Siirry sisältöön

Etäopetuksen näytön paikka/Ammatillinen koulutus

Wikikirjastosta

Digitalisaatio nähdään ammatillisessa koulutuksessa ns. kattokäsitteenä, joka kattaa yksinkertaistetusti digitaalisen oppimisen välineet ja sovellukset (mm. teknologiaa hyödyntävät oppimisympäristöt ja materiaalit), koulutuksen järjestäjien toimintatavat, opetusmenetelmien uudistamisen, opettajuuden ja ohjauksen kehittämisen sekä digitalisoitumista tukevat strategiat ja linjaukset. DIGAM-tutkimus tarkastelee digitalisaatiota erityisesti opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä opiskelijoiden näkökulmasta sekä sitä, miten digitalisaatio on vaikuttanut oppimiseen ja osaamisen hankkimiseen ammatillisessa koulutuksessa.

Ammatillisten opettajien osaamisen tasoa ja erityispiirteitä kuvataan DIGIOPE-selvityksessä, jonka mukaan peruslaitteet kuten kannettava tietokone, älypuhelin ja kamera ovat kaikkien saatavilla. Sen sijaan uudempaa teknologiaa esim. 360-kameroita, 3D-tulostimia tai virtuaalitodellisuuksia sekä simulaatiotekniikkaan on jonkin verran käytössä, mutta vähemmän.

Oppimisen ja opetuksen digimaisema ammatillisessa oppilaitoksessa

Paula pedagoginen robotti esittelee Varian digimaiseman.

Verkko-opetuksen toteutustapoja ammatillisessa koulutuksessa

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ammatillisessa koulutuksessa voidaan toteuttaa verkko-opetusta ja -oppimista eri tavoin. Oppimisen tukena voidaan käyttää erilaisia päätelaitteita kuten älypuhelimet, tabletit, tietokoneet jne. Tavanomaisesti verkko-oppimista toteutetaan ammatillisessa koulutuksessa työpaikalla järjestettävän oppimisen rinnalla, koska usein on kyse aikuisista työssäkäyvistä henkilöistä.


10 TEESIÄ – huolehdi opettajana näistä asioista, niin perusta on kunnossa etäopiskelun johtamiseen!

 1. Jokaisen opiskelijan laitteet (ohjelmisto asennettu, mielellään mikrofoni ja videoyhteys) ja yhteydet kunnossa!
 2. Oppija osaa käyttää laitteiden perustoimintoja ja tietää, mistä ohjeet löytyvät ja mistä kysyä apua.
 3. Osallistujille laaditaan yhteiset säännöt, miten verkko-opinnoissa käyttäydytään (kommunikointi, tauot, yhteinen aamun aloitus, aikataulutus, suunnitelmat b, c ja d teknisten vaikeuksien edessä).
 4. Suunnittele verkko-opetuksen tavoitteet huolellisesti ja selkeästi ja tuo ne kirjallisesti kaikkien näkyville.
 5. Mieti, mitä ohjelmia oppimisen tukemisessa käytät saavuttaaksesi asetetut tavoitteet.
 6. Mieti, mitkä ohjelmat tukevat parhaiten oppimisen arviointia suhteessa tavoitteisiin.
 7. Varmista, että olet saatavissa mahdollisimman nopeasti ja kaikilla on mahdollisuus tavoittaa sinut, kun opiskelija tarvitsee apua.
 8. Mikäli mahdollista, testaa tehtäviä etukäteen ja kehitä niitä saadun palautteen perusteella.
 9. Kokeile rohkeasti, kehity ja jaa kokemukset työyhteisölle.
 10. Nauti verkko-opintojen tuomista uusista mahdollisuuksista.


Opiskelijan perusdigitaitojen varmistaminen

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Verkko-opetukseen ja -oppimisen toteuttamisen perusedellytys on, että opettajalla ja opiskelijalla on riittävät digitaaliset perustaidot. Tässä voit hyödyntää esim. https://yle.fi/aihe/digitreenit -sivustoa sekä kehitteillä olevaa valtakunnallista osaamismerkkijärjestelmää työelämässä ja opiskeluissa tarvittaville digitaidoille. Lue lisää https://tieke.fi/hankkeet/osuvat-taidot/. Perustaitojen tueksi löydät videomateriaalia aoe.fi-palvelusta hakusanalla “osuvat taidot” tai YouTubesta.

Ammatillisen oppilaitoksen digimaisemat ovat monipuolisia ja käytössä on paljon erilaisia työkaluja. Lisäksi ammatillisessa koulutuksessa hyödynnetään simulaatioita, ja simulaattoreiden etäkäyttöä on kehitetty ja kokeillaan.


Vinkkejä etäopetuksen suunnitteluun ja toteutukseen

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
 1. Kysy, millaisia työkaluja opiskelijat käyttävät jo entuudestaan ja millaisia laitteita ja verkkoyhteyksiä heillä on käytössään ja millä tavalla he haluaisivat saada ohjausta
  • Millaiset laitteet ja yhteydet kotona ja/tai työssä.
  • Mitä some-kanavia he jo hyödyntävät tai onko jo olemassa yhteistä kanavaa?
  • Millainen etäopetusmuoto on opiskelijalle sopivin ja paljonko haluaa tehdä pienryhmissä jne.
 2. Sovi yhteydenpitokanavasta ja siitä, mitä missäkin kanavassa tapahtuu
 3. Tehkää yhteiset säännöt toiminnalle. Koska ollaan tavoitettavissa, miten nopeasti vastataan viesteihin, millä välineellä toimitaan
 4. Kartoita ,millaisia aihealueen ja/tai ammattialan verkkoaineistoja on jo olemassa, esimerkiksi yritysten koulutusmateriaalit, yritysten verkkosivustot, videot ja sovellukset. Voit hyödyntää myös opiskelijoita aihealueen tiedonhaussa. Pohdi, mitä alaan/koko tutkintoon liittyviä asioita voi oppia kotosalla, kun esim. työelämän oppimispaikka on kiinni. Näin saadaan paljon toiminnallisuutta.
 5. Perehdy opiskelijan/opiskelijoiden kanssa opiskeltavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja kriteereihin tai osaamistavoitteisiin ja tuo ne selkeästi esille.
 6. Suunnittele opintojen kokonaisuus/oppimisprosessi tavoitteisiin nähden ja hyödynnä monipuolisesti erilaisia tapoja oppia yksin tai yhdessä, mikäli mahdollista. Oppiminen on aina vuorovaikutusta, joten tue myös mahdollisuutta reflektioon. Oppimista voi rikastaa esim. hyödyntämällä oppimispelejä tai simulaatiota, mikäli niitä on aihealueeseen saatavilla jne. Valitse verkkotyökalut sen mukaan, että ne tukevat aihealueen tavoitteita.
 7. Käytä erilaisia opiskelijoiden aktivointimenetelmiä ja mieti luovia ratkaisuja. Vältä pitkiä luentoja, joissa opiskelijat eivät aktivoidu.
 8. Huomioi oppimiskokonaisuuden suunnittelussa erilaiset oppijat. Voit suunnitella myös erilaisia toteutuksia, joista oppijat voivat valita itselleen sopivan ja motivoivan suoritusmuodon.
 9. Suunnittele, miten oppijan oppimisprosessi ja osaamisen kehittyminen dokumentoituu verkko-opintojen edetessä ja miten sitä voidaan hyödyntään näytön tukena.
 10. Suunnittele, millä tavalla oppimisen ohjausta ja palautetta on saatavilla ja missä kohdassa opintojen etenemistä. Järjestä myös reaaliaikaista ohjausta erilaisilla videoneuvottelun työkaluilla (esim. Google Meet, Microsoft Teams, Adobe Connect, Zoom) . Näin sinun on helpompi ohjeistaa opiskelijoita ja he voivat kysyä, jos eivät ymmärrä. Vältä jättämästä opiskelijaa yksin annettujen tehtävien kanssa.


Opettajien osaaminen ja oppimisen ohjaus

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ammatillisen opettajan tulee osata soveltaa digiosaamista sekä oman ammattialansa osaamiseen että soveltamaansa pedagogiikkaan opetuksessa ja ohjauksessa. Opiskelu tapahtuu yhä enenevämmässä määrin muualla kuin oppilaitoksissa, eikä opettaja useinkaan näe opiskelijoitaan yhtenä ryhmänä tietyssä tilassa. Oppimista tapahtuu jokaisella elämänalueella ja eri ympäristöissä. Tässä poikkeustilanteessa erityisesti eri alojen opettajien tulisi tarkastella, mitä koko alaan tai tutkintoon liittyviä asioita voi oppia tekemällä asioita kotosalla, jos esim. työelämän oppimispaikka menee syystä tai toisesta kiinni ja oppilaitoksen opetus on siirretty verkkoon.

Opettajan työn keskeisin sisältö, opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen tukeminen, tapahtuu erilaisten digitaalisten työkalujen avulla. Opettajan täytyy pystyä tukemaan opiskelijan ammatti-identiteetin muodostusta, tietojen ja taitojen hankintaa, sosiaalistumista työyhteisöön sekä elinikäisen oppimisen taitoja ympäristössä, jossa henkilökohtainen ja dialoginen kohtaaminen ovat monille haasteellisia.

Tietyillä aloilla opiskelu on käytännössä tarkoittanut pääasiassa harjoittelua koulussa tai työpaikalla, jolloin opetuksen siirtäminen yllättäen verkkoon voi tuntua haastavalta. Kun digitaalisia työkaluja- ja alustoja ei ole ennestään käytössä, voi olla hyvä ajatus järjestää etäopetus niillä välineillä, jotka opettajilla ja oppilailla on jo ennestään hallussa. Esimerkiksi puhelimitse, tekstiviestein tai WhatsAppilla. Yllättävässä tilanteessa voidaan päästä liikkeelle vähilläkin resursseilla. Oman osaamisen reflektointi ja sen peilaaminen tutkinnon perusteissa esitettyihin tavoitteisiin on yksi esimerkki. Mitä osaan jo hyvin ja mikä vaatii vielä kehittämistä? Opiskelijat voivat tutustua tutkinnon perusteisiin ja etsiä sieltä itse esimerkiksi yhden ammattitaitovaatimuksen, jota voisivat kehittää kotona. Esimerkiksi työpiirustuksiin tutustumista, niiden pohjalta tehtäviä työvaihesuunnitelmia sekä erilaisia materiaalin tunnistukseen liittyviä tehtäviä voi tehdä kotona ilman, että opettajalta vaaditaan suurta valmistautumista ennakkoon.

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijat käyttävät paljon älypuhelimia oppimisen tukena. Useassa ammatillisessa oppilaitoksessa periaatteena on, että opiskelijat käyttävät omia laitteitaan (BYOD). Ammatillisessa koulutuksessa on menestyksellisesti hyödynnetty tavoitteellisen oppimisen seurannan työkaluja. Tarjolla on kaupallisia tuotteita, mutta myös muita vastaavia ohjelmia löytyy esim. Blogger, Instagram, WhatsApp. Opiskelija tekee tavoitteiden mukaisia työtehtäviä eri ympäristöissä ja samalla dokumentoi oppimistaan hyödyntäen mobiilityökalua. Näin opiskelija, ohjaava opettaja ja työelämän edustaja näkevät helposti edistymisen visualisoituna sekä reaaliaikaisesti. Palautetta, ohjausta sekä tukea voidaan hyödyntää puolin ja toisin. Samaa dokumentointia ja siitä syntyvää materiaalia voidaan käyttää näyttöjen arvioimisessa ja dokumentoinnissa. Osaamisperusteisuutta ja tavoitteellista oppimisen ohjausta on kuvattu esimerkkivideossa.

Opettajille suunnattuja materiaaleja löydät mm. seuraavista:

Verkkoaineistoja eri aloilta ja yhteisten tutkinnon osien toteuttamisen tueksi

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ammatillisen koulutuksen oppimateriaaleja on julkaistu jo vuosia eri ympäristöissä ja YouTube-kanavilla. Avoimien aineistojen hyödyntämistä ja tuottamista myös osana opiskelijan oppimisprosessia on tuettu. Ammatillisiin opintoihin on saatavilla paljon alan ammatillista aineistoa. Materiaalia on saatavilla eri oppilaitosten ja opettajien tuottamina, mutta myös yritysten tuottamia materiaaleja on paljon vrt. esim. Kempin avoimet hitsausalan aineistot jne. Mielenkiintoisia appeja on myös saatavilla ja niiden hyödyntäminen tuo opetukseen mielenkiintoa ja vaihtelua. Kannattaa laittaa myös opiskelijat etsimään hyvää ammatillista materiaalia verkosta. Samalla he voivat ottaa yhdessä kantaa siihen, onko löydetty materiaali ammatillisesti pätevää tai mitä he muuttaisivat materiaalissa. Opiskelijat voivat myös itse tuottaa ammatillista materiaalia kuvaamalla videoita ja kirjoittamalla dokumentteja. Materiaalia voidaan kehittää myös yhteistyössä eri ammattialojen kanssa. Jos opettajalla ei ole riittävää osaamista, yhteistyöllä löytää erilaisia mahdollisuuksia oman opetuksen kehittämiseen.

Aineistoja kokoavat palvelut

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhteiset tutkinnon osat

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

TAT Opettajan aineistopankki

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alakohtaisia aineistoja

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kiltakoulut-verkoston

Video for Education 2020 - #VfE2020 -hankkeen YouTube kanavalla on julkaistu KPEDUssa opiskelijoiden kanssa tehtynä 50 lyhyttä oppimisvideota maatalous- ja rakennusalalle. Ne on lisensoitu vapaasti koulutuskäyttöön CC BY-SA -lisenssillä. Esimerkkinä Avanti- työkoneen hallintalaitteet.

Virtuaalikylä on sähköinen oppimisympäristö, jonka avulla voit helposti ja nopeasti tutustua erilaisiin ympäristö- ja luonnonvara-alan yrityksiin ja niissä tapahtuviin päivittäisiin toimiin.

Omakotitalon rakennuspeli

Logistiikkahalli -sovelluksen latauslinkit löytyvät nyt DigiVirtu-hankkeen sivuilta. Sieltä löytyy myös tekninen loppuraportti, jossa on tarkempia tietoja itse sovelluksesta ja sen käyttöön sopivasta laitteistosta.

Alla olevat materiaalit ja sovellukset ovat avoimesti käytettävissä CC BY-SA (4.0) -lisenssillä.

Opetuskeittiö 360 astetta

Kestävä kehitys autoalalla 360 astetta

Ammatillisen koulutuksen verkostoja

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on intoa ja asennetta kehittää opetusta. Myös johdon tuki koetaan positiivisena voimavarana. Ammatilliset opettajat jakavat halukkaasti omaa osaamistaan. Seuraavassa kappaleessa esittelemme verkostoja tai verkkoyhteisöjä, joista voit kysyä neuvoa, jakaa kokemuksiasi sekä saada nopeasti neuvoja, apua ja vertaistukea haastaviin ja uusiin tilanteisiin.

TVT Ammatillisessa koulutuksessa

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tieto- ja viestintätekniikka ammatillisessa koulutuksessa. Facebook - ryhmä, jossa hyvien käytänteiden jakaminen sallittua, jopa suotavaa.

AMdigi2020. Facebook - ryhmä on perustettu tukemaan 2020-luvun oppimisympäristöjen ja digitaalisten oppimisratkaisujen kehittämistä ammatillisessa koulutuksessa sekä digiosaamisen sanoittamista ja kehittämistä eri aloilla. Ryhmä on avoin kehittäjille ja perustettu toimijoiden yhteisestä toiveesta.

Kiltakoulut-sivuilta löydät niin ikään erilaisia aineistoja ja kiltaopet, jotka ovat kokeneita verkko-opetuksen konkareita.

Esimerkkicase etäopetuksen toteutuksen prosessista

 1. Tutkintojen perusteet – ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet
 2. eHOKS – opiskelun tavoitteet ja sisältö opiskelijalle
 3. Osaamisen hankkiminen – (esim. ItsLearning tai Moodle oppimisympäristö) – oppimistehtävät
 4. Oppimisen etäseuranta – Google drive – taulukko opiskelijalle oman etenemisen raportointiin
 5. Oppimisen aktiivinen tukeminen – Google Hangouts, WhatsApp, puhelin, … opettajan ja muut välineet
 6. Etäopiskelun aloitusilmoitus ja ohjeistus opiskelijoille – 1. Wilma-viesti: selvitys yhteyskäytännöistä, linkit materiaaliin ja oman etenemisen raportointiin
 7. Etäopiskelun ja opetuksen 1. päivän muistutusviesti (aamulla)
 8. Työskentelyn seurantaa Google-driven jaetun tiedoston avulla (kohta 4)
 9. Läsnäolijoiden merkitseminen Wilmaan oppijan ilmoituksen perusteella (kohta 4)
 10. Oppimistekojen seurantaa ItsLearning tai Moodle -ympäristössä (tehtävien palauttaminen ja arviointi) (lähde)