Moduuli:Värit

Wikikirjastosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämän moduulin ohjeistuksen voi tehdä sivulle Moduuli:Värit/ohje

local export = {}


local EPSILON = 1E-12

local function clamp(min, val, max)
  return math.max(min, math.min(max, val))
end

---
-- @param val: liukuluku
-- @param prec: (valinnainen) suurin desimaalien määrä
-- @return Annettu liukuluku merkkijonona ilman ylimääräisiä loppunollia.
--     Esim. "0.79", "1.0".
local function format_float(val, prec)
  if prec then
    prec = "0." .. prec
  end
  return string.format("%" .. (prec or "") .. "f", val):gsub("([01]%.[0-9][1-9]*)0+$", "%1")
end


local function parse_change_str(change_str)
  local match, _, dir, amount = string.find(change_str, "^([+-]?)(%d+)°$")

  if match then
    amount = tonumber(amount)
    return dir, amount
  end

  match, _, dir, amount = string.find(change_str, "^([+-]?)(%d+) ?%%$")

  if match then
    amount = tonumber(amount) / 100
    assert(amount >= 0.0 and amount <= 1.0, "Määrän pitää olla välillä 0 %–100 %")
    return dir, amount
  end

  error("Tuntematon muoto: " .. change_str)
end

local function invert_change_str(change_str)
  local func = function (op)
    if op == '-' then
      return '+'
    else
      return '-'
    end
  end
  return change_str:gsub("^([-+])", func)
end


local function round(val)
  return math.floor(val + 0.5)
end

---
-- @param R [0..255]
-- @param G [0..255]
-- @param B [0..255]
-- @return H [0..360|nil], S [0..1], L [0..1]
-- Arvoilla joilla H = 0 ja S = 0, on erityismerkitys, että sekä H että S ovat määrittelemättömiä.
function export.rgb_to_hsl(R, G, B)
  assert(R >= 0, "Virheellinen parametrin R arvo: " .. R)
  assert(R < 256, "Virheellinen parametrin R arvo: " .. R)
  assert(G >= 0, "Virheellinen parametrin G arvo: " .. G)
  assert(G < 256, "Virheellinen parametrin G arvo: " .. G)
  assert(B >= 0, "Virheellinen parametrin B arvo: " .. B)
  assert(B < 256, "Virheellinen parametrin B arvo: " .. B)

  local r = R / 255
  local g = G / 255
  local b = B / 255

  local min = math.min(r, g, b)
  local max = math.max(r, g, b)
  local C = max - min

  local L = (min + max) / 2

  if C == 0 then
    return 0, 0, L
  end

  local S

  if L == 0 or L == 1 then
    S = 0
  else
    S = C / (1 - math.abs(2*max - C - 1))
  end

  local H
  if max == r then
    H = (g - b) / C + 6
  elseif max == g then
    H = (b - r) / C + 2
  else -- max == b
    H = (r - g) / C + 4
  end

  H = H % 6

  H = H * 60 % 360

  return H, S, L
end

---
-- @param H [0..360|nil]
-- @param S [0..1]
-- @param L [0..1]
-- @return R [0..255], G [0..255], B [0..255]
function export.hsl_to_rgb_(H, S, L)
  assert(H >= 0, "Virheellinen parametrin H arvo: " .. H)
  assert(H < 360, "Virheellinen parametrin H arvo: " .. H)
  assert(S >= 0, "Virheellinen parametrin S arvo: " .. S)
  assert(S <= 1 + EPSILON, "Virheellinen parametrin S arvo: " .. S)
  assert(L >= 0, "Virheellinen parametrin L arvo: " .. L)
  assert(L <= 1 + EPSILON, "Virheellinen parametrin L arvo: " .. L)

  local C = (1 - math.abs(2 * L - 1)) * S

  local Hp = H / 60

  local X = C * (1 - math.abs(Hp % 2 - 1))

  local R1, G1, B1

  assert(Hp >= 0, "Hp < 0")
  assert(Hp < 6, "Hp >= 6")

  if Hp < 1 then
    R1 = C
    G1 = X
    B1 = 0
  elseif Hp < 2 then
    R1 = X
    G1 = C
    B1 = 0
  elseif Hp < 3 then
    R1 = 0
    G1 = C
    B1 = X
  elseif Hp < 4 then
    R1 = 0
    G1 = X
    B1 = C
  elseif Hp < 5 then
    R1 = X
    G1 = 0
    B1 = C
  elseif Hp < 6 then
    R1 = C
    G1 = 0
    B1 = X
  end

  local m = L - C / 2

  local r = R1 + m
  local g = G1 + m
  local b = B1 + m

  return r * 255, g * 255, b * 255
end

function export.hsl_to_rgb(H, S, L)
	local R, G, B = export.hsl_to_rgb_(H, S, L)
	return math.floor(R), math.floor(G), math.floor(B)
end

---
-- Tummentaa tai vaalentaa annetun värin.
-- @param p: negatiivinen tai positiivinen prosenttiluku
function export.change_luminosity(r, g, b, diff)
  local h, s, l = export.rgb_to_hsl(r, g, b)

  return export.hsl_to_rgb(h, s, clamp(0, l + diff, 1))
end

---
-- Tummentaa tai vaalentaa annetun värin.
-- @param p: negatiivinen tai positiivinen prosenttiluku
function export.set_luminosity(r, g, b, new_l)
  local h, s, l = export.rgb_to_hsl(r, g, b)

  return export.hsl_to_rgb(h, s, clamp(0, new_l, 1))
end

---
-- Himmentää tai kirkastaa
-- @param p: negatiivinen tai positiivinen prosenttiluku
function export.change_saturation(r, g, b, diff)
  local h, s, l = export.rgb_to_hsl(r, g, b)

  return export.hsl_to_rgb(h, clamp(0, l + diff, 1), l)
end

---
-- Himmentää tai kirkastaa
-- @param p: negatiivinen tai positiivinen prosenttiluku
function export.set_saturation(r, g, b, new_s)
  local h, s, l = export.rgb_to_hsl(r, g, b)

  return export.hsl_to_rgb(h, new_s, l)
end

---
-- Himmentää tai kirkastaa
-- @param deg: negatiivinen tai positiivinen asteluku
function export.change_hue(r, g, b, deg)
  deg = deg % 360

  assert(deg >= 0 and deg < 360, "Virheellinen parametrin deg arvo")

  local h, s, l = export.rgb_to_hsl(r, g, b)

  return export.hsl_to_rgb((h + deg) % 360, s, l)
end

---
-- Himmentää tai kirkastaa
-- @param deg: negatiivinen tai positiivinen asteluku
function export.set_hue(r, g, b, new_h)
  local h, s, l = export.rgb_to_hsl(r, g, b)

  return export.hsl_to_rgb(new_h, s, l)
end


function export.parse_color(color_str)
  local match, _, r, g, b, a = string.find(color_str, "^rgba%((%d+), *(%d+), *(%d+), *([01])%)$")

  if not match then
    match, _, r, g, b, a = string.find(color_str, "^rgba%((%d+), *(%d+), *(%d+), *([01]%.%d+)%)$")
  end

  if match then
    r = tonumber(r)
    g = tonumber(g)
    b = tonumber(b)
    a = tonumber(a)

    assert(r >= 0 and r <= 255, "Komponentin arvon pitää olla välillä 0–255")
    assert(g >= 0 and g <= 255, "Komponentin arvon pitää olla välillä 0–255")
    assert(b >= 0 and b <= 255, "Komponentin arvon pitää olla välillä 0–255")
    assert(a >= 0 and a <= 1, "Alfa-arvon pitää olla välillä 0.0–1.0")

    return "rgba", r, g, b, a
  end

  match, _, r, g, b = string.find(color_str, "^rgb%((%d+), *(%d+), *(%d+)%)$")

  if match then
    r = tonumber(r)
    g = tonumber(g)
    b = tonumber(b)

    assert(r >= 0 and r <= 255, "Komponentin arvon pitää olla välillä 0–255")
    assert(g >= 0 and g <= 255, "Komponentin arvon pitää olla välillä 0–255")
    assert(b >= 0 and b <= 255, "Komponentin arvon pitää olla välillä 0–255")

    return "rgb", r, g, b, nil
  end

  local r_hex, g_hex, b_hex
  match, _, r_hex, g_hex, b_hex = string.find(color_str, "^#(%x%x)(%x%x)(%x%x)$")

  if match then
    return "hex6", tonumber(r_hex, 16), tonumber(g_hex, 16), tonumber(b_hex, 16), nil
  end

  match, _, r_hex, g_hex, b_hex = string.find(color_str, "^#(%x)(%x)(%x)$")

  if match then
    return "hex3", tonumber(r_hex, 16)*16, tonumber(g_hex, 16)*16, tonumber(b_hex, 16)*16, nil
  end

  local val
  match, _, val = string.find(color_str, "^gray%((%d+%.%d+)%)$")

  if match then
  	val = tonumber(val)
    assert(val and val >= 0.0 and val <= 1.0, "Harmaasävyn arvon pitää olla väliltä 0.0–1.0")
    return "gray0.1", math.floor(val * 255), math.floor(val * 255), math.floor(val * 255), nil
  end

  error("Tuntematon muoto: " .. color_str)

endfunction export.format_color_string(r, g, b, a, format)
  if format == "rgba" then
    a = a or 1.0
    return string.format("rgba(%d, %d, %d, %s)", r, g, b, format_float(a))
  end

  if format == "rgb" then
    return string.format("rgb(%d, %d, %d)", r, g, b)
  end

  if format == "hex3" then
    return string.format("#%x%x%x", round(r/16), round(g/16), round(b/16))
  end

  if format == "hex6" then
    return string.format("#%02x%02x%02x", r, g, b)
  end

  if format == "rgb0.1" then
    -- Timelinen käyttämä muoto.
    return string.format("rgb(%s,%s,%s)", format_float(r/255, 3), format_float(g/255, 3), format_float(b/255, 3))
  end

  error("Tuntematon muoto: " .. format)
end


function export.to_format(color_str, output_format)
  local format, r, g, b, a = export.parse_color(color_str)

  return export.format_color_string(r, g, b, a, output_format)
endfunction export.alter_color(args)
  local color_str = args.color
  local hue = args.hue
  local luminosity = args.luminosity
  local saturation = args.saturation
  local output_format = args.output

  local format, r, g, b, a = export.parse_color(color_str)

  if hue then
    local dir, amount = parse_change_str(hue)
    if dir == '+' then
      r, g, b = export.change_hue(r, g, b, amount)
    elseif dir == '-' then
      r, g, b = export.change_hue(r, g, b, -amount)
    else
      r, g, b = export.set_hue(r, g, b, amount)
    end
  end

  if saturation then
    local dir, amount = parse_change_str(saturation)
    if dir == '+' then
      r, g, b = export.change_saturation(r, g, b, amount)
    elseif dir == '-' then
      r, g, b = export.change_saturation(r, g, b, -amount)
    else
      r, g, b = export.set_saturation(r, g, b, amount)
    end
  end

  if luminosity then
    local dir, amount = parse_change_str(luminosity)
    if dir == '+' then
      r, g, b = export.change_luminosity(r, g, b, amount)
    elseif dir == '-' then
      r, g, b = export.change_luminosity(r, g, b, -amount)
    else
      r, g, b = export.set_luminosity(r, g, b, amount)
    end
  end

  return export.format_color_string(r, g, b, a, output_format or format)
end

export['väri'] = function(frame)
  local pframe = frame:getParent()
  local vaaleus
  if pframe.args.tummuus then
    vaaleus = invert_change_str(pframe.args.tummuus)
  end
  local args = {
    color = pframe.args[1],
    hue = pframe.args.kierto,
    luminosity = vaaleus,
    saturation = pframe.args['kylläisyys'],
    output = pframe.args.muoto
  }

  if not args.hue and not args.luminosity and not args.saturation then
    assert(args.output, "Anna vähintään yksi parametreista tummuus, kylläisyys, kierto tai muoto")
    return export.to_format(args.color, args.output)
  end

  return export.alter_color(args)
end


return export