Siirry sisältöön

Lahden Lyseo

Wikikirjastosta

Lahden lyseon lukio on noin 800 opiskelijan yleislukio, jossa on myös matemaattis-luonnontieteellinen linja. Lahden lyseon peruskoulussa on vuosiluokat 7. - 9.

Lahden lyseo oli itsenäisen Suomen en-simmäinen valtion koulu. Kun Lahden kaupunki perustettiin vuonna 1905, sinne oli ajan tavan mukaisesti saatava myös valtion oppikoulu. Sen perusta-minen kuitenkin viivästyi sortovuosien ja sotien vuoksi. Lopulta 21.5.1921 ta-savallan presidentti K. J. Ståhlberg pys-tyi antamaan asetuksen ”lyseon perus-tamisesta Lahden kaupunkiin”.

Aikoinaan ”lyseo” tarkoitti valtion op-pikoulua ja erityisesti poikakoulua. Poikakouluna lyseo jatkoi vuoteen 1973, jolloin ensimmäiset tytöt tulivat taloon ja koulun nimikin muuttui väli-aikaisesti ”Kariniemen yhteislyseoksi”. Kaksi vuotta myöhemmin Lahti siirtyi peruskoulujärjestelmään. Silloin lyseo otettiin kaupungin haltuun ja se jakaan-tui Lahden lyseon lukioksi ja Lahden lyseon yläasteeksi.

Valtion poikakouluna lyseo oli "lahjak-kaiden köyhien poikien koulu", sillä lukukausimaksut olivat selvästi hal-vempia kuin Lahden muissa oppikou-luissa. "Lahjakkaat pojat" ja "lahjak-kaat tytöt" ovat usein menestyneet elä-mässään hyvin: lyseolaisia on professo-reina, kenraaleina, suuryritysten pää-johtajina, kapellimestareina, ministe-reinä ja monilla muilla aloilla näkyvillä paikoilla.

Lyseon erityispiirre oli pitkään urheilu: koululaisurheilussa lyseo oli ennen pe-ruskoulua Suomen menestyksekkäin oppikoulu. Kansainvälisesti ainakin toistaiseksi menestyksekkäin suomalai-nen jalkapallojoukkue on Lahden lyse-on joukkue, joka voitti vuonna 1973 ISF:n (kansainvälinen koulu-urheiluliitto) Euroopan mestaruuskiso-jen pronssin.

Vaikka lyseossa on aina arvostettu myös henkistä kulttuuria, matematiikka ja luonnontieteet ovat ehkä kuitenkin nykyään tunnusomaisinta toiminnalle. Vuonna 2003 Lyseossa aloitti mate-maattis-luonontieteellinen erikoislinja, johon pyritään erikseen ja joka noudat-taa omaa opetussuunnitelmaansa. Kan-sainvälisissä lukiolaisten tiedeolympia-laisissa on lyseolainen sijoittunut mita-lisijoille vuosina 2003, 2004 ja 2005.

Lahden lyseon päärakennus on valmis-tunut vuonna 1928. Tuon ajan Lahden komeimman rakennuksen (ehkä kau-pungintaloa lukuun ottamatta) arkkiteh-tina oli Hjalmar Åberg, jonka suunnit-telema Lahden kartano (nykyinen His-toriallinen museo), Lahden yhteiskou-lun vanha osa ja lyseo edelleenkin muodostavat harvinaisen rakennustai-teellisen kokonaisuuden Lahden kes-kustassa. Lyseon klassista ulkonäköä on kuvattu sanalla "ankara", mutta käy-tännössä se tarjoaa tälläkin hetkellä avarammat ja ilmavammat tilat opiske-luun kuin moni nykyarkkitehtuurin luomus. Lahdenkadun varressa oleva lukion yksinomaisessa käytössä oleva siipi on valmistunut vuonna 1963. Ko-ko rakennuskompleksi peruskorjattiin huolellisesti ja pieteetillä vuosina 1988 - 1990. Oman, ei välttämättä miellyttä-vän, lisänsä lyseon rakennukseen antaa väliaikaiseksi tarkoitettu parakki lyseon pihalla. Se pystytettiin vuonna 1975 pe-ruskoulun lisääntynyttä tilantarvetta tyydyttämään, mutta tarve on jatkunut, ja niin tuo 1970-luvun "puuarkkitehtuu-rin tuote" seisoo paikallaan vielä aina-kin vuonna 2009.

  • Lahden lyseon lukio [1]
  • Lahden Lyseon peruskoulu [2]
Lahden kaupungin vaakuna Lahden kaupungin peruskoulut ja kaupunginlukiot sekä yksityislukiot Lahden sijaintikartta
Ahtialan koulu 1-9 | Anttilanmäen koulu 1-6 | Harjun koulu 1-6 | Jalkarannan koulu 1-6 | Joutjärven koulu 1-2 | Kasakkamäen koulu 1-6 | Kiveriön koulu 0-9 | Kivimaan koulu 1-6 ja 7-9 | Kunnaksen koulu 1-6 | Kärpäsen koulu 1-10 | Launeen koulu 1-9 | Liipolan-Kaikuharjun koulu 0-9 | Lotilan koulu 1-6 | Länsiharjun koulu 1-6 | Lahden Lyseo 7-9 | Metsäkankaan koulu 1-6 | Mukkulan koulu 1-6 ja 7-9 | Myllypohjan koulu 1-6 | Möysän koulu 1-6 | Renkomäen koulu 1-5 | Salinkallion koulu 7-9 | Salpausselän koulu 7-9 | Tiirismaan koulu 0-6 englanninkieliset luokat ja 7-9 | Lahden ruotsinkielinen koulu 1-3 | Kannaksen lukio | Lahden Lyseo | Salpausselän lukio | Tiirismaan lukio | Lahden yhteiskoulun lukio | Lahden Rudolf Steiner-koulun lukio