Ateistien ehdotus perusasteen elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaksi

Wikikirjastosta

Ateistien ehdotus perusopetuksen opetussuunnitelmaksi (tiivistelmä)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Elämänkatsomustiedon opetuksen perusarvoja ovat vapaus ja tasa-arvo. Käsitykset, moraali ja ihmisten yhteiskunnat ovat puhtaasti inhimillistä alkuperää.

Elämänkatsomustiedon opetus

 • pyrkii antamaan valmiuksia ymmärtää ja tutkia kaikkeutta ja hallita omaa elämäänsä
 • pyrkii lisäämään uskontokuntiin kuulumattomien omanarvontuntoa, oman ryhmän ja muiden ryhmien ihmisoikeuksien ymmärtämistä ja kunnioittamista sekä tosiasioihin perustuvaa harkintaa arjen päätöksen teossa
 • pyrkii antamaan valmiuksia kohdata käsityksellinen ja eettinen ulottuvuus omassa ja yhteisön elämässä
 • kunnioittaa uskontokuntiin kuulumattomien kotien käsitys- ja moraaliperinteitä
 • antaa valmiudet ymmärtää elämän mielekkyys ja tarkoitus ilman uskontoja
 • antaa valmiudet puolustaa uskonnotonta todellisuuskäsitystä
 • korostaa järjen käytön ja vapaan tutkimuksen merkitystä hyvän elämän ehtoina
 • on jumalatonta, eikä tue uskoa yliluonnolliseen
 • opettaa havaitsemaan hyvän tieteen, huonon tieteen ja valetieteen rajat.

Vuosiluokat 1–5[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävä vuosiluokilla 1–5 on tietojen, taitojen ja kokemisen kautta tarjota oppilaalle aineksia oman minän ja elämänkäsityksen muodostamiseen ja moraalisesti vastuuntuntoiseksi ja tekojensa seuraukset ymmärtäväksi ihmiseksi kasvamiseen.

Tavoitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oppilas

 • oppii tunnistamaan ilmiöiden syitä ja seurauksia
 • oppii moraalisten asioiden pohdintaa ja järjen käyttöä arkipäivän ongelmien ratkaisemisessa
 • tutustuu monipuolisesti ateistiseen elämänkäsitykseen ja etiikkaan
 • tutustuu muihin uskonnottomiin ja uskonnollisiin käsityksiin.

Keskeiset sisällöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jokaisen kurssin pitää sisältää tietoja uskontokuntiin kuulumattomien etiikasta, uskontokuntiin kuulumattomien elämänkäsityksestä, yhteisöstä ja ihmisoikeuksista uskontokuntiin kuulumattomien kannalta sekä luonnontieteen todellisuuskäsityksestä.

Siveys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Elämänkäsitys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhteisö ja ihmisoikeudet uskontokuntiin kuulumattomien kannalta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Luonnontieteen todellisuuskäsitys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • ympäristö ja luonto, eloton ja elävä
 • havaintojen merkitys luonnon tuntemiselle
 • syyt ja seuraukset luonnossa
 • mikä luonnossa on kaunista ja mikä rumaa?
 • elämän synty ja kehitys
 • maa ja kaikkeus
 • elämän erilaisia muotoja
 • syntymä, elämä ja kuolema luonnossa
 • luonnon tulevaisuus ja kestävä kehitys

Vuosiluokat 6–9[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 6–9 on syventää ja laajentaa oppilaan ymmärtämystä oman elämänkäsityksen ja muiden käsitysten luonteesta ja merkityksestä sekä näin tukea oppilaan oman elämänkäsityksen ja siveellisen käsityksen muodostumista.

Tavoitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oppilas

 • osaa etsiä ja rakentaa minuuttaan ja elämänkäsitystään ja oppia samalla hahmottamaan koko­naisuuksia, kasvaen kohtaamaan epävarmuutta ja kehittäen taitojaan ilmaista itseään ja elämän­käsitystään
 • tuntee ateistisen elämänkäsityksen perusteet sekä muita uskonnottomia ja uskonnollisia elämänkäsityksiä
 • tuntee uskontokuntiin kuulumattomien aseman Suomessa ja muualla maailmassa
 • pystyy perustelemaan omaa elämänkäsitystään ja puolustamaan sitä
 • tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja uskonnottoman etiikan perusteita sekä osaa soveltaa näitä eettiseen pohdintaansa ja toimintaansa
 • tiedostaa todellisuuskäsityksensä muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa etsiä uutta tietoa
 • tiedostaa oman elämän hallinnan tärkeyden
 • tiedostaa järjen ja perustelujen käytön ratkaisujen teossa
 • osaa arvioida omaa, oman maan ja maailman tulevaisuutta erilaisten ratkaisumallien avulla
 • tuntee tärkeimpien ihmisoikeusasiakirjojen sisällön erityisesti uskontokuntiin kuulumattomien ihmisoikeuksien osalta
 • osaa arvioida periaatteiden, ratkaisujen ja tekojen oikeudenmukaisuutta
 • osaa arvioida syitä ja seurauksia luonnossa ja ihmisyhteisöissä
 • osaa puolustaa ihmisoikeuksia, suvaitsevuutta ja oikeudenmukaisuutta erityisesti uskontokuntiin kuulumattomien kannalta
 • on valmis auttamaan ja osallistumaan
 • osaa erottaa hyvän tieteellisen tiedon huonosta tieteestä ja valetieteestä
 • osaa arvioida hyvän tieteen, huonon tieteen ja valetieteen vaikutuksia yhteisön elämään
 • tuntee ilmiöiden luonnontieteellisen selittämistavan
 • osaa arvioida erilaisia arvo- ja uskomusjärjestelmiä

Keskeiset sisällöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jokaisen kurssin pitää sisältää tietoja uskontokuntiin kuulumattomien moraalista, uskontokuntiin kuulumattomien elämänkäsityksestä, muista elämänkäsityksistä, yhteisöstä ja ihmisoikeuksista uskontokuntiin kuulumattomien kannalta sekä luonnontieteen todellisuuskäsityksestä.

Yhteisö ja ihmisoikeudet uskontokuntiin kuulumattomien kannalta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • yksilö yhteisön jäsenenä
 • yksilön hyvinvointi
 • vaikuttaminen päätöksentekoon
 • oikeusjärjestelmä
 • valta ja vallan käytön ongelmat
 • sukupuoli, perhe

Elämänkäsitys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • ateismin historiaa
 • muiden käsitysten historiaa
 • uskontokuntiin kuulumattomien oikeudet Suomessa ja eri maissa
 • todellisuus, todellisuuskäsitys ja elämänkäsitys
 • tieto, tiede ja tutkimus
 • luonnollinen ja yliluonnollinen hyvän luonnontieteen mukaan
 • ateismi, uskonnottomuus ja uskonto
 • oma elämänkäsitys
 • onko elämällä tarkoitusta
 • emootiot, huumori
 • onnellisuus ja kärsimys
 • kasvatus
 • ajattelu aivotutkimuksen mukaan
 • mielenterveys

Kulttuuritaidot (taito elää valtarakenteessa)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oppilas

 • tutustuu ateistiseen kulttuuriin
 • tutustuu muihin uskonnottomiin kulttuureihin
 • tutustuu muihin kulttuureihin
 • tuntee viestintää uskonnottomien kannalta
 • tuntee taiteita uskonnottomien kannalta
 • tuntee kulttuurihistoriaa uskonnottomalta kannalta
 • tuntee elämää uskonnottomissa yhteisöissä
 • osaa uskonnottomat tavat
 • tuntee uskonnottomien käsitysten levinneisyyden
 • on saanut käsityksen uskonnottoman ja muiden kulttuureiden keskinäisistä suhteista, eroista, yhtäläisyyksistä ja historiallisista juurista
 • tuntee ateistista ja muuta uskonnotonta kirjallisuutta, tuntee ateistisia ja muita uskonnottomia ajatuksia
 • tuntee uskonnottomien järjestöjä Suomessa ja muualla maailmassa
 • on valmis osallistumaan uskonnottomien yhteistoimintaan ja tiedostamaan suvaitsevuuden merkityksen
 • oppii arvostamaan omaa ja uskonnotonta perinnettään
 • ymmärtää tiedotusvälineiden merkityksen elämänkäsityksen kannalta

Moraali[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • ateistisia käsityksiä moraalista
 • muita uskonnottomia käsityksiä moraalista
 • uskontojen käsityksiä moraalista
 • uskonnottomien ja uskontoihin perustuvien moraalikäsitysten eroja ja yhtäläisyyksiä
 • ihmisoikeudet, eläinten oikeudet ja ympäristön suojelu uskonnottomalta kannalta
 • eri kulttuurien moraalikäsitykset yleisinhimilliseltä kannalta
 • yhteisön ja yhteiskunnan moraalinen vastuu
 • oikeudenmukaisuus
 • siveellisten ongelmien ratkaiseminen

Todellisuuskäsitykset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • uhkia, toiveita ja ennusteita
 • kaikkeuden kehitys
 • kehitys maapallolla
 • ympäristön ja kulttuuriperinnön suojelu
 • lainalaisuusoppi, satunnaisoppi, vapaus luonnontieteen näkökulmasta
 • ihmiselämän kiertokulku
 • havainnot ja toimintojen suuntaaminen niiden avulla
 • tiedon hankkiminen ja arviointi
 • mitä on olemassa
 • minun tulevaisuuteni
 • toimiminen uskonnottomuuden ja yleisinhimillisesti toivottavan tulevaisuuden hyväksi
 • käsityksiä ihmisen ja luonnon suhteesta

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]