Siirry sisältöön

Ido/Prepositiot

Wikikirjastosta
< Ido

Tässä luvussa kerrotaan idon prepositioista.

Ido on prepositiokieli. Suomessa idon prepositiota yleensä vastaa jokin sijapääte.

Esimerkkejä:

 • a(d) – Me iras a la rivero. 'Minä menen joelle.' Me sendas to ad amiko. 'Minä lähetän sen ystävälle.'
 • alonge – Irez alonge la hego. 'Menkää pensasaidan vartta.'
 • an – Ne marchez an la maro. 'Älkää kävelkö meren rantaan.'
 • ante – Il departis ante me. 'Hän lähti ennen minua.'
 • apud – Sideskez apud me. 'Istuutukaa viereeni.'
 • avan – Vu konstruktos la paviliono avan la domo. 'Te rakennatte puutarhamajan talon eteen.'
 • che – Me esis che mea onklino. 'Minä olin tätini luona.'
 • cirkum – La hundo kuris cirkum ilu. 'Koira juoksi miehen ympärillä.'
 • cis – Venez cis la hego. 'Tulkaa aidalle asti.'
 • da – Ta varo esis komprata da me. 'Tuo tavara on minun ostamani.'
 • de – La hundo saltis de la barelo. 'Koira hyppäsi tynnyriltä.' Taso de kafeo. 'Kuppi kahvia.'
 • di – La libro di Petrus 'Petruksen kirja'.
 • dop – Il arivis dop me. 'Hän saapui minun takani.'
 • dum – Il dormis dum la koncerto. 'Hän nukkui konsertin aikana.'
 • ek – El iris ek la kafeerio. 'Hän tuli kahvilasta.' Vazo ek oro 'vaasi kullasta', 'kultavaasi'.
 • en – En la jorno il dormas. 'Päivällä hän nukkuu.' Il marchas en la chambro. 'Hän kävelee huoneessa.'
 • exter – Exter konkurso 'kilpailun ulkopuolella'.
 • for – Il habitas pasable for hike. 'Hän asuu melko kaukana.'
 • inter – Il pozis su inter ni du. 'Hän asettui meidän kahden väliin.'
 • kontre – Ka vu votas kontre la propozo? 'Äänestättekö ehdotusta vastaan?'
 • koram – Il dicis to koram vua gepatri. 'Hän sanoi sen vanhempienne läsnäollessa.'
 • kun – Il promenas kun amiki. 'Hän käveli ystäviensä kanssa.'
 • lor – Lor mea mariajo 'häitteni aikana (aikaan)'.
 • malgre – Il sucesis malgre omna obstakli. 'Hän onnistui kaikista vastuksista huolimatta.'
 • per – Skribar per plumo 'kirjoittaa kynällä.'
 • po – Me kompris dek sigari po un euro. 'Minä ostin 10 sikaria eurolla.'
 • por – Ica papero esas por tu. 'Tämä paperi on sinulle.'
 • pos – To eventis pos mea departo. 'Se tapahtui lähtöni jälkeen.'
 • preter – Ni iris preter lia fenestri. 'Menimme heidän ikkunoittensa ohi.'
 • pri – Libri pri filozofio 'filosofian kirjoja'.
 • pro – Me tremas pro koldeso. 'Minä tärisen kylmän takia.'
 • proxim – Me plantacigis arbusti proxim la domo. 'Minä istutin pensaita talon viereen.'
 • segun – El agis segun sua opiniono. 'Hän toimi käsityksensä mukaisesti.'
 • sen – Il arivis sen sua amiko. 'Hän saapui ilman ystäväänsä.'
 • sub – La kato dormas sub la tablo. 'Kissa nukkuu pöydän alla.'
 • super – La muevi flugas super la maro. 'Lokkeja lentää meren yllä.'
 • sur – La navi vehigas sur l'oceano vari. 'Laivat kuljettavat valtamerellä tavaroita.'
 • til – Ni irez til la frontiero. 'Tulkaa rajalle (saakka).'
 • tra – Li pasis tra la foresto. 'He kulkivat metsän läpi.'
 • trans – Ne irez trans la lago. 'Älkää menkö järven yli (toiselle puolelle).'
 • ultre – Ultre mea matrala linguo, me savas la Germana. 'Äidinkieleni lisäksi osaan saksaa.'
 • vice – Il ludas vice laborar. 'Hän leikkii työnteon sijaan.'
 • ye – Ye l'angulo di la strado 'kadunkulmassa'. Ye la lasta foyo 'viime kerralla'.