Opetushallituksen ohje lukion elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaksi

Wikikirjastosta

Opetuksen tavoitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Opetuksen tavoitteet

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tukea pyrkimyksilleen

 • muodostaa minuuttaan ja elämänkäsitystään
 • saada tietoa tieteellisestä todellisuuskäsityksestä
 • kehittää arvostelu- ja toimintakykyään
 • sisäistää ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja luonnon säilyttämisen periaatteita

1. Hyvä elämä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä ja miten sitä voidaan tavoitella.

Tavoitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kasvattaa kykyään sitoutua valitsemiinsa moraalisiin periaatteisiin ja haluaan toimia arvojensa mukaisesti
 • kasvattaa valmiuttaan ja haluaan välittää ja kantaa vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskunnista ja luonnosta arvojensa mukaisesti
 • kehittää kykyään havaita kokonaisuuksia erilaisten elämänkäsitysten ja valtarakenteiden keskellä ja näin vahvistaa kykyään muodostaa omaa arvokäsitystään
 • oppii arvioimaan elämänkäsityksiä koskevia väitteitä
 • kehittää taitojaan ilmaista omia käsityksiään ja tuntemuksiaan.

Keskeiset sisällöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • peruskäsitteet: elämänkäsitys, arvokäsitys, hyvä elämä, minuus
 • erilaisia käsityksiä hyvästä ja pahasta
 • ihmisen elämän valinnat, yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä

2. Todellisuuskäsitys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kurssilla pohditaan todellisuuskäsityksen muodostumista ja todellisuuskäsitysten keskinäisiä eroja. Kurssilla perehdytään todellisuuden tutkimiseen tieteellisen menetelmän avulla, totuuden merkitykseen ja kulttuurin vaikutukseen todellisuuskäsitykseen.

Tavoitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii tuntemaan erilaisia todellisuuskäsityksiä
 • oppii kysymään ja arvioimaan väitteiden perusteluja
 • kehittää ymmärrystään valtarakenteen merkityksestä todellisuuskäsitysten muokkaajana ja välittäjinä
 • jäsentää omaa todellisuuskäsitystään pitäen sen avoimena järkiperäisille perusteilla ja siveelliselle keskustelulle.

Keskeiset sisällöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • todellisuuskäsityksen, elämänkäsityksen ja arvokäsityksen käsitteet ja niiden keskinäinen suhde
 • todellisuuskäsityksen eri osat: luontokäsitys, yhteiskuntakäsitys, ihmiskäsitys
 • uskonnot ja uskonnottomuus todellisuuskäsityksen perustana
 • rajanveto tieteen sekä näennäistieteen ja uskontojen välillä
 • koulutus, viestintävälineet ja taide todellisuuskäsitystä muokkaavina ja välittävinä laitoksina
 • länsimaisen todellisuuskäsityksen muutokset
 • käsitysten synty ja luotettavuus
 • todellisuuskäsitysten ja käsitysten muodostamisen keinojen järkiperäinen arviointi

3. Yksilö ja yhteisö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja kansanvallan toteutumiseen.

Tavoitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii arvioimaan omaa asemaansa yksilönä yhteiskunnassa, kansalaisena valtiossa ja toimijana talousjärjestelmässä
 • oppii tarkastelemaan yksilöiden ja yhteisöjen toimintaa osana vallankäyttöä
 • oppii arvioimaan poliittisia keinoja ja päämääriä sekä kasvattaa kykyään ja haluaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen
 • ymmärtää ihmisoikeuksien, kansanvallan ja oikeudenmukaisuuden merkityksen hyvän yhteiskunnan ja tulevaisuuden kannalta.

Keskeiset sisällöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • ihminen yhteiskunnallisena olentona, yksilöiden vuorovaikutus ja yhteisöllisyys, yksityinen ja julkinen
 • vallan käsite, vallan muodot ja valtasuhteet sekä erilaiset vaikuttamiskeinot
 • käsityksiä yhteiskunnan rakenteesta ja muutoksesta
 • ihmisoikeudet ja niiden historia
 • poliittiset aatteet
 • kansanvalta
 • oikeudenmukaisuus
 • hyvä kansalainen ja maailmankansalainen

4. Valtarakenteet

Kurssilla käsitellään valtarakenteita ja niiden suhdetta omaan elämänkäsitykseen.

Tavoitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii tuntemaan erilaisia valtarakenteita ja elämäntapoja Suomessa ja muualla maailmassa
 • perehtyy suomalaisen valtarakenteen muotoihin
 • ymmärtää erilaisten yksilöiden syrjinnän ihmisoikeusloukkauksena

Keskeiset sisällöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • valtarakenteen käsite
 • kansallisuuden merkitys valtarakenteisiin samastumisessa ja sitoutumisessa
 • suomalaiset, eurooppalaiset ja maailmanlaajuiset valtarakenteet
 • eri valtarakenteiden väliset suhteet
 • omakeskisyys
 • syrjinnän ja ajatuksenvapauden historiaa

5. Todellisuuskäsitykset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kurssilla pohditaan erilaisia todellisuuskäsityksiä ja perehdytään niiden syntyyn, historiaan ja tutkimukseen.

Tavoitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee erilaisia todellisuuskäsityksiä ja niiden historiaa
 • oppii arvioimaan erilaisia todellisuuskäsityksiä
 • oppii uskonnollisten todellisuuskäsitysten historiallisen synnyn
 • tuntee hyvän tutkimuksen todellisuuskäsityksen ja uskonnottomuuden keskeisiä piirteitä ja historiaa

Keskeiset sisällöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • tarujen ja uskontojen kaikkeuskäsitykset
 • uskonnon ja uskonnollisuuden luonne
 • uskontojen yhteiskunnallinen ja moraalinen arvostelu sekä tiedollinen uskontokritiikki
 • uskonnottomuuden historia ja nykyisyys