Moduuli:Kitarakirja/Otekaavio

Wikikirjastosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämän moduulin ohjeistuksen voi tehdä sivulle Moduuli:Kitarakirja/Otekaavio/ohje

--- Moduuli kitaran otekaavioiden piirtämiseen. Generoi timeline-lisäosan avulla kuvan.
local p = {}

local tekstipohja = require "Moduuli:Tekstipohja"

local timeline_template = [=[

Define $width = {{{Width}}}
Define $height = 176
Define $start = 0
Define $end = {{{TableHeight}}}
Define $first = 21
Define $last = {{{LastString}}}

ImageSize = width:$width height:$height
PlotArea = right:{{{RightMargin}}} left:5 bottom:0 top:5
Period  = from:$start till:$end
TimeAxis = orientation:vertical
AlignBars = justify

Colors =
   id:bg       value:white
   id:string     value:black
   id:fret      value:gray(0.7)
   id:text      value:black
   id:fing1      value:{{{Fing1Color}}}
   id:fing2      value:{{{Fing2Color}}}
   id:fing3      value:{{{Fing3Color}}}
   id:fing4      value:{{{Fing4Color}}}
   id:fingp      value:{{{FingPColor}}}
   {{{Colors
   }}}

BackgroundColors = canvas:bg

PlotData=

 {{{Strings
 }}}

 bar:o color:bg from:start till:7 width:12
   {{{FretPos}}}

LineData =

  layer:back color:fret width:1 frompos:$first tillpos:$last
   {{{Frets
   }}}

  {{{Nut}}}

  layer:front
  {{{Barres
  }}}
  
  # {{{DUMMY}}}
]=]
--- Kieltä esittävien viivojen kohdat. Käytetään barrejen piirtämiseen.
--local stringpos = { 26, 54, 82, 109, 137, 165 }
local stringpos = { 20, 40, 60, 80, 100, 120 }


--- Timeline-koodin riviä kuvaava olio. Rivin tiedot asetetaan taulukkoon, esim. ["at"] = 0.
-- tostring palauttaa rivin tekstinä.
local function new_timeline_object(tab)
  tab = tab or {}
  
  setmetatable(tab, {
           __tostring = function (tab)
             local out = {}
             for k,v in pairs(tab) do
               if k ~= "text" then
                 table.insert(out, k .. ":" .. v)
               end
             end

             -- text-parametri jätetään viimeiseksi, että tyhjät merkkijonot toimii
             if tab.text then
               table.insert(out, "text:" .. tab.text)
             end
             
             return table.concat(out, " ")
           end
  })
  return tab
end

--- Alustaa annetunkokoisen taulukon annetulla arvolla.
--
-- @param size: taulukon koko
-- @param init: alkioihin alustettava arvo
local function make_array(size, init)
  local arr = {}

  for i = 1, size do
    arr[i] = init
  end

  return arr
end--------------------------------------------
-- Timeline-merkkausta tuottavat funktot. --
--------------------------------------------

--- Sormitusnumeron merkkaus
--
-- @param number: sormen numero, 1–4 ja "p"
local function get_fingering_markup(number)
  if not number then
    return ""
  end
  
  local markup = new_timeline_object{
    ["at"]    = 0.5,
    ["text"]   = number,
    ["fontsize"] = 10,
    ["shift"]   = "(10,0)",
    ["textcolor"] = "text",
    ["align"]   = "center"
  }

  return tostring(markup)
end

--- Avoimen kielen merkkaus.
--
-- @param text: joko "X", "O", "(X)" tai "(O)"
local function get_open_string_markup(text)
  if not text then
    return ""
  end
  
  local markup = new_timeline_object{
    ["at"]    = 6.5,
    ["text"]   = text,
    ["fontsize"] = 12,
    ["shift"]   = "(10,8)",
    ["textcolor"] = "text",
    ["align"]   = "center"
  }

  return tostring(markup)
end

local I = 3
local V = 9
local X = 9
local fret_marks = {
  [1] = { text = "",   width = 0 },
  [2] = { text = "II",  width = 0+I+I },
  [3] = { text = "III",  width = 0+I+I+I },
  [4] = { text = "IV",  width = 0+I+V },
  [5] = { text = "V",   width = 0+V },
  [6] = { text = "VI",  width = 0+V+I },
  [7] = { text = "VII",  width = 0+V+I+I },
  [8] = { text = "VIII", width = 0+V+I+I+I },
  [9] = { text = "IX",  width = 0+I+X },
  [10] = { text = "X",   width = 0+X },
  [11] = { text = "XI",  width = 0+X+I },
  [12] = { text = "XII",  width = 0+X+I+I },
  [13] = { text = "XIII", width = 0+X+I+I+I },
  [14] = { text = "XIV",  width = 0+X+I+V },
  [15] = { text = "XV",  width = 0+X+V },
  [16] = { text = "XVI",  width = 0+X+V+I },
  [17] = { text = "XVII", width = 0+X+V+I+I },
  [18] = { text = "XVIII", width = 0+X+V+I+I+I },
  [19] = { text = "XIX",  width = 0+X+I+X },
  [20] = { text = "XX",  width = 0+X+X },
  [21] = { text = "XXI",  width = 0+X+X+I },
  [22] = { text = "XXII", width = 0+X+X+I+I },
  [23] = { text = "XXIII", width = 0+X+X+I+I+I },
  [24] = { text = "XXIV", width = 0+X+X+I+V },
}

--- Nauhavälin numeron tulostus
local function get_fret_pos_markup(fret)
  if not fret or fret == 1 then
    return ""
  end

  assert(fret >= 1 and fret < 25, "Nauhavälin pitää olla väliltä 1–24")
  
  local markup = new_timeline_object{
    ["at"]    = 5.5,
    ["text"]   = fret_marks[fret].text,
    ["fontsize"] = "M",
    ["shift"]   = "(23,8)",
    ["textcolor"] = "string",
  }

  return tostring(markup)
end


--- Palauttaa nauhanumerosta johtuvan leveyslisän.
local function get_right_margin(fret)
  assert(fret >= 1 and fret < 25, "Nauhavälin pitää olla väliltä 1–24")

  return fret_marks[fret].width
end


--- Painetun kielen merkkaus.
--
-- @param pos:     väli, johon merkintä tulee (suhteellinen; 1 = ensimmäinen väli)
-- @param finger_color: sormen väri, jota käytetään (esim. "fing1" tai "fingp")
-- @param string_color: (valinnainen) kielen väri (esim. "str1"), jos annettu tekee sormiympyrän
--           sisälle pienen tämän värisen ympyrän
local function get_pressed_string_markup(conf, pos, finger, string_color)
  if pos < 1 then
    return ""
  end

  local fing_color
  if (type(finger) == "string" and finger == "P") or (type(finger) == "number" and finger > 0 and finger < 5) then
    fing_color = "fing" .. finger
  else
    fing_color = "fing1"
  end
  

  local mpos = tostring(7 - pos)
  local markup = new_timeline_object{
    ["at"]    = mpos - 0.5,
    ["text"]   = "&#x2022;", -- BULLET
    ["textcolor"] = fing_color,
    ["fontsize"] = 44,
    --["shift"]  = "(0,-12)" -- 190
    --["shift"]  = "(0,-8)" -- 120
    ["shift"]  = "(0,-9)" -- 140
  }

  --assert ( finger and finger ~= "", "Sormi puuttuu" )  
  
  if not string_color then
    return tostring(markup)
  end

  -- Tehdään merkki kahdesta päällekkäisestä bulletista, joista päällimmäinen on tyhjä keskeltä.
  local markup2 = new_timeline_object{
    ["at"]    = mpos - 0.5,
    ["text"]   = "&#x25E6;", -- WHITE BULLET
    ["textcolor"] = fing_color,
    ["fontsize"] = markup.fontsize,
    ["shift"]  = "(0,-8)"
  }
  
  markup["textcolor"] = string_color

  return tostring(markup) .. "\n" .. tostring(markup2)
end


--- Barre-otetta kuvaava viiva.
-- @param pos:   väli, johon viiva piirretään
-- @param finger:  sormen tunnus (1–4, p)
-- @param string_b: ensimmäinen kieli
-- @param string_e: jälkimmäinen kieli
local function get_barre_bar_markup(symbol, string, fret, finger)
  local mpos = tostring(7 - fret) .. ".5"
  local markup = new_timeline_object{
    ["at"]   = mpos - 0.5,
    ["width"]  = 10
  }

  if (type(finger) == "string" and finger == "P") or (type(finger) == "number" and finger > 0 and finger < 5) then
    markup.color = "fing" .. finger
  else
    markup.color = "fing1"
  end

  if symbol == "C" then
    markup.frompos = stringpos[string]
    markup.tillpos = stringpos[string] + 11
  elseif symbol == "D" then
    markup.frompos = stringpos[string] - 11
    markup.tillpos = stringpos[string]
  elseif symbol == "-" or symbol == "H" then
    markup.frompos = stringpos[string] - 11
    markup.tillpos = stringpos[string] + 11
  else
    error ( "Virheellinen tyyppi: " .. symbol )
  end 

  --assert ( finger and finger ~= "", "Sormi puuttuu" )
  
  return tostring(markup)
end

--- Barre-otteita kuvaavat viivat.
-- @param barres:   väli, johon viiva piirretään
local function get_barres_markup(barres)
  local out = {}

  for i, barre in ipairs(barres) do
    table.insert(out, get_barre_bar_markup(barre.type, barre.string, barre.fret, barre.finger))
  end

  return table.concat(out, "\n")
end


--- Kielten välin merkkaus
-- 
-- @param index: seuraavan kielen numero
local function get_string_space_markup(index)
  local markup = new_timeline_object{
    ["bar"]    = "space" .. index,
    ["width"]   = 5,
  }

  return tostring(markup)
end

--- Yksittäisen kielen merkkaus
-- 
-- @param index: kielen numero
local function get_string_markup(index, open_pos, pressed_pos, finger, string_color)

  local markup = new_timeline_object{
    ["bar"]  = "string" .. index,
    ["from"] = 1.5,
    ["till"] = 6.5,
    ["color"] = "black",
    ["width"] = 1,
  }
  
  return tostring(markup)
end

--- Kielten merkkaus
--
-- Barret piirretään erikseen, koska ne tulevat eri paikkaan koodia.
-- 
-- @param n_strings:   kielten määrä
-- @param open_poss:   avointen kielten tekstit
-- @param pressed_poss: painettujen kielten nauhanumerot
-- @param fingering:   kielten sormitukset
-- @param string_colors: mahdolliset kielikohtaisten väriläikkien värit
local function get_strings_markup(conf, open_poss, pressed_poss, fingering, string_colors)
  local out = {}
  
  for i = 1, conf.n_strings do
    table.insert(out, get_string_space_markup(i))
    table.insert(out, "")
    table.insert(out, get_string_markup(i))
    table.insert(out, get_open_string_markup(open_poss[i]))
    table.insert(out, get_pressed_string_markup(conf, pressed_poss[i], fingering[i], string_colors[i] and ("str" .. i)))
    table.insert(out, get_fingering_markup(fingering[i]))
  end

  return table.concat(out, "\n")
end--- Satulan piirto
-- 
-- @param fret_pos: jos 1, piirretään satula, muuten ei
local function get_nut_markup(conf, fret_pos)
  if fret_pos == 1 then
    local markup = new_timeline_object{
      ["at"]   = 6.6,
      ["frompos"] = 20,
      ["tillpos"] = conf.min_width - 20,
      ["color"]  = "black",
      ["width"]  = 4,
      ["layer"]  = "back",      
    }

    return tostring(markup)
  end

  return ""
end

--- Nauhojen piirto
local function get_fret_markup(conf)
  return "at:" .. table.concat({ 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 }, "\nat:")
end

--- Väriä kuvaavan rivin.
-- @param id:   värin nimi
-- @param color: väri
local function get_color_markup(id, value)
  local markup = new_timeline_object{
    ["id"]   = id,
    ["value"]  = value
  }
  
  return tostring(markup)
end


local function get_colors_markup(colors)
  local out = {}

  for i, value in ipairs(colors) do
    table.insert(out, get_color_markup("str" .. i, value))
  end

  return table.concat(out, "\n")
end


--- Tekee otekaavion annetuista parametreista.
--
-- Parametrit `string_colors`, `pos0`, `pos` ja `fingering` ovat taulukoita, joissa on jokaiselle kielelle alkio.
-- @param conf:     konfiguraatio
-- @param fing_colors:  (valinnainen) sormien värit, taulukko { [1]–[4], ["p"] }
-- @param string_colors: (valinnainen) kielikohtaiset lisävärit
-- @param fret_pos:   ensimmäisen piirrettävän nauhan nauhaväli (merkitään marginaaliin jos > 1)
-- @param pos0:     avoimia kieliä kuvaavat tekstit (esim. "X", "O")
-- @param pos:      välit, joista kieliä painetaan (esim. 3, suhteellinen `fret_pos` -parametriin nähden)
-- @param fingering:   sormitukset
-- @return:       timeline-elementin teksti
function p.chord_diagram(args)
  local conf     = args.conf
  local fing_colors  = args.fing_colors or {}
  local fret_pos   = args.fret_pos
  local open_poss   = args.pos0s
  local pressed_poss = args.poss
  local fingering   = args.fingering
  local string_colors = args.string_colors or {}
  local barres    = args.barres
  local dummy     = args.dummy


  local text = tekstipohja.korvaaMuuttujat(timeline_template, {
                         ["TableHeight"] = tostring(conf.cells_vertically),
                         ["Nut"]   = get_nut_markup(conf, fret_pos),
                         ["Frets"]  = get_fret_markup(conf),
                         ["FretPos"] = get_fret_pos_markup(fret_pos),
                         ["Colors"] = get_colors_markup(string_colors),
                         ["Barres"] = get_barres_markup(barres),
                         
                         ["Fing1Color"] = fing_colors[1] or "black",
                         ["Fing2Color"] = fing_colors[2] or "black",
                         ["Fing3Color"] = fing_colors[3] or "black",
                         ["Fing4Color"] = fing_colors[4] or "black",
                         ["FingPColor"] = fing_colors.p or "black",

                         ["Strings"] = get_strings_markup(conf,
                                         open_poss,
                                         pressed_poss,
                                         fingering,
                                         string_colors),

                         ["RightMargin"] = tostring(5 + get_right_margin(fret_pos)),

                         ["Width"] = tostring(conf.min_width + get_right_margin(fret_pos)),
                         ["LastString"] = tostring(conf.min_width - 20),
                         ["DUMMY"]   = string.rep("X", tonumber(dummy or "0"))

  }) 
  return text
end


----------------------------------------
-- Syöteparametreja lukevat funktiot. --
----------------------------------------

local function read_finger_colors(args)
  local colors = {}

  if args.sormi1 then
    colors[1] = args.sormi1
  end

  if args.sormi2 then
    colors[2] = args.sormi2
  end

  if args.sormi3 then
    colors[3] = args.sormi3
  end

  if args.sormi4 then
    colors[4] = args.sormi4
  end

  if args.sormiP then
    colors.p = args.sormiP
  end

  return colors
end

local function read_string_colors(conf, args)
  local colors = {}

  for i = 1, conf.n_strings do
    if args["kieli" .. i] then
      colors[i] = args.kieli1
    end
  end
  
  return colors
end


--- Lukee vapaat kielet argumenteista ja palauttaa taulukon niiden teksteistä.
local function read_open_strings(conf, args)
  local pos0_text = make_array(conf.n_strings, "")
  local s_idx = 0
  local cur
  
  for i = 1, conf.n_strings do
    -- Poistetaan tyhjät alusta ja lopusta.
    cur = args[i]:gsub("^%s*(.-)%s*$", "%1")
    
    -- Kielen numero.
    s_idx = ((i - 1) % conf.n_strings) + 1
    
    if i >= 1 and i < 7 then
      if cur == "o" then
        pos0_text[s_idx] = "O"
      elseif cur == "x" then
        pos0_text[s_idx] = "X"
      else
        pos0_text[s_idx] = cur
      end
    end
  end

  return pos0_text
end

--- Lukee ei-vapaat kielet ja palauttaa niiden suurimmat arvot taulukkona.
local function read_fret_positions(conf, args, fingering)
  local pos = make_array(conf.n_strings, 0)
  local s_idx = 0
  local f_idx = 0
  local cur
  local bars = {}   -- Luettelo piirrettävistä barreista
  local from = conf.n_strings + 1
  local till = conf.n_strings * (1 + 5) -- avoimet kielet + 5 nauhaväliä
  
  for i = from, till do  

    -- Poistetaan tyhjät alusta ja lopusta.
    cur = args[i]:gsub("^%s*(.-)%s*$", "%1")
    
    -- Kielen ja nauhan numero.
    s_idx = ((i - 1) % conf.n_strings) + 1
    if s_idx == 1 then
      f_idx = f_idx + 1
    end
    
    if cur == "o" then
      pos[s_idx] = f_idx
    elseif cur == "C" then
      pos[s_idx] = f_idx
      table.insert(bars, { type = "C", string = s_idx, fret = f_idx, finger = fingering[s_idx] })
    elseif cur == "D" or cur == "H" then
      pos[s_idx] = f_idx
      assert ( (#bars == 0 or bars[#bars].fret == f_idx) and s_idx > 1, "Barresta puuttuu alkumerkki" )
      table.insert(bars, { type = cur, string = s_idx, fret = f_idx, finger = bars[#bars].finger })
    elseif cur == "-" then
      assert ( (#bars == 0 or bars[#bars].fret == f_idx) and s_idx > 1, "Barresta puuttuu alkumerkki" )
      table.insert(bars, { type = "-", string = s_idx, fret = f_idx, finger = bars[#bars].finger })
    end

  end
  
  return pos, bars
end


--- Lukee vapaat kielet argumenteista ja palauttaa taulukon niiden teksteistä.
local function read_fingering(conf, args)
  local fingering = make_array(conf.n_strings, 0)
  local s_idx = 0
  local cur
  local from = conf.n_strings * (1 + 5) + 1
  local till = from + conf.n_strings - 1
  
  for i = from, till do
    -- Poistetaan tyhjät alusta ja lopusta.
    cur = args[i]:gsub("^%s*(.-)%s*$", "%1")

    -- Kielen numero.
    s_idx = ((i - 1) % conf.n_strings) + 1

    fingering[s_idx] = cur
  end

  return fingering
end

function p.Otekaavio(frame)
  local n_strings = frame.args["kieliä"] or 6
  local conf = {
    n_strings = n_strings,       -- kielten määrä
    min_width = (n_strings + 1) * 20, -- kaavion leveys pikseleinä; tähän lisätään mahdollisen nauhanumeron leveys
    cells_vertically = 8,       -- kaavion korkeus soluina eli nauhaväleinä
  }

  local fingering = read_fingering(conf, frame.args)
  local poss, bars = read_fret_positions(conf, frame.args, fingering)

  local text = p.chord_diagram{
    conf     = conf,
    fret_pos   = (tonumber(frame.args.nauhanumero) or 1),
    pos0s     = read_open_strings(conf, frame.args),
    poss     = poss,
    fingering   = fingering,
    fing_colors  = read_finger_colors(frame.args),
    string_colors = read_string_colors(conf, frame.args),
    barres    = bars,
    dummy     = frame.args.dummy
  }
  
  if frame.args.nowiki then
    return frame:extensionTag{ name = "pre", content = text }
  else
    return frame:extensionTag{ name = "timeline", content = text }
  end
end

return p