilmiöllä elämä tarkoitusta (Charles Darwinin käsitys asiasta)
 • kaikkeuden synty ja kehitys
 • todellisuuskäsitykseen vaikuttavia tekijöitä
 • kasvatuksen vaikutus todellisuuskäsitykseen
 • arvojen vaikutus todellisuuskäsitykseen
 • viestintävälineiden välittämä todellisuuskäsitys
 • erilaisia käsityksiä taiteesta
 • ateismin historiaa
 • muiden käsitysten historiaa (esim. valistus, marxismi, positivismi, looginen empirismi, naturalismi, materialismi)
 • uskontokuntiin kuulumattomien aseman kehitys Suomessa ja muissa maissa
 • arkikäsitteet ja tiedon luotettavuus
 • tiedon hankintamenetelmiä
 • käsitetieto ja kokemustieto
 • havainnot ja yleistäminen
 • tiedon hankkiminen ja arviointi
 • kenellä on todistuksen taakka
 • ristiriidattomuus ja yksinkertaisuus
 • virhepäätelmien välttäminen
 • oman elämänkäsityksen perusteleminen

3. Ihminen ja yhteisö (ET3)

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Opiskelija

 • ymmärtää, että kansanvaltaan kuuluvat myös vähemmistöjen oikeudet
 • osaa luetella tärkeimmät ihmisoikeudet ja ymmärtää käytettyjen sanojen merkityksen
 • ymmärtää käsitteet tasa-arvo, tasapuolisuus ja kansanvalta
 • osaa käyttäytyä kohteliaasti
 • osaa sopia pienet erimielisyydet neuvottelemalla
 • osaa arvostaa toisten koululaisten oikeuksia ja koulun työrauhaa
 • osaa arvostaa avoimuutta, totuutta ja rehellisyyttä
 • tuntee uskontokuntiin kuulumattomien aseman Suomessa ja muualla maailmassa
 • osaa puolustaa ihmisoikeuksia, suvaitsevuutta ja oikeudenmukaisuutta erityisesti uskontokuntiin kuulumattomien ihmisoikeuksien osalta
 • on valmis osallistumaan uskonnottomien yhteistoimintaan
 • tuntee tärkeimpien ihmisoikeusasiakirjojen sisällön
 • ymmärtää vallan käyttöön liittyviä käsitteitä ja ongelmia
 • osaa arvioida syitä ja seurauksia ihmisyhteisössä
 • ymmärtää vapauden merkityksen
 • ymmärtää oikeudenmukaisuuden merkityksen ja osaa toimia oikeudenmukaisesti
 • tuntee tavallisimmat yhteiskuntatyypit ja ymmärtää yhteiskunnallisen osallistumisen tärkeyden
 • tuntee tulevaisuuden mahdollisuudet ja vaarat

Keskeiset sisällöt

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

4. Kulttuuritaidot (ET4)

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Opiskelija

 • tutustuu ateistiseen kulttuuriin
 • tutustuu uskonnottomiin kulttuureihin
 • tutustuu muihin kulttuureihin
 • tuntee ateistista ja muuta uskonnotonta kirjallisuutta
 • tuntee uskonnottomien järjestöjä Suomessa ja muualla maailmassa
 • on valmis osallistumaan uskonnottomien yhteistoimintaan ja tiedostamaan suvaitsevuuden merkityksen
 • oppii arvostamaan uskonnotonta kulttuuria
 • osaa ymmärtää hyvien tapojen merkityksen riippumatta sellaisista uskonnollisista taikauskomuksista, joilla tapakulttuuria usein perustellaan
 • tuntee uskonnottomien katsomusten levinneisyyden
 • on saanut käsityksen uskonnottomien ja muiden kulttuurien keskinäisistä suhteista, eroista, yhtäläisyyksistä ja historiallisista juurista
 • tuntee viestintää uskonnottomasta näkökulmasta
 • tuntee taiteita uskonnottomasta näkökulmasta
 • tuntee kulttuurihistoriaa uskonnottomasta näkökulmasta
 • tuntee elämää uskonnottomissa ja muissa yhteisöissä
 • pystyy perustelemaan omaa elämänkäsitystään ja puolustamaan sitä
 • tuntee uskonnottomiin kohdistuvan syrjinnän muodot Suomessa
 • tuntee uskonnottomien syrjinnän historian Suomessa
 • tuntee ateistisen elämänkäsityksen perusteet sekä muita uskonnottomia ja uskonnollisia elämänkäsityksiä
 • tuntee inhimilliset perustarpeet
 • tuntee pääpiirteissään olosuhteiden vaikutukset elämänhallintaan
 • tuntee elämän, kulttuurin ja aatteiden kehityksen Suomessa luontaistaloudesta tietoyhteiskuntaan
 • ymmärtää nykyaikaistumisen hyötyjä ja haittoja
 • syventää tietojaan tietoyhteiskunnasta
 • tuntee uskonnottomien syrjinnän Euroopassa
 • tuntee uskonnottomien syrjinnän muissa maissa
 • ymmärtää uskontojen merkityksen vallankäytön välineinä
 • ymmärtää uskontojen vaikutukset käsitteellisiin ja aatteellisiin kiistoihin
 • tuntee uskontojen toiminnan sotien yhteydessä
 • tuntee ihmisoikeusajattelun historiaa
 • tuntee kehityksen eri ryhmien ihmisoikeuksissa
 • osaa arvioida nykyisen ihmisoikeusajattelun puutteita

Keskeiset sisällöt

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
 • ateistinen kulttuuri
 • uskonnottomat kulttuurit
 • muut kulttuurit
 • hyvien tapojen merkitys riippumatta sellaisista uskonnollisista taikauskomuksista, joilla tapakulttuuria usein perustellaan
 • uskonnottomien käsitysten levinneisyys
 • uskonnottomien ja muiden kulttuurien keskinäiset suhteet, erot, yhtäläisyydet ja historialliset juuret
 • elämän, kulttuurin ja aatteiden kehitys Suomessa luontaistaloudesta tietoyhteiskuntaan
 • valistusajattelun ja teollisen vallankumouksen merkitys
 • nykyaikaistumisen hyötyjä ja haittoja
 • tietoyhteiskunta
 • viestintä uskonnottomasta näkökulmasta
 • oman elämänkäsityksen puolustaminen
 • elämä uskonnottomissa ja muissa yhteisöissä
 • taiteet uskonnottomasta näkökulmasta
 • kulttuurihistoria uskonnottomasta näkökulmasta
 • ateistisen elämänkäsityksen perusteet sekä muita uskonnottomia ja uskonnollisia elämänkäsityksiä
 • inhimilliset perustarpeet
 • olosuhteiden vaikutukset elämänhallintaan
 • uskonnottomiin kohdistuvan syrjinnän muodot Suomessa
 • uskonnottomien syrjintä Suomessa verrattuna vähemmistöuskontoihin kuuluvien syrjintään (esim. juutalaiset, ortodoksit ja muslimit)
 • uskonnottomien syrjinnän historia Suomessa
 • ateistinen ja muu uskonnoton kirjallisuus
 • uskonnottomien järjestöt Suomessa ja muualla maailmassa
 • uskonnottomien yhteistoiminta ja suvaitsevuuden merkitys
 • uskonnottomien elämä evankelis-luterilaisenemmistöisessä Suomessa
 • ihmisoikeusajattelun historiaa
 • kehitys eri ryhmien ihmisoikeuksissa
 • uskonnolliset ja poliittiset hyökkäykset ihmisoikeuksia vastaan
 • nykyisen ihmisoikeusajattelun puutteet

5. Uskontojen kumoamisen perusteet (ET5)

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oppilas

 • saa käsitteellisiä välineitä, tietoa ja taitoa, joiden avulla hän osaa pohtia ja eritellä käsityksiin liittyviä kysymyksiä
 • kykenee muodostamaan, jäsentämään ja arvioimaan omaa elämänkäsitystään ja kulttuurisidonnaisuuttaan sekä arvostaa uskonnottoman kulttuurin ja muiden kulttuurien käsitysperinteitä
 • ymmärtää, että arvostelu on olennainen osa tiedettä
 • ymmärtää, että virheellisistä käsityksistä saattaa olla suurta vahinkoa
 • ymmärtää hyvän tieteellisen selittämisen ja myyttisen selittämisen eron
 • tuntee uskontojen kumoamisen perusteet
 • tuntee muita käsitysperinteitä
 • osaa vertailla eri käsitysperinteitä
 • tuntee ateismin historian
 • tuntee muiden käsitysten historiaa ja niiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä
 • tuntee käsitysten poliittisia, sosiaalisia, psykologisia jne. syitä
 • ymmärtää, mitä on selittäminen tieteessä
 • ymmärtää kenen on todistuksen taakka
 • ymmärtää, mitä muita merkityksiä selittämiselle on eri aikoina annettu
 • tuntee aineellisen tavan selittää maailmaa

Keskeiset sisällöt

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
 • selittäminen tieteessä
 • arvostelu on olennainen osa tiedettä
 • kenen on todistuksen taakka
 • aineellinen tapa selittää todellisuutta
 • mitä muita merkityksiä selittämiselle on eri aikoina annettu
 • tieteellisen selittämisen ja myyttisen selittämisen ero
 • virheellisistä käsityksistä saattaa olla suurta vahinkoa
 • selittäminen suomalaisessa kulttuurissa kivikaudelta nykypäivään
 • selittäminen eri aikoina ja eri kulttuureissa
 • ateismin olemus
 • kiista uskonnon määritelmästä (deskriptiiviset, funktionaaliset jne. määritelmät, uskonto on järjestäytynyttä jumaluskoa)
 • Suomen eduskunnan määritelmä uskonnolle
 • oikea määritelmä uskonnolle
 • muiden käsitysten historiaa ja niiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä
 • uskontojen kumoaminen (mm. jumalatodistusten kritiikki)
 • ateismin puolustaminen (mm. pahan ongelma)
 • uskontojen geneettinen selittäminen
 • uskontojen sosiologinen selittäminen
 • uskontojen poliittinen selittäminen
 • uskontojen psykologinen selittäminen
 • uskontojen biologinen selittäminen
 • ateismin historia
 • uskonnottomien järjestötoiminta Suomessa
 • uskonnottomien järjestötoiminta muualla maailmassa
 • uskonnottomien julistuksia ja ohjelmia Suomessa ja muualla
 • ateistien ajatuksia nykyään
 • ateismin ja kristinuskon välinen taistelu länsimaissa
 • ateismin ja uskontojen välinen taistelu muualla
 • uskonnollinen fundamentalismi ja muita tulevaisuuden uhkia