Novial/Ozin Velho 1

Wikikirjastosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Novialin kotisivu

Kontenaje - Chapitre 1 - Chapitre 2

Chapitre Un
Li Siklone

    Dorothy lojiad mid li grandi stepes de Kansas, che Onklo Henry, kel esed farmere, e Tanta Em, kel esed li marita del farmere. Lesen hause esed mikri, pro ke li ligne por konstrukta lu had mus bli porta per veture trans multi mailes. Esed quar mures, planche e tekte, kel fad un chambre; e disi chambre kontenad rustosi aspektenti forne, armore por li plates, table, tri o quar stules, e li lites.

    Onklo Henry e Tanta Em haved grandi lite in un angule, e Dorothy haved mikri lite in altri angule. Esed totim nuli mansarde, e nuli kelere – exept mikri true fosat in li tere, nomat siklone-kelere, vor li familie poved vada tikas ke un de ti grandi tordo-ventes did eventa, sat fortosi por destrukte irgi strukture in sen vie. On arivad a lu per trape mid li planche, fro kel skale dukted subu en li mikri, sinlumosi true.

Wizoz sun.png

    Kand Dorothy stead in li porte e regardad sirku, la poved vida nulu exept li grandi, grisi stepe an chaki latere. Nek arbre ni hause rupted li larji extensione de plani lande kel arivad al borde del siele ye omni direktiones. Li sune had baka li plugat lande en grisi mase, kun mikri krakos kursent tra lu. Even li gasone non esed verdi, pro ke li sune had brula li kulmines del longi folies til ke lus esed li sami, grisi kolore kel blid vida omnilok. Unfoy li hause had es piktet, ma li sune desligad li farbe e li pluves lavad lu for, e nun li hause esed matud e grisi kom omni altru.

    Kand Tanta Em venid lojia dar la esed yuni, beleti marita. Li sune e vente had chanja anke la. Lus had prenda li sintile ek lan okules e livad lus sobre griseso; lus had prenda li redeso fro lan vanges e labies, e lus anke esed grisi. Kand Dorothy, kel esed orfane, unesmim venid a la, Tanta Em had es talim alarmat per li pueren rido ke la kriad e presed sen manu a sur sen kordie kand unque Dorothyn gayi voise arivad a lan oreles; e la ankore regardad li mikri puera surprisatim pro ke la poved trova irgu pri kel ye rida.

    Onklo Henry nulitem ridad. Lo laborad multim fro matine til nokte e non savad te kel joyo esed. Lo esed grisi anke, fro sen longi barbe til sen rudi butes, e lo aspektad severi e soleni, e rarim parlad.

Wizoz house.jpg

    Esed Toto kel kausad Dorothy rida, e salvad la fro deveno tam grisi kam lan sirkumdantus. Toto non esed grisi; lo esed mikri, nigri hunde, kun longi, silkatri piles e mikri, nigri okules kel brilietad gayim an chaki latere de lon komiki, mikri nase. Toto ludad durant li toti jorne, e Dorothy ludad kun lo, e amad lo karim.

    Disdi, tamen, les non ludad. Onklo Henry sidad sur li porte-stone e regardad pavoretosim li siele, kel esed ankore plu grisi kam ordinarim. Dorothy stead in li porte kun Toto in sen brases, e regardad anke li siele. Tanta Em esed lavant li plates.

    Ek li ferni norde les audid basi ululo del vente, e Onkla Henry e Dorothy poved vida vor li longi gasone ondad devan li venienti sturme. Nun venid akuti siflo in li aere fro li sude, e kand les turnad sen okules vers ti direktione les vidad ruges in li gasone venient anke fro ti direktione.

Subitim Onklo Henry steeskad.

    “Siklone veni, Em,“ lo vokad a sen marita. ”Me vada sorga li animales.” Tand lo kursed vers li hangares vor li boves e kavales esed tenat.

Tanta Em haltad sen laboro e venid al porte. Un regardesko montrad a la li tre proximi danjere.

”Rapidim, Dorothy!”, la klamad.”Kurse al kelere!”

    Toto saltad ek Dorothyn brases e kashad se sub li lite, e li puera komensad riprenda lo. Tanta Em, tre pavorosi, jetad aperti li trape in li planche e klimad subu per li skale en li mikri, deslumosi true. Dorothy kaptad Toto finalim e komensad seku sen tanta. Kand la esed mi-trans li chambre venid grandi kriacho fro li vente, e li hause tremblad talim multim ke la perdad sen stea-povo e sideskad subitim a sur li planche.

Wizoz ear.jpg

Tand stranju eventad.

    Li hause rotad rapidim dufoy o trifoy e lentim levad se tra li aere. Dorothy sentid quasi la vadad supru in balone.

    Li nordi e sudi ventes renkontrad mutu vor li hause stead, e fad lu li exakti sentre del siklone. Mid siklone li aere es generalim tranquili, ma li grandi presione del vente an chaki latere levad lu sempre plu alti, til ke lu esed al maxim alti kulmine del siklone; e dar lu restad e blid porta for tra multi mailes tam fasilim kam on vud pove porta plume.

    Esed tre deslumosi, e li vente kriachad sirk la, ma Dorothy trovad ke la voyajad kelkigrad fasilim. After li unesmi poki jirationes, e altrfoy kand li hause pentad multim, la sentid quasi la blid bersa dolsim, kom bebe in berse.

    Toto non prisad lu. Lo kursed sirk li chambre, nun dislok, nun tilok, aboyant lautim; ma Dorothy sidad totim tranquili sur li planche e vartad por vida tu kel saled eventa.

    Unfoy Toto vadad tro proxim li averti trape, e falad inu; e unesmim li mikri puera pensad ke la had perda lo. Ma bald la vidad un ek lon oreles saliant tra li true, pro ke li forti presione del aere suportad lo talim ke lo non poved fala. La reptad til li true, kaptad Toto per li orele, e tirad lo retro en li chambre, aftru klosant li trape por ke nuli plusi aksidentes vud pove eventa.

Wizoz bed.jpg

    Hore after hore pasad for, e lentim Dorothy venkad sen timo; ma la sentid totim solitari, e li vente kriachad talim lautim omnilok sirk la ke la preske devenid surdi. Komensim la questionad se ob la saled bli rupte en pieses kand li hause saled fala ri; ma durant ke li hores pasad e nulu hororisiv eventad, la haltad pavoreta e desised varta kalmim e vida tu kel li future saled porta. Finalim la reptad super li baskulanti planche til sen lite, e lieskad sur lu; e Toto sekud e lieskad apud la.

Malgre li baskulo del hause e li kriacho del vente, Dorothy bald klosad sen okules e dormieskad profundim.