Siirry sisältöön

Iirin kieli/Pronominit

Wikikirjastosta

Tämä luku kertoo iirin pronomineista.

Persoonapronominit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Iirin persoonapronominit ovat

minä

sinä

hän, se (maskuliini)

hän, se (feminiini)

muid me

sinn me

sibh te

siad he

Erityisiä objektimuotoja ovat

thú sinut, sinua

é hänet, häntä, sen, sitä (maskuliini)

í hänet, häntä, sen, sitä (feminiini)

iad heidät, heitä

Erikoistapaus ovat sinn ja muid. Monien iirinpuhujien kielessä muid, joka on alkujaan ollut verbin pääte ja irtautunut siitä vasta murteissa, klassisen kielen hävittyä, erilliseksi sanaksi, on yksinomaan subjektipronomini ("me") ja alkuperäinen pronomini sinn, joka tunnetaan Sinn Féin -puolueen nimestä, ennen kaikkea objektin merkki ("meidät"). Tämä sinänsä kätevä käytäntö ei kuitenkaan ole yksinomainen eikä standardi. Esimerkiksi verraten elinvoimaisessa Connemaran murteessa muid on molemmissa asemissa tavallisin. Murteista tunnetaan myös sekamuoto muinn.

Donegalin itäisimmissä iirinkielisissä kylissä (esim. Ros Goill) kuulee myös muotoja ibh, inn, eikä ainoastaan objektimuotoina. Samoissa murteissa í, é ja iad esiintyvät myös subjekteina. Tämä lienee ollut käytäntö myös nyttemmin sukupuuttoon kuolleissa nykyisen Pohjois-Irlannin alueen murteissa, ja skottigaelissa se on yhä elävää kieltä. Iirissä kyse on kuitenkin häviävistä perifeerisistä murteista, joiden puhujat itsekin pyrkivät noudattamaan kirjakielen standardia, jos ylipäätään käyttävät iiriä kirjallisesti.

Persoonapronomineilla on myös erityiset painokkaat muodot: mise, tusa(objektimuoto thusa), seisean (objektimuoto eisean), sise (objektimuoto ise), muidne/sinne (myös kirjoitustapoja muidinne, sinn-ne näkee), sibhse, siadsan (objektimuoto iadsan). Persoonapronominien painokkuutta voi lisätä myös sanalla féin "itse" (joka äännetään usein héin, toisaalta edellisen sanan päättyessä -m:ään se voidaan ainakin Munsterin murteessa ääntää myös péin).

Tú/tusa-pronominin objektimuotoa thú/thusa ei käytetä niin johdonmukaisesti objektimuotona kuin muotoja é, í, iad jne. Iirin ääntämistä koskeva ns. dentals-sääntö sanoo, että konsonantteja d, t ja s ei mielellään heikennetä konsonanttien d, n, t, l, s (muistisana: dentals) jäljessä. Näiden konsonanttien jälkeen saatetaan siksi käyttää objektimuodon sijasta tú, tusa-muotoja. Samasta syystä kopulalauseissa ei käytetä th-alkuisia muotoja, vaikka muista pronomineista käytettäisiinkin erillisiä objektimuotoja, jos sellaisia on.

Possessiivipronominit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Iirin possessiivi- eli omistuspronomineja kutsutaan joskus possessiivisiksi adjektiiveiksikin. Ne asetetaan substantiivin eteen, ja ne laukaisevat erilaisia mutaatioita.

mo "minun". Tämä aiheuttaa substantiiville heikennyksen (séimhiú): carr "auto", mo charr "minun autoni". Jos seuraava sana alkaa vokaalilla (tai fh:lla, joka tunnetusti on pelkkä mykkä merkki), tämä kirjoitetaan m':nä, siis m'fheirm "minun maatilani", m'athair "minun isäni".

do "sinun". Myös tämä aiheuttaa substantiiville heikennyksen ja muuttuu muotoon d' vokaalin tai fh-:n edellä.

a "hänen, sen" (maskuliininen). Tämäkin aiheuttaa alkukonsonantille heikennyksen.

a "hänen, sen" (feminiininen). Tämä ei vaikuta seuraavan sanan alkukonsonanttiin, mutta se liittää ensimmäiseen vokaaliin h-:n. A ainm "hänen nimensä" (miehen), mutta a hainm "hänen nimensä" (naisen).

Monikon possessiivipronominit aiheuttavat kaikki pimennyksen:

ár "meidän": ár dteach "meidän talomme", ár gcarr "meidän automme", ár n-ollscoil "meidän yliopistomme";

bhur (Ulsterin murteessa myös mur) "teidän": bhur dteach "teidän talonne", bhur n-ollscoil "teidän yliopistonne";

a "heidän": a dteach "heidän talonsa", a n-ollscoil "heidän yliopistonsa"


Possessiivipronomineja voidaan vahvistaa päätteillä samalla tavalla kuin persoonapronomineja. Pääte lisätään tällöin possessiivipronominin pääsanaan:

mo charrsa "MINUN autoni"
mo theachsa"MINUN taloni"
m'athairse "MINUN isäni"

(substantiivin loppukonsonantin liudennuksesta tai liudentumattomuudesta riippuen painottava pääte on joko -se tai -sa, vrt. mé - mise)

do charrsa "SINUN autosi"
do theachsa "SINUN talosi"
d'athairse "SINUN isäsi"

(tässäkin substantiivia jatketaan joko -se- tai -sa-päätteellä sen loppukonsonantin laadun mukaan; vrt. tú - tusa)

a charrsan "HÄNEN autonsa" (miehen)
a theachsan "HÄNEN talonsa" (miehen)
a athairsean "HÄNEN isänsä" (miehen)

(nyt substantiiviin lisättävä painottava liite on -sean tai -san, vrt. sé - seisean)

Demonstratiivipronominit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Demonstratiivipronominien tämä, tuo, se iirinkieliset vastineet ovat seo, sin ja siúd. Tavallisesti ne yhdistetään vastaaviin kolmannen persoonan persoonapronomineihin: sé seo, é seo, sí seo, í seo, siad seo, iad seo, sé sin, é sin, sí sin, í sin, siad sin, iad sin, sé siúd, é siúd, sí siúd, í siúd, siad siúd, iad siúd. Samaa kantaa ovat myös paikka-adverbit anseo "tässä, täällä", ansin "siellä, siinä; silloin", ansiúd "tuolla (kaukana)".

Munsterin murteessa seo, sin ja siúd saavat leveään (broad) konsonanttiin päättyvän sanan jäljessä rinnakkaismuodot so, san ja súd, siis esim. é seo, é sin, é siúd, mutta toisaalta iad so, iad san, iad súd. Huomaa myös, että adverbit anseo, ansin, ansiúd esiintyvät Munsterin murteissa muodossa anso, ansan, ansúd.

Muita pronomineja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Iirissä pronominit ovat yleensä adjektiivisia tai kierretään adjektiivityyppisillä ilmauksella, ne eivät siis esiinny yksinään. Cách "jokainen" ei ole kaikille murteille tyypillinen; yleensä se kierretään ilmauksilla, joissa esiintyy ainoastaan substantiivin yhteydessä mahdollinen pronomini gach: gach duine "jokainen, joka ihminen", myös gach aon duine (Ulsterissa tämä lyhenee muotoon achan duine, Connemarassa chaon duine), aon "yksi"; sekä gach uile dhuine (Connemarassa chuile dhuine), uile "kaikki". Huomaa kuitenkin gach "kaikki" sivulauseen edellä: labhair mé le gach dá raibh ann "puhuin kaikkien läsnäolleiden kanssa" ("jokaisen niistä, jotka olivat läsnä").

Uile "kaikki" voidaan asettaa yksiköllisen substantiivin eteen. Tällöin substantiivi heikkenee, uile puolestaan noudattaa mutaatioiden osalta substantiivin sijaa ja lukua: an t-uile dhomhan "koko maailma, kaikki maailma", muintir an uile dhomhain "koko maailman asukkaat". Tavallisempaa on kuitenkin käyttää uile-sanaa adjektiivisesti pääsanansa perässä, kuten tavallisia adjektiiveja: an domhan uile, muintir an domhain uile. Jälkimmäinen tapa on yksinomainen silloin kun pääsana on monikollinen. Adjektiivista uile-sanaa voidaan vahvistaa tai se voidaan kokonaan korvata ilmauksella go léir: na daoine uile, na daoine go léir, na daoine uile go léir. Viimeinen kolmesta variantista esiintyy käytännössä lähinnä kuluneessa muodossa na daoine uilig. Monissa murteissa uilig tai uiliug onkin korvannut uile -sanan kokonaan silloin kun se esiintyy pääsanansa perässä. Tämä johtuu pitkälti siitä, että uile saattaa äännettäessä helposti sekaantua sanaan eile = "muu, toinen, eri".

Ceachtar "kumpi(kaan)" esiintyy yleensä kielteisten tai rajoittavien ilmausten yhteydessä ja mieluummin substantiivisena, harvemmin adjektiivin tavoin toiseen substantiiviin liitettynä: an bhfaca tú ceachtar acu? "näitkö kumpaakaan niistä?" Harvinaisempi rinnakkaismuoto neachtar on varattu yksinomaan kielteisiin lauseyhteyksiin: ní fhaca mé neachtar acu "en nähnyt kumpaakaan niistä".

Pronominien tapaan käytettyjä substantiiveja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Eräitä iirin substantiiveja käytetään kuten pronomineja. Tällöin niiden kanssa mahdollisesti käytetyt artikkelit eivät yleensä aiheuta minkäänlaisia alkumutaatioita.

oiread tai an oiread "kerta, verta".
an iomarca "liikaa, liian paljon, liian suuri määrä"
barraíocht "liikaa, liian paljon, liian suuri määrä". Tämä on erityisesti Ulsterin murteelle tyypillinen sana. Eteläisemmissä murteissa käytetään mieluummin ilmausta an iomarca.
an méid "se; niin paljon (kuin jaksaa, tekee, jaksoi, teki ym.), se mikä on tehty (sanottu) ym.; kaikki (asiaan liittyvä)"
an iomad, an iliomad "suuri määrä". Artikkelin jälkeinen t- tulee kuitenkin lisätä, jos tämän substantiivin perässä ei ole sanaa, joka ilmoittaisi, mitä meillä on suuri määrä: chonaic mé an iliomad iontas sna tíortha coimhthíocha "näin paljon ihmeitä (iontas) ulkomailla", mutta chonaic mé an t-iliomad sna tíortha coimhthíocha "näin ulkomailla paljon" (ts. paljon kaikenlaista).