Siirry sisältöön

Vierassanojen sanakirja

Wikikirjastosta

Vierassanojen sanakirja, mukana eri alojen oppisanastoa.

A[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

à la carte ruokalistan mukaan.

à la francaise ranskalaisittain.

à la grecque kreikkalaisittain.

à la jonkin tai jonkun tapaan.

amygdala mantelitumake.

a priori kokemuksesta riippumatta, etukäteen, ennakolta, suoralta kädeltä.

à propos muuten, puheen ollen, sattumalta; sopivalla hetkellä.

à esimerkiksi: kappaleelta, kappaletta.

aamen 1) rukouksen loppusanana: totisesti 2) loppuponsi, hyväksyminen, viimeinen sana.

aasa pääjumala.

aateli ylin yhteiskuntaluokka.

ab absurdo järjettömyydestä. Puhetaidossa oman väitteen vahvistamista toisen osapuolen järjettömyydet osoittamalla.

ab hinc tämän jälkeen, tästä lähtien.

abakus 1) katelaatta 2) laskulevy, laskutaulu.

abbedissa nunnaluostarin johtajatar.

abbreviaatio lyhentäminen, lyhennys, lyhennysmerkki, lyhenne.

abdominoplastia vatsan muotoiluleikkaus.

abduktio 1) päättelymuoto, jossa edetään todetusta ilmiöstä yhteen mahdolliseen selitykseen, tehdään havaittua todellisuutta ymmärrettäväksi. Keksimistapa esimerkiksi uusien oletusten muodostamisessa. 2) sieppaus.

abduktoida, abdusoida siepata.

aberdeeninterrieri skotlanninterrieri.

aberraatio poikkeaminen, poikkeama, erilaisuus, ero.

aberrantti poikkeava, erilainen.

abdikoida erota virasta, luopua kruunusta.

Abhidharma pitaka erityisoppikori.

abioottinen eloton, joka ei liity eliöihin.

abitura naispuolinen ylioppilaskokelas.

abiturientti ylioppilaskokelas.

abiturus miespuolinen ylioppilaskokelas.

ablatiivi ulkoeronto.

abnormi 1) epänormaali, (säännönmukaisesta) poikkeava, poikkeuksellinen, sääntöä rikkova 2) aistiviallinen 3) väärään suuntaan kehittynyt, epäluonnollinen, luonnonvastainen, luonnoton, vinoutunut, sairas, vajavainen, vajaakykyinen.

abnormi epänormaali, poikkeava.

abnormius epänormaalius, poikkeavuus, vialloisuus, sairaalloisuus.

abnormis sapiens oppisuuntausten ulkopuolinen, koulukuntiin sitoutumaton ajattelija.

abnormiteetti, abnormisuus, abnormius epämuodostuma, poikkeavuus.

about noin.

aboriginaalit Australian alkuperäisasukkaat, alkuaustralialaiset.

abortti raskaudenkeskeytys, keskenmeno.

absentismi poissaolo.

absessi märkäpesäke, paise.

absintti koiruoholikööri.

abskissa vaaka-arvo.

abskissa vaakasuora koordinaattiakseli, vaaka-akseli, x-akseli.

absolutismi 1) ehdoton raittius 2) itsevaltius 3) käsitys, joka asettaa keskeiseksi jonkin ehdottoman käsitteen, periaatteen tai vaatimuksen.

absolutisti 1) ehdottoman raitis, ehdottoman raittiuden kannattaja 2) itsevaltiuden, rajattoman yksinvallan kannattaja.

absoluutti 1) katso: absoluuttinen 2) rajoittamaton ja riippumaton todellinen, todellisuuden perusta, mikä on olemassa kaikesta muusta riippumatta ja jonka ajatellaan olevan inhimillisen tiedon ulottumattomissa 3) jumala 4) kaikkeus.

absoluuttinen 1) ehdoton, riippumaton, rajoittamaton, itsenäinen, muuttumaton, vapaa rajoituksista, ehdottoman itsenäinen, varaukseton, täydellinen, jaoton, täysin puhdas, ilman vertauskohtaa oleva, jota ei voi verrata mihinkään muuhun, suhteeton, ”ainoa oikea” (käsitys, määritelmä). Usein vastakohtana: suhteellinen. 2) riippumattomana olemassa oleva perusta, jonka vastakohtana pidetään muuttuvaa ja epäitsenäistä ilmiöiden todellisuutta.

absorboida imeä itseensä, sulauttaa, pidättää.

absorboitua imeytyä, pidättyä.

abstrahointi käsitteellistäminen.

abstrahoitua pelkistyä.

a cappella moniäänisesti ilman säestystä.

accelerando vähitellen kiihdyttäen.

acid test happokoe, maksuvalmiustesti.

acta 1) julkaisusarja 2) säädökset, asiakirjat.

ad absurdum mielettömiin, mahdottomiin. Järjettömyyksiin meneminen pääteltäessä. Puhetaidossa käsityksen seurausten osoittamisen johtavan ristiriitaisuuksiin, mistä voidaan päätellä myös itse käsityksen mahdottomuus.

ad acta asiakirjojen joukkoon liitettäväksi, ei aiheuta toimia.

ad hoc -komitea tilapäinen valiokunta.

ad hoc tätä varten, varta vasten, näennäisesti yksittäistapauksen selittävä, poikkeuksellisesti tässä tapauksessa, tilapäiseen tarkoitukseen, tilapäisesti.

ad nauseaum täydelliseen kyllästymiseen asti.

adaptaatio mukautuminen.

adaptiivinen mukautuva.

adapteri sovite.

addenda lisättäviä, lisäyksiä.

addenda lisäyksiä.

additiivinen yhteenlaskettava, lisättävä.

adekvaatti, adekvaattinen asianmukainen, oikea, täysin vastaava, tarkalleen vastaava, riittävästi vastaava, yhtäläinen.

adekvaattius tarkalleen vastaavuus.

adjektiivi laatusana.

adjutantti avustava upseeri.

admin ylläpitäjä.

administraatio hallinto.

administratiivinen hallintoon kuuluva, hallinnollinen.

adoptio lapseksi ottaminen.

adoptoida 1) ottaa lapseksi 2) omaksua.

adoptointi lapseksiotto.

adoraatio palvonta.

adressi 1) osoite 2) kirjallinen julkilausuma 3) onnitteluun tai surunvalitteluun käytetty painate.

adsorboida imeä itseensä, kiinnittää pinnalleen.

adverbi seikkasana.

adverbiaali seikanmäärite.

aerobinen happieloinen.

aerofobia lentopelko.

aerogrammi 1) ilmanpaineen, lämpötilan ja kosteuden ilmaiseva käyrä 2) ilmakirje.

aeronautiikka ilmailu.

affekti tunne, mielentila, mielenliikutus.

affektoitu teeskennelty, teennäinen.

affirmaatio myöntäminen.

affirmatiivinen myöntävä.

aforismi mietelmä, mietelause.

aforistinen tiiviitä, ytimekkäitä ajatuksia sisältävä.

afääri liiketoimi.

agaatti akaatti.

agenda esitys, muistilista, asialista, toimintaohjelma.

agendakontrolli esityslistan laadinnan valvonta.

agendan manipuloitavuus esityslistan puolueellinen muokkaaminen.

agendanasetusvalta valta muotoilla esityslista.

agendankaappaus esityslistan haltuunotto.

agentti 1) asioitsija, (kaupallinen) edustaja, välittäjä 2) toimija, tekijä, tekevä minä 3) kielitutkimuksessa: toiminnan suorittajan ilmaiseva lauseenjäsen 4) (sotilaallisia) tiedustelutehtäviä suorittava henkilö, vakoilija 5) itsenäinen tietokoneohjelma.

aggregaatti 1) koneikko 2) kasauma.

aggressiivinen hyökkäävä, vihamielinen.

aggressio hyökkäävä toiminta.

agitaatio yllytys, kiihotus.

agitaattori yllyttäjä, kiihottaja.

agitatorinen yllyttävä, kiihottava.

agnosia tietämättömyys, ymmärtämättömyys.

agonia kuolinkamppailu, tuskatila, ahdistus.

agrologi maatalousteknikko.

aioni ajanjakso, maailmankausi.

akateeminen vartti akateeminen neljännes.

akateeminen 1) yliopistollinen, yliopistoon kuuluva, tutkimuksellinen, tieteellinen 2) ylioppilaita koskeva 3) jäykkä, kaavoihin kangistunut, saivarteleva, käytäntöä vailla oleva.

akilleenkantapää heikko kohta, heikko puoli.

akklimatisoida luonnuttaa.

akkomodaatio mukautuminen, mukautus.

akkreditoida valtuuttaa.

akkultturaatio kulttuuriin sopeutuminen tai sulautuminen.

akkumulaatio luettelo.

akkumulaattori akku.

akordi 1) velkojen anteeksianto 2) viranosto 3) sointu.

akordi 1) velkojen osittainen anteeksianto vararikon välttämiseksi 2) sointu 3) historiallisesti: viran ostaminen.

akrobaatti taitovoimistelija.

akrobatia taitovoimistelu.

akronyymi kirjainsana.

aksentti 1) (Äänen)paino, (äänen)korko 2) kielen yksikön kuten tavun sävelkulku 3) puheen kielellinen sävy, korostus 4) kirjaimen päällä oleva tarke 5) musiikissa: isku.

aksiaalinen akselin suuntainen.

aksidenssi satunnainen ominaisuus.

aksiologia arvo-oppi, arvokäsitteiden tutkimus.

aksiomaattinen järjestelmään liittyvä, järjestelmällinen, järjestelmän mukainen.

aksiooma peruslause.

aksoni hermosyy.

aktio 1) toiminta 2) vaikutuksen ja vastavaikutuksen laki 3) virkasyyte.

aktiviteetti toimivuus, vaikuttavuus, toimekkuus, vireys, oma-aloitteisuus, toimeliaisuus.

aktuaalinen 1) ajankohtainen 2) todellistunut.

aktuaalistaa ajankohtaistaa.

aktuaalistua ajankohtaistua.

aktualisoida ajankohtaistaa.

aktualisoitunut todellistunut.

aktuelli, aktuaali ajankohtainen, todellinen.

aktuaari 1) arkistonhoitaja, tilastoija 2) vakuutusmatemaatikko 3) opiskelijaluettelon pitäjä.

akustiikka äänioppi.

akuutti 1) äkillinen 2) vokaalin yläpuolella oleva lisämerkki ´.

akuutti äkillinen.

akvamariini 1) eräs jalokivi 2) sinivihreä.

akvamariini 1) sinivihreä 2) beryllin muunnos 3) korundin muunnos.

akvarelli vesivärimaalaus.

al fine loppuun saakka, lopulta.

alba 1) valkea kaapu 2) aamulaulu.

alba messupaita, ehtoollispaita.

albumen valkuaisaine.

alea iacta est arpa on heitetty. Ratkaiseva päätös, valinta, teko, siirto.

aleatorinen sattumanvarainen.

aleksitymia vaikeus tunnistaa ja ilmaista tunteita.

alfa ja omega kaikki kaikessa. Kreikkalaisen aakkoston ensimmäinen ja viimeinen kirjain, A ja O, alun ja lopun eli kaikkeuden vertauskuva.

alfabeetti kirjaimisto, aakkoset.

alias toiselta nimeltä, eli.

alibi todiste muualla olosta, muualla olo.

alienaatio vieraantuminen.

alimentaatio ravitsemus.

alkovi vuodekomero, makuukomero, makuusyvennys.

all right kaikki hyvin, hyvä on, kunnossa, kaikin puolin terve.

all-round monipuolinen.

all-rounder moniottelija.

all-star tähtiluokan esiintyjät.

allah jumala.

allee puistokäytävä, puistokuja.

allegorinen vertauskuvallinen.

allegretto hilpeästi, kevyesti.

allergisoitua, allergistua herkistyä.

allianssi (valtio)liitto.

allianssi yhdistys, seura, yhtymä, valtioiden liitto.

allitteraatio alkusointu, lähekkäisten sanojen alkuäänteiden yhtäläisyys.

allitteraatio alkusointu.

allokaatio kohdentaminen, kohdentuminen.

allokoida kohdentaa.

alluusio viittaus, vihjaus.

alma mater yliopisto. Henkilön yhteydessä: yliopisto jossa suorittanut tutkinnon.

alter ego toinen minä, sijainen, kaksoisolento.

alternatiivi vaihtoehto.

alternatiivinen vaihtoehtoinen.

althing yleiskäräjät.

altimetri korkeusmittari.

altocumumus hahtuvapilvi.

altostratus verhopilvi.

altruismi epäitsekkyys, toiminta yleisen edun mukaan, oman edun sovittaminen yleiseen etuun ja yhteiseen hyvään.

alttari uhripöytä, uhriliesi, kirkon kuorikoroke.

altto-oboe englannintorvi.

alvariinsa koko ajan, yhtä mittaa.

amabile rakastettavasti.

amanuenssi 1) avustava viranhaltija 2) yliopistoissa käytännön asioiden hoitaja sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden välisen viestinnän toteuttaja.

amatööri harrastelija, ei-ammattilainen.

amatööri harrastelija, harrastaja.

amenorrea kuukautisten puuttuminen.

amfora kaksikorvaruukku.

ambi- kaksois-, kaksi-.

ambitio kunnianhimo.

ambivalenssi kaksiarvoisuus.

ambivalenttius kaksiarvoisuus.

ambra keltainen ambra meripihka.

amfibi maa- ja vesikulkuneuvo.

amfiteatteri pyöröteatteri.

ammunitio ampumatarvikkeet.

amoraalinen ei-moraalinen, moraalista välittämätön, moraalin ulkopuolinen, moraalista riippumaton.

amoraalinen moraalin ulkopuolella oleva.

amoralismi riippumattomuus tai välinpitämättömyys vallitsevista moraalikäsityksistä.

amoriini lemmenjumala.

amplitudi ääriväli, (värähdys)laajuus.

ampulli 1) umpilo, sulattamalla suljettu pieni pullo 2) avartuma, sukkulamainen laajentuma.

anabolia rakennusaineenvaihdunta.

anabolinen rakennusaineenvaihduntaan kuuluva.

anafora puhetaidossa sanojen toistoa lauseiden tai lausejaksojen alussa.

anakroninen väärin ajoitettu.

anakronismi 1) väärä ajoitus 2) aikaansa kuulumaton, vanhentunut ilmiö tai käsitys.

anakronistinen epäajanmukainen, vanhentunut.

analgesia tuskattomuus, kivuntunnottomuus.

analogia 1) vastaavuus, yhdenmukaisuus, yhtäläisyys, yhtäpitävyys, samankaltaisuus 2) kielitutkimuksessa analogian tietä olemassa olevien mallien mukaan syntynyt.

analoginen yhtäpitävä, yhdenmukainen, vastaava, samantoiminen, oikeasuhteinen, verrannollinen, korvaava.

analyysi erittely, jäsentely, erittelevä jakaminen, ainesosiin jaottaminen. Tutkimuksessa monimutkaisen ongelman pilkkominen pieniin, erillisiin osiin, jotka ratkaisemalla kokonaisongelma toivotaan pystyttävän ratkaisemaan.

aktualiteetti ajankohtaisuus.

analyyttinen 1) erittelevä, jäsentelevä, osiinsa palauttava 2) sanojen ja ilmauksien merkityksestä seuraava.

anamnesisteoria muistamiskäsitys.

anarkia 1) hallituksettomuus 2) sekasorto.

andragologia, andragogiikka aikuiskasvatus.

andropaussi ikääntyvän miehen oireisto.

angst, angsti ahdistus.

annaali vuosikirja.

anno vuosi.

annotaatio bibliografiassa kommentti dokumentin sisällöstä tai taustasta.

anomalia 1) poikkeavuus, säännöttömyys 2) epämuodostuma.

anomia laittomuus, normittomuus.

antagonismi ristiriitaisuus, sovittamaton vastakohtaisuus.

antagonisti vastustaja.

ante ennen.

antikiviteetti muinaisesine, muinaismuisto.

antikvaarinen aikansa elänyt, käytetty.

antinomia 1) lakien ristiriitaisuus, käsitteellinen ristiriita 2) lause, joka ei voi olla tosi eikä epätosi sisältäen loogisen mahdottomuuden.

antipatia vastenmielisyys, inho.

antipodi vastajalkainen.

antirevolutionaarinen vallankumousvastainen.

antiteesi vastaväite, vastakohdan asettaminen, asettuminen tai tulo.

antologia kirjoitusvalikoima, runokokoelma.

antropologia ihmistutkimus.

antropomorfismi inhimillistäminen.

antroposentrinen ihmiskeskeinen.

apatia 1) järkkymätön mielenrauha 2) apeus, henkinen lamaantuminen, tylsyys, välinpitämättömuus, voimattomuus, velttous.

apeiron rajaton, mittaamaton, ääretön.

aplodi kättentaputus, suosionosoitus.

apodiktinen (sisäisesti) välttämätön, kiistaton, vastaansanomaton, varma, täysin epäilyksetön.

apokryfinen hämäräperäinen, aitoudeltaan epäilyttävä, arvoltaan tuntematon, määrittelemätön tai epäselvä.

apolloninen sopusointuinen, järjestynyt, ehyt, hallittu.

apologeetta uskonpuolustaja, puolestapuhuja.

apologia puolustuspuhe, puolustuskirjoitus.

apologisoida puolustella.

apostasia luopumus.

apparaatti kone.

apperseptio tietoinen käsittäminen.

approbatur hyväksytään.

approksimaatio likiarvo.

approksimatiivinen likimääräinen, määrättyä suuretta, tilaa tai rajaa lähenevä.

apriorinen ennalta omaksuttu.

arbitraarinen mielivaltainen.

arboristi puunhoitaja.

aristokratia ylimysvalta.

arkaismi vanhastava ilmaus.

arkaismi vanhastava ilmaus.

arkhe perusaines, alkuperusta.

arkipsykologia jokapäiväinen ihmistuntemus.

arkkityyppi alkumalli, alkukuva, peruskuva, perustava muoto, alkumielikuva.

arkkivihollinen verivihollinen, perivihollinen.

artefakti tekotuote.

artikulaatio jäsentyminen.

arvorealismi käsitys, jonka mukaan arvoja koskevat lauseet voidaan osoittaa tosiksi tai epätosiksi.

asketismi kieltäytyminen ja pidättyvyys.

aspekti näkökohta, näkökulma, suhde, puoli.

assertorinen ilmeinen, tosiasiallinen, väitteenä esitetty.

assimilaatio samanlaistuminen, yhtäläistyminen.

assimiloitua mukautua, sulautua, yhtäläistyä, samankaltaistua.

assosiaatio 1 mielleyhtymä 2) sivumerkitys. Samankaltaisuuden, vastakohtaisuuden tai usein tapahtuvan yhdessä esiintymisen luoma sidos eri asioiden välillä.

asteriski tähtimerkki.

astrologia tähdistäennustaminen.

asymmetrisyys, asymmetria epätasapaino, epäsuhta.

ataraksia mielenrauha, järkkymättömyys.

atlas kartasto.

atomistinen yksittäisistä tosiasioista lähtevä.

attraktiivinen puoleensavetävä, viehättävä, hurmaava.

attraktioelokuva katseenvangitsemiselokuva.

attribuutti ominaisuus.

auditio hurmoksellinen kuuloelämys.

auktori 1) aikaansaaja, alkuunpanija 2) kirjan tai elokuvan tekijä 3) eliölajin tieteellisen nimen antaja. Auktorin nimen lyhenne voidaan esittää lajin tieteellisen nimen jäljessä.

auktoriteetti arvovaltainen henkilö.

autenttinen aito, alkuperäinen, väärentämätön, luotettava, varma.

autokatalyysi ehdotettu suomennos: itseaiheutus.

autokompleksifikaatio ehdotettu suomennos: itsemutkistuminen.

automobiili auto.

autonomia 1) sisäinen itsenäisyys, omalakisuus, riippumattomuus, itsemääräämisoikeus 2) itsehallinto, itsehallintoalue.

autonominen sisäisesti itsenäinen, omalakinen, itsemääräävä, itsenäisesti säädetty.

autopoiesis ehdotettu suomennos: itsejäljentyminen.

avancer nopeammin.

avatar, ava hahmo, tunnuskuva.

avatara ruumiillistuma.

aviisi lehti.

B[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

baana maantie.

babuska isoäiti, mummo.

baby 1) vauva 2) muru, kullanmuru.

baby-face lapsenkasvoinen.

backhand rystylyönti.

badminton sulkapallo.

bailata juhlia, pitää hauskaa, tanssia.

bakkanaalinen hurjiin juominkeihin kuuluva, riehuva.

balettomaani balettihullu.

balkongi parveke.

banaali arkipäiväinen, joutava.

bandiitti maantierosvo.

bannata kieltää, asettaa porttikieltoon.

barbaari 1) muukalainen 2) sivistymätön, raakalainen, karkea.

barbaria sivistymättömyys, raakalaismaisuus.

bavarois, bavaroise baijerinvanukas.

beesi hiekanväri(nen), vaalean ruskehtava, harmaan kellertävä väri.

beach uimaranta.

beige hiekanväri(nen), vaalean ruskehtava, harmaan kellertävä väri.

Besserwisser rikkiviisas, näsäviisas, viisastelija, kaikkitietävä.

bespoke mittatilaus.

bestis paras ystävä.

bibliofiili kirjanystävä. Käytetään tavallisesti kirjojen keräilijästä.

bibliografia 1) kirjallisuusluettelo, teosluettelo, jossa luetellaan kirjoja, lehtiä, artikkeleita tai muita kirjallisia julkaisuja 2) luettelointioppi 3) kirjatutkimus, tutkimusala, joka tutkii kirjoja esineinä sekä niiden tuottamisen ja julkaisemisen tapoja.

bibliografinen katsaus kirjallisuuskatsaus, pohtiva katsaus jonkin alan kirjallisuuteen.

bibliomania kirjahulluus, kirjojen pakonomainen hankkiminen.

bibliotheca kirjasto.

bigaaminen kaksiavioinen.

biitsi uimaranta.

bilateraalinen kahdenvälinen.

biobibliografia henkilöbibliografia.

blazer pikkutakki.

biofilia itsesäilytykseen pyrkivä vaisto.

biosentrinen elämäkeskeinen, luontokeskeinen.

bisnes 1) liiketoiminta 2) asia, juttu, tehtävä.

bisse olut.

bitteri katkero.

blokadi saarto.

blokki lehtiö.

blondi vaaleahiuksinen.

blosis tuuli.

bluffata huijata, hämätä.

bluffi huijaus, hämäys.

bodhisattva valaistumisolento.

boksi asunto, kämppä.

boltsi 1) pallo 2) pää.

boogieman mörkö, kummajainen.

bombaaja hiphoppari.

bongo piste.

bosat rinnat.

botski vene.

briljeerata loistaa esiintymisellään, taidollaan.

broodeeraus laakaompelu.

brutaali karkea, raaka, kovakourainen, häikäilemätön. Mieluummin kuin: eläimellinen.

buddha valaistunut, herännyt.

book band mainosvyö(te).

brenkku viina.

brosyyri esite.

budolaji itsepuolustus- ja kamppailutaito.

buffet noutopöytä.

buutsit, bootsit nahkasaappaat.

bulla virkakirje.

bulkki tusinatuotanto.

bulkkifantasia tusinafantasia.

burlakki laivanhinaaja.

bylsiä olla yhdynnässä, rakastella.

byrokraattinen virkavaltainen, hallinnollisesti jäykkä.

byrokratia virkavaltaisuus, hallintovaltaisuus.

C[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

cameo-rooli korurooli.

cappuccino kapusiini.

Caps lock näppäinlukko.

carpe diem tartu hetkeen.

case study tapaustutkimus.

causa sui oma syy, oman olemisensa perusta.

chat juttelu.

coda päätöslisäke.

common sense arkijärki, yleinen ihmisymmärrys, arkiymmärrys.

credo uskontunnustus.

circuit training kiertoharjoittelu.

cool rento, viileä.

crossing kielenylitys.

D[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

daami 1) nainen 2) naisseuralainen.

daisarit rinnat.

damaskit nilkkaimet.

debatti väittely, kiista, julkinen keskustelu.

dedikaatio omiste.

deduktiivinen laskujohtoinen, totuuden säilyttävä, sovelletaan yleistä yksittäistapausten selvittämiseen.

deduktiivinen päättely ”totuuden säilyttävää” päättelyä: jos oletukset ovat tosia, myös johtopäätös on tosi. Sanotaan, että johtopäätös ”sisältyy” lähtöoletuksiin. Jos ei haluta käyttää sanaa 'totuus', voidaan sanoa, että johtopäätös on johdettavissa eli pääteltävissä tehdyistä oletuksista (deduktio on yksittäisten päätelmien johtamista perusoletuksista). Totuuden säilyttävä päättely = pätevä päättely. Kehäpäätelmä on virheellinen deduktiopäätelmä, jossa johtopäätöstä perustellaan johtopäätöksen olettamisella.

de facto tosiasiallisesti.

defekti puutteellinen.

defensiivinen 1) puolustuksellinen 2) säilyttävä.

definiittinen määrätty, rajattu, pysyvästi määritelty.

definitiivinen lopullinen.

déjà vu, entiselämys, tunne tilanteen aikaisemmasta kokemuksesta.

dekadenssi rappeutuminen, rappio.

dekalogi kymmenen käskyä, kymmenen käskyn kokoelma.

dekkari salapoliisikirja, salapoliisiromaani.

dekoltee kaula-aukko.

dekommodifikaatio markkinariippumattomuus.

dekompositionaalinen osiin purkava.

demonstraatio osoitus, havaintoesitys, todistus, toteennäyttö.

demonstratiivinen esittävä, selittävä.

denotaatio 1) osoittaminen, suora viittaaminen 2) merkin tai merkkiyhdistelmän merkitys.

densiteetti mustuma.

deskriptiivinen: 1) kuvaileva, esittävä, esittelevä, kertova, väittävä, toteava, kuvailemalla erottava; vastakohta arvottava 2) kuvailuun liittyvä 3) matematiikassa myös: kolmiulotteisia kappaleita käsittelevä.

deskriptiivinen etiikka kuvaileva etiikka.

deskriptiivinen kansatiede kuvaileva kansatiede.

deskriptiivinen oletus tosiasiaoletus.

deskriptio kuvaus.

deskriptivismi kuvailuteoria.

despotia, despotismi itsevaltius.

determinaatio rajoittaminen.

deterministinen syy-vaikutussuhdetta kuvastava.

diabolinen ilkeä, häijy.

diakoni seurakunnan palvelija.

diakroninen pitkähkön ajanjakson käsittävä, historiallinen.

diakroninen kuvaus jonkin ilmiön kuvailu tapahtuvana ja kehittyvänä.

dialektiikka 1) väittelytaito, väittelyoppi, keskustelu, keskustelutaito, kysymisen ja perustelemisen taito 2) ajatuksen muoto 3) tapahtumien sisäinen välttämättömyys 4) Friedrich Engelsillä oppi yleisistä kehityslaeista.

dialektinen kirjaimellisesti ”vuoropuhelunomainen” 1) dialektiikkaan, väittelytaitoon kuuluva, sitä koskeva, sen menetelmiä soveltava 2) väittelytaidollinen, väittelevä, keskusteleva, vuorovaikutuksellinen, muutosta korostava, käsitteellinen, johdonmukainen; vastakohta kaavamainen 3) olemusajattelun mukainen 4) vastakohtaa tai vastakohtia korostava, vastakkainasetteluun perusteleva, vastakohtien (esimerkiksi väite ja vastaväite) rinnastamiseen perustuva, ristiriitoja tarkasteleva, käsitteiden erittelyä tavoitteleva 5) saivarteleva, viisasteleva, rikkiviisas.

dialektinen käsite käsite, joka ei ole yksiselitteisesti määritelty, vaan jota luonnehditaan monelta kannalta, yhteyksinä muihin käsitteisiin ja ilmiöihin.

dialogi vuoropuhelu, keskustelu.

dialoginen keskusteleva.

diapositiivi kuultokuva.

diaspora hajaannus.

differentia specifica erottava tunnusmerkki.

differentioida eriyttää.

differentoitua, differentioitua eriytyä.

digiboksi digisovitin.

diskurssi puhetapa, teksti, keskustelu.

differointi erilaistaminen.

dikotomia kaksijakoisuus.

dikotominen kaksijakoinen.

dimensio ulottuvuus.

dionyysinen hillitön, intohimoinen, hurmioitunut, muotoja särkevä, tasapainoton.

diplopia kaksoisnäkeminen.

disharmonia epäsointuisuus, tasapainottomuus, erimielisyys, ristiriitaisuus.

disharmoninen epäsointuinen, epävireinen, epäyhdenmukainen, ristiriitainen.

disjunktiivinen erottava, yhteensopimaton.

disketti levyke.

diskriminoida syrjiä, kohdella puolueellisesti, erotella.

diskursiivinen 1) keskustelua koskeva, keskusteluun liittyvä, keskusteluun perustuva, keskusteluna tapahtuva, keskustelun muodossa tapahtuva 2) erittelevä, jäsentelevä, johdonmukainen, johdonmukaisesti etenevä 3) päättelyn tietä johtopäätöksiin etenevä.

disponoida säätää, käskeä, määrätä, hallita, järjestää, jäsentää, käyttää oikeudellista määräysvaltaa.

dispositiivi järjestys, jäsennys joka säätää tai määrää tiettyjä vaikutuksia.

dispositio 1) jaottelu, jäsentely, järjestys 2) määräys 3) taipumus.

dissimilaatio erilaistuminen.

distanssi etäisyys, välimatka.

distinktiivinen merkitystä erottava.

distinktio erottaminen.

distinkviteetti erottamiskyky.

distributiivinen oikeudenmukaisuus jako-oikeudenmukaisuus, jakava oikeudenmukaisuus.

divari 1) antikvariaatti 2) vanhain tavarain kauppa 3) divisioona.

diversiteetti erilaisuus, moninaisuus.

dogma uskonkappale, opinkappale, oppilause, säännös, edellytys, peruslause.

dogmaattinen 1) ahdasmielinen 2) opin mukainen, oppia koskeva.

dogmatiikka uskonoppi, uskonopin tutkimus.

doktriini oppi, oppijärjestelmä, opillinen kaava.

dokumentaarinen tositapauksia kuvaava.

dokumentoida näyttää toteen, varustaa viittauksin, todentaa.

dokumentti asiakirja, todistuskappale.

dominoiva ylempi.

donkata lyödä koriin.

draama näytelmä, näyttämötaide.

draamakirjallisuus näytelmäkirjallisuus.

draamallinen, draamanomainen näytelmää, näyttämötaidetta koskeva tai jäljittelevä.

dramaattinen odottamaton, yllätyksellistä tapahtumista sisältävä tai edellyttävä.

draivi meno, into.

dualismi ajattelutapa, joka pitää henkeä ja ruumista erillisinä asioina.

dummy mallikirja. Suunnitteilla olevan kirjan malli, jossa sivut ovat tyhjiä.

duplikaatti kaksoiskappale.

duunari työläinen.

dynamismi käsitys, jonka mukaan todellisuuden ilmiöt ja tapahtumat ovat erilaisten voimien ilmausta, esimerkiksi fysikaalisten voimien tai tahdonvoiman.

E[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

e-kirja sähkökirja.

edifioiva mieltä ylentävä, kasvattava.

editio painos, laitos. Laitos eroaa painoksesta tehtyjen muutosten takia.

editoida toimittaa, koostaa, saattaa julkaisukuntoon.

editointi toimittaminen.

editori 1) toimittaja 2) (tekstin)muokkausohjelma.

eeppinen (laveasti) kertova.

eetteri 1) antiikin ajattelussa hienojakoinen alkuaine 2) aikaisemmin oletettu painovoiman välittäjäaine.

eettinen moraalinen, siveellinen, moraaliarvojen mukainen, etiikkaa koskeva.

ego minä, minuus, itse.

egoismi itsekkyys.

egosentrinen itsekeskeinen, minäkeskeinen, omahyväinen.

egotismi 1) itserakkaus, itsekeskeisyys 2) itsellisyys, minuuden korostaminen.

eidos olemus, hahmo, kuva, muoto.

eideettinen olemuksellinen, hahmollinen, todellisen kaltaiseksi koettu.

eklektinen valikoiva, ei-omaperäinen, sekasotkuinen.

eklektismi käsitysten poiminta eri tahoilta.

ekologinen validiteetti kokeen sovellusarvo.

eksakti tarkka, täsmällinen, täysin vastaava.

eksemplaari kappale.

eksentrinen epätavallinen, erikoinen.

eksistentiaalinen 1) ihmisen olemassaoloa koskeva, suhdetta todellisuuteen koskeva 2) ahdistava.

eksistentiaalinen kysymys elämänkysymys.

eksistentialistinen olemassaolon kokemusta pohtiva.

eksklusiivinen 1) poissulkeva, yksinomainen, rajoittava, äärimmäinen, suljettu 2) vaativa 3) hieno.

ekskluusio poissulkeinen, syrjintä, ulosajaminen.

ekskursio tutustumisretki, ryhmäopintomatka.

eksorkismi pahojen henkien karkotus.

eksoteerinen ulkopuolisille, oppimattomille tarkoitettu, kirjaimellinen, sananmukainen, ei-syvällinen.

ekspertti ammattilainen, asiantuntija.

eksplanatiivinen tasoittava, samalle tarkastelevalle tasolle sijoittuva, selittävä.

eksplantaatio kudosviljely.

eksplisiittinen avattu, julkilausuttu, selvennetty, selvin sanoin sanottu, nimenomaisesti ilmaistu, tiedostettu.

ekspositio aloitus, johdantojakso, selostus, selonteko.

ekspressiivinen ilmeikäs, ilmaiseva.

ekstaasi hurmostila.

ekstaattinen hurmoksellinen.

ekstensiivinen 1) laajaulotteinen, kattava 2) laajentumiskykyinen, ulospäin suuntautuva.

ekstasis haltioituminen, hurmos.

ekstensio käsitteen tai väitteen viittauskohde, käsitteen laajuus, kattamisalue.

eksternalismi tieteen ulkopuolisten tekijöiden painottaminen tieteen kehityksessä.

ekstra lisä, lisätyö, lisäpalkka.

ekstrapolaatio 1) arvio, ennuste, laajentaminen, tarkastelun ulottaminen varsinaisen pätevyysalueen ulkopuolelle, tunnettujen seikkojen perusteella tapahtuva arvaaminen 2) mitattujen suureiden perusteella tapahtuva puuttuvien suureiden laskenta tai arviointi.

ekumenia kirkkojen yhdistämisliike.

ekvivalenssi vastaavuus, samanarvoisuus, logiikan 'jos ja vain jos'.

élan vital elämänvoima, elämän virta, elämän hyöky.

elektroninen kirja sähkökirja.

elementaarinen 1) perustava, alkuperäinen 2) alkuaineinen 3) yksinkertainen, helppo, alkeis-, perus-.

elementum perusaine, alkuaine, rakennusosa.

elenkhos vastatodistus.

eliitti 1) parhaimmisto, valioryhmä 2) yhteiskunnan johtava ryhmä.

eliminoida poistaa, jättää huomiotta.

ellipsi 1) sanomatta jättäminen, ilmauksen poisto 2) eräs kartioleikkaus.

elliptisyys katso ellipsi.

em-viiva ajatusviiva.

en-viiva lyhyt ajatusviiva.

emanoitua säteillä, virrata.

emansipaatio tietyn ryhmän yhteisöllinen, poliittinen, oikeudellinen tai sivistyksellinen vapautuminen tai vapauttaminen alaikäisyydestä, holhouksesta, sorrosta, orjuudesta, epäitsenäisyyden tilasta, eriarvoisuudesta, toisen ryhmän ylivallasta; holhouksesta vapauttaminen, itsenäistyminen; vapautuminen vierasmääräisyydestä, tuleminen riippumattomaksi jostakin; vapaan itsemääräämisen ja tasa-arvon saavuttaminen.

emansipatorinen vapauttava, vapautta tavoitteleva, vapauttamiseen ja itsenäistämiseen pyrkivä, vapauttamista merkitsevä.

emansipatorinen intressi tietoisuutta ja toimintaa vapauttava tutkimuksen tavoite.

emansipoida, emansipeerata vapauttaa holhouksesta, alisteisesta asemasta tai alaikäisyyden tilasta, itsenäistää, julistaa vapaaksi.

emansipointi roomalainen oikeustoimi, jolla isä voi itsenäistää poikansa lakkauttamalla valtansa heihin, pojan julistaminen täysivaltaiseksi kansalaiseksi.

emansipoitua vapautua holhouksesta tai alisteisesta asemasta, itsenäistyä.

emansipoitunut 1) vapaa, itsenäinen 3) naisasialiikettä kannattava liikkeen alkuaikoina.

emerita täysinpalvellut, eläkkeellä oleva naisprofessori.

emeritus täysinpalvellut, eläkkeellä oleva miesprofessori.

embleemi 1) kohokuva, koristekuvio 2) kuvaesitys, jossa on vertauskuvallinen sisältö.

emotiivinen tunteenomainen.

emotionaalinen tunteenomainen, tunne-elämään kuuluva.

emotionalismi, emotionalistinen teoria tunneilmaisukäsitys.

emotivismi käsitys, jonka mukaan moraalia koskevat lauseet ilmaisevat puhujan tunteita, toiveita ja asenteita.

empatia myötäeläminen.

empiria kokemus, koe, käytäntö.

empiirinen kokemusperäinen, kokemukseen perustuva.

empiirinen tieto kokemustieto.

epifenomeeni sivutuote.

epigrafi 1) piirtokirjoitus 2) mietelause, mietelmä 3) motto (kirjan tai luvun alussa).

epilogi jälkisanat, loppusana(t), jälkinäytös, loppunäytös.

episkooppi pintakuvaheitin.

episkopaalinen piispallinen.

episkopaalinen kirkko anglikaaninen kirkko.

epitaafi hautakirjoitus.

epookki sulkeistaminen, kaiken ennakkotiedon poissulkeminen, keskittyminen kokemuksen sisältöön.

epäautenttisuus itsepetos.

emanaatio säteily, virtaaminen.

erektio jäykistyminen.

eristikko ammattimainen kilpaväittelijä.

ergodisuus itseohjautuvuus.

erootti lemmenjumala.

eskapismi todellisuuden pakoilu.

eskatologia oppi viimeisten aikojen tapahtumista.

eskatologinen lopunajallinen.

essenssi olemus.

esteettinen estetiikan alaan kuuluva, taiteellisesti nautittava, kaunis.

etabloida perustaa, panna pystyyn, asettaa asemaansa.

etabloitua asettua asemaansa, saavuttaa vakaa tai tunnustettu arvonanto.

etninen uskonto kansallinen uskonto.

etnografia kuvaileva kansatiede.

etnologia kansatiede: kansallisten kulttuurien tutkimus, kansanelämän tutkimus, usein erityisesti aineellisen kansankulttuurin tutkimus.

eudaimonia onnellisuus, kukoistus tai hyvä elämä.

euforinen mielihyvää tuottava.

evankeliumi Jeesuksen elämästä kertova kertomus.

evidenssi näyttö, todistusaineisto.

exlibris kirjanomistajamerkki.

F[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

fajita täytetty lämmin tortilla.

faksimile näköispainos, jäljennepainos.

faktisuus asiaperusta.

falafel uppopaistettu kasvispulla.

fallos siitin.

farao faarao.

feikata huijata, valehdella.

fennomaani suomenmielinen.

fenomeeni ilmiö.

feodaalijärjestelmä läänitysjärjestelmä.

fiba epäonnistuminen, virhe.

fifti-fifti tasan, 50-50.

figuraatio muodostelma.

figuuri lausemuoto.

fiilistellä tunnelmoida.

filigraani 1) vesileima paperissa 2) kultasepäntekniikka, jossa ohuita metallilankoja juotetaan metalliin.

fillari polkupyörä.

filosofinen antropologia filosofinen ihmistutkimus, ihmiskäsitys.

finaalinen syy päämääräsyy, asian tarkoitus.

flame bait ärsytysviesti.

flaneeraus kaupunkivaellus.

flanööri kaupunkivaeltaja.

flirtti keimailu, hakkailu, kosiskelu, soidinmenot.

foliantti foliokokoinen kirja.

folksonomia kansanluokitus.

foneemi äänne(tyyppi), jolla on kielikohtainen tehtävä.

fonologia äänneoppi. Luonnollisen kielen rakennetutkimuksen osa-alue.

force majeure ylivoimainen este.

formaaliontologia kysymys, millaisia olioiden käsitteelliset suhteet ovat.

foorumi 1) tori 2) oikeusistuin 3) tapahtumapaikka, näyttämö.

fossiili muinaisjäänne.

fragmentti katkelma, osa, palanen, jäännös.

fraktaali murtomuoto.

frami tietokehys (informaatiokehys).

freesata kuumentaa, kuullottaa.

friktio kitka, hankaus.

fritsu purema.

frontespiisi, frontispiisi esiökuva, kirjan nimiösivua vastapäätä oleva sivun kokoinen kuva. Kuvalehti on usein painettu eri menetelmällä kuin nimiölehti, mikä nostaa kirjan hintaa. Tämän vuoksi esiökuvaa ei ole aina liitetty kaikkiin laitoksen kappaleisiin. Vanhoja suomennoksia: etukuva, nimiönliite, alkukaiverrus, nimiökaiverrus, esiökaiverrus.

fundementaaliontologia kysymys, mitä on olevan oleminen.

funktio tarkoitus, tehtävä, tarkoituksenmukaisuus.

futis jalkapallo.

fysikalismi aineellinen todellisuuskäsitys.

förskotti etumaksu.

G[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

gaiterit säärystimet.

galoppi laukka.

gargoili räystäspiru.

gelosterapia nauruterapia.

Gemeinschaft ja Gesellschaft lähiyhteiskunta ja suuryhteiskunta. Sosiologi Ferdinand Tönniesin yhteiskuntien tyypittely.

gemena pienaakkoset.

genealogia sukututkimus, sukujohto, sukuhistoria.

generoida tuottaa.

gentrifikaatio keskiluokkaistuminen.

genre lajityyppi, tyylilaji, laji, kirjallisuudenlaji.

geoni geometrinen perusmuoto, kuten lieriö, jollaisista voidaan katsoa kaikkien esinehahmojen koostuvan.

geosentrinen maakeskinen.

Gestalt hahmo, kokonaisvaikutelma.

Gestalt-psykologia hahmopsykologia.

gestuuri ele.

globaalinen kaikenkäsittävä.

globish maailmanenglanti.

goodwill 1) myötämieli, suosio, myötätunto, saavutettu arvonanto, hyvä maine 2) suopeus, hyväntahtoisuus.

googlettaminen, googletus kuukkelointi, hakukoneella etsiminen.

googlettominen kuukkeloituminen, Google-hakukoneen korostuminen.

gratulaatio onnittelukirjoitus.

gravyyri kaiverrus.

grillata pariloida.

grilli parila.

gymnasti voimistelunopettaja.

gymnastiikka voimistelu.

gymnosofisti joogamestari.

gynekoidinen naismainen.

H[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

habit tapa, tottumus.

habituaatio oppimismuoto, jossa ärsytys vähitellen menettää vaikutuksensa.

hagiografinen hyveitä kuvaava, moralisoiva, opettava.

hajautettu kognitio informaatioesitys, jonka eri osat ovat eri ihmisten tai informaatiovälineiden hallussa.

half-pipe lumikouru.

hampuusi retku, irtolainen.

hanami kirsikankukkajuhla.

hedonismi nautintohakuisuus.

hegemonia ylivalta, johtoasema.

heliosentrinen aurinkokeskinen.

henkari vaateripustin.

henkselit olkaimet.

herbaario kasvio.

hereetikko harhaoppinen.

heresia harhaoppi.

hermeneuttinen tulkintaan liittyvä.

hermeneuttinen kehä ajatustapa, jonka mukaan ihmisen tiedonkäsittely noudattaa kehämäisesti etenevää rataa.

heterogeeninen vaihteleva.

heteroglossia eriäänisyys.

heuristinen herätteitä antava, oivaltamaan ohjaava.

hevibändi heavy metal -yhtye.

hevijuuseri runsaskäyttäjä.

hibiscus kiinanruusu.

hierarkki kirkollinen johtaja.

high technology edistynyt tekniikka.

holistisuus kokonaisvaltaisuus, ykseys, kokonaisuuden ajatus.

homeostaasi tasapaino, tasapainojärjestelmä. Tietyn järjestelmän sisäinen tasapaino.

homo mensura ihminen on kaiken mitta.

homonyymi toisen, tunnetun henkilön nimellä julkaistu teos.

horisontaalinen vaakasuora.

hostelli retkeilymaja.

humanistinen ihmiseen keskittyvä, ihmisestä lähtevä.

humanitaarinen ihmisten auttamiseen pyrkivä, ihmisystävällinen, hyväntekeväisyys-, hyväntekeväisyyttä edustava, hyväntekeväisyyteen perustuva.

huppa katos.

huseerata hosua, touhuta.

hybridisaatio sekamuotoistuminen.

hybris jumalten uhmaaminen.

hyperbola liioittelu.

hypertodellisuus lumetodellisuus.

hypostasioitua kehkeytyä.

hypoteekki pantti.

hypoteettinen imperatiivi ehdollinen velvoite.

hypotermia vajaalämpöisyys.

hyyry, hyyryläinen vuokralainen.

I[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

idea 1) ajatus, mielle 2) järjen muoto (Immanuel Kantin ajattelussa).

identifiointi yksilöinti, tunnistaminen.

ideologia aate, aatejärjestelmä, valtarakenne.

ideogrammi kuvamerkki, käsitemerkki.

ideaalinen ei-aineellinen.

ideaalityyppi puhtaaksi viljelty tyyppi, esimerkki.

idiografinen, ideografinen yksityistävä, yksilöllisiä ja ilmiöitä ja tapahtumia koskeva.

idoli 1) ihanne 2) aavekuva.

ikebana kukkienasettelu.

ikoni 1) ortodoksinen pyhäinkuva 2) merkki, joka on samanlainen kuin sen kohde. Charles S. Peircen käyttämä termi.

iktyologia kalatutkimus.

illusorinen kuvitteellinen.

illuusio, illusioni harhakuva; kuvitelma, turha toive.

imaginaarinen kuvitteellinen.

imaginaatio kuvittelu.

imitaatio 1) jäljitelmä, kopio 2) jäljittely, matkiminen, kopiointi.

imitatiivinen jäljittelevä.

imitoiva jäljittelevä.

immanentti piilevä.

imperatiivi käsky, määräys.

implantti istute.

imprimatur painettakoon, painatuslupa annettu.

imprint alamerkki, sivutoiminimi, julkaisulinja.

indeksi 1) hakemisto 2) merkkiopissa merkkilaji, jossa merkki on jatkuvuuden suhteessa kohteeseensa.

indignaatio moraalinen närkästys tai suuttumus.

indisoida tehdä aiheelliseksi, olla aiheena.

individuaatio itseydeksi tuleminen.

indulgentti suvaitseva, anteeksiantava.

informaatioteoria sovelletun matematiikan haara, joka tutkii informaation mittaamista ja siirtämistä. Informaatioteorian perusmallissa on lähetin, joka koodaa lähetettävän informaation, häiriötä aiheuttava kanava, jonka kautta informaatio lähetetään, ja vastaanotin, joka purkaa koodatun ja kanavan rappeuttaman informaation. Informaatioteoria pyrkii selvittämään mahdollisimman lyhyen koodaustavan lähettää informaatiota luotettavasti kanavan läpi.

ingressi alkukappale.

innektiivi herjauskirjoitus.

innovaatio uudennos.

inkarnaatio ruumiillistuma.

inklusiivinen sisältävä, käsittävä.

inkluusio 1) mukaan ottaminen, sisällyttäminen 2) johonkin sisältyminen. Matematiikassa: esimerkiksi joukon sisältyminen toiseen. Kasvatustieteessä: kaikille yhteinen koulu, erilliskoulujen vastakohtana.

inkunaabeli kehtopainate.

instituutio 1) tapaan tai sääntöihin perustuva, suhteellisen pysyvä yhteisöllisen elämän muoto 2) Oikeussäännöstö.

instrumentti työkalu.

integraalinationalismi kansallinen yhtenäistämissuuntaus.

integriteetti loukkaamattomuus.

integroida yhdentää.

integrointi 1) kotouttaminen 2) eheyttäminen.

intelligiibeli ymmärrys.

intensio käsitteen tai väitteen ajatussisältö.

intentio 1) tavoitteellisuus 2) aikomus.

intentionaalinen tavoitteellinen, tarkoituksellinen.

intentionaalinen agentti tavoitteellinen toimija.

intentio tarkoitus, pyrkimys, tarkoite, aikomus.

interaktio vuorovaikutus.

interpretaatio tulkinta.

interpretantti tulkitsin.

intersubjektiivisuus käsitys, jonka mukaan jokin ryhmä jakaa saman käsityksen todellisuudesta.

intertekstuaalisuus tekstienvälisyys.

interventio väliintulo.

intifada palestiinalaisten kansannousu.

intressi 1) etu 2) tietopyrkimys.

intrigi juoni, juonittelu

introspektio itsensä havainnointi, itsehavainto.

intuitio sisäinen näkemys.

intertekstuaalisuus, interteksti tekstienvälisyys.

interventio väliintulo.

intervisuaalisuus kuvienvälisyys.

intrajektio sisäistäminen.

intressi 1) etu 2) mielenkiinto, kiinnostus.

introspektio sisäinen kokemus.

invarianssi säännönmukaisuus. Vertaa lainalaisuus = säännönmukaisuus.

inversio käänteinen sanajärjestys.

illuusio 1) havaintoharha 2) harhakuvitelma 3) taideteoksen tai vastaavan synnyttämä todellisuusvaikutelma.

immanentti 1) läsnäoleva 2) sisäsyntyinen, sisäinen. Immanentti teismi: jumalakäsitys, jonka mukaan jumala on kaikkeudessa läsnä.

impulssi 1) (alku)sysäys, virike, heräte, kiihoke, yllyte, yllyke 2) mielijohde 3) fysiikassa ja tekniikassa liikemäärä eli liikkuvan massan ja sen nopeuden tulo 4) Sähkötekniikassa sykäys, pulssi 5) fysiologiassa hermoärsyke.

inspiraatio innoitus, innostus, sisäänhengitys. Kristillisessä teologiassa: henkeytys.

intellektualismi 1) käsitys, joka korostaa älyn ja järjen merkitystä. Nimityksellä voidaan tarkoittaa liioittelevaa tai yksipuolista suhtautumista. Osittainen vastakohta anti-intellektualismi, älyllisten kykyjen ja suoritusten halveksunta 2) tieto-opissa rationalismi eli järkeisajattelu. 3) sokraattinen intellektualismi, filosofi Sokrateen käsitys, jonka mukaan ihminen toimii välttämättä oikein, jos hän tietää, mikä on oikein 4) keskiaikaisessa filosofiassa oppi, jonka mukaan ihminen valitsee sen, mitä hänen älynsä pitää parhaana. Vastakohta voluntarismi.

intelligenssi 1) äly, älykkyys, ymmärrys 2) älymystö.

intelligiibeli Ajatuksin käsitettävissä oleva.

intentionaalisuus tietoisen olennon mielen suuntautuneisuus.

introspektio itsehavainnointi.

intuitio sisäinen oivallus, sisäinen näkemys: välitön oivallus, joka ei perustu päättelyyn tai kokemukseen.

isomorfinen rakenneyhtäläinen.

J[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

jaakopinpaini raju sisäinen taistelu.

Janus-kasvot, januskasvoinen kaksoiskasvot.

jati kaste.

jengi ryhmä, joukko.

jet set, jetsetti suihkuseurapiirit.

jiippi myötäkäännös.

jobbari jälleenmyyjä.

jom kippur sovituspäivä.

joppari tavarateline.

jumpperi villapaita.

justeeri saha.

K[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

kaanon ohjeellinen kokoelma.

kaffe kahvi.

kaksinainen transaktio kaksoisviesti.

kalenteri vuoden päivien luettelo jaettuna ajanjaksoihin eli kuukausiin ja viikkoihin.

kalossit upokkaat.

kalkyyli merkeillä työskenteleminen.

kalsarit pitkät alushousut.

kami jumala.

kammari huone.

kanslia 1) viraston osasto, jossa esimerkiksi otetaan vastaan hakemuksia 2) muu toimisto.

kapellimestari orkesterinjohtaja.

kappeli sivukirkko.

kapsäkki matkalaukku.

kapusta kauha.

karamelli makeinen.

karahvi viinikannu.

kargo rahti.

karikatyyrimainen pilakuvamainen.

karkki makeinen.

kartesiolainen dikotomia käsitys, että on olemassa toisistaan täysin erilliset ruumis ja henki.

kartiini verho.

karting mikroautoilu.

kasuistiikka sääntöetiikka, tapauskohtainen etiikka.

kasööri kassanhoitaja.

katastrofi mullistus.

katekismus oppikirja.

katolinen kirje yleiskirkollinen kirje.

katolisuus yleisyys.

kausaalinen selitys syitys, syistä käsin selittävä.

kausaliteetti syy ja vaikutukset.

kausatiivis-generatiivinen syntytapa.

kehitysprosessi kehitys, kehitystapahtuma.

kenraaliharjoitus pääharjoitus.

keratiini sarveisaine.

kermanekka kermakko.

kestikievari majatalo.

kielifilosofia kielellisten merkitysten ja kielen luonteen pohdinta.

kihveli, kiffeli rikkalapio.

kiikkustooli keinutuoli.

kiikuttaa viedä, kantaa jonnekin.

kinari kinofilmi.

kingi 1) johtaja 2) paras.

kino elokuvateatteri.

kiromantiikka kädestäennustaminen.

kirsch kirsikkaviina.

kirstu arkku.

klaffipiironki kirjoituslipasto.

klandestiinikirjallisuus salainen, maanalainen kirjallisuus.

kleptomania varastamishimo.

kliima ilmastoalue.

kliimaksi yltyvä porrastus, nousukohta, huipentuma.

klimppisoppa mykykeitto.

klitoris häpykieli.

klosetti käymälä, WC.

knock-out tyrmäys.

koeksistenssi yhteisolo.

kognitiivinen psykologia psykologian suuntaus, joka tarkastelee tietoisia olentoja informaatiota käsittelevinä olentoina.

kohortti ikäryhmä.

kolofoni kirjan loppukirjoitus. Ennen nimiösivun yleistymistä loppukirjoitus sisälsi tiedot painajasta, painopaikasta ja ajasta. Sittemmin kirjoitukset ovat sisältäneet myös muita julkaisutietoja, tietoja paperin laadusta, kirjaintyypeistä ja ulkoasun suunnittelijasta.

kollektiivinen yhteinen, yhteisöllinen.

kolttu hame.

kolumbaario uurhaholvi, uurnakammio.

kommervenkki tapahtuma.

kommunikaatio viestintä.

kommunikoitava viestittävä.

komparatiivinen vertaileva.

komparatismi vertaileva kirjallisuudentutkimus.

kompleksinen monimutkainen, monikerroksinen.

kompleksinen idea yhdistelmäkäsitys.

komponentti rakennetekijä.

kompositionaalinen semantiikka merkitysopillinen käsitys, jonka mukaan ilmaisun merkitys voidaan johtaa sen osien merkityksistä sekä näiden kieliopillisesta yhdistelmästä.

komputaatio laskenta.

komputationalismi ajattelutapa, jonka mukaan ihmisen informaation käsittelu on laskentaa.

komuudi, komuuti pesukaappi.

kondis kunto.

konfirmaatio 1) vahvistaminen 2) kasteenvahvistus.

konformismi tavanomaisuus.

konflikti ristiriita, selkkaus, riita, yhteentörmäys.

konfrontaatio vastakkain asettaminen.

kongregaatio seurakunta.

konjunktuuri suhdanne.

konnotatiivinen lisämerkityksiä omaava, lisämerkityksiin viittaava (sana, ilmaus).

konseptualisoida käsitteellistää.

konsonantti kerake.

konstruktivismi psykologian suuntaus, jonka mukaan oppiminen on oppijan kokemusten pohjalta tapahtuvaa muodostamista.

konsultaatio neuvonkysyntä, neuvottelu.

konsultoida kysyä neuvoa, neuvotella.

kontakti kosketus.

konteksti esiintymisyhteys.

kontemplatiivinen puhtaasti ajatuksellinen.

kontingentti samantekevä.

konsonoiva sointuva.

konstituoiva käsitteitä muodostava.

konstituutio merkitysten kehkeytyminen.

konsultaatio neuvonkysyntä, neuvottelu.

konsultoida kysyä neuvoa, neuvotella.

konsultti neuvonantaja.

konteksti yhteys, asiayhteys, tilanneyhteys.

kontemplaatio mietiskely.

kontrasti vastakohta, vastakohtaisuus.

kontrastoida olla vastakohtana.

kontrolli 1) valvonta, tarkastus 2) hallinta.

konventio sovinnainen tapa, käytänne.

kooda päätöslisäke.

koodeksi 1) vanha käsikirjoitus 2) lakikokoelma.

koodi säännöstö.

koominen hullunkurinen, lystikäs, naurettava.

koordinaatio 1) toimintojen yhteensovitus 2) rinnastus.

koordinoida 1) sovittaa tai järjestää toiminnat sujuvasti yhteen, rinnakkaistaa 2) rinnastaa.

korni 1) mauton, tyylitön, tylsä 2) typerä, hölmö.

korporeaalinen ruumiillinen.

korrekti moitteeton, nuhteeton, virheetön.

korridori käytävä.

korroboraatio vahvistus. Todiste, joka tulee päätelmää mutta ei välttämättä todista sitä oikeaksi.

korroosio syöpyminen.

kortteeri huone, asuinsija.

kosmeettinen laatusanana paremmin: pinnallinen, näennäinen, nimellinen.

kosminen 1) kaikkeutta koskeva, avaruuteen kuuluva, avaruuslähtöinen 2) kaikkeudellinen 3) kuvaannollisesti: ääretön.

kosmogonia oppi kaikkeuden synnystä.

kosmogoninen taru kaikkeudensyntytaru.

kosmologinen uskomus kaikkeutta koskeva uskomus, kaikkeuskäsitys.

kosmopoliitti maailmankansalainen.

kosmopoliittinen yleismaailmallinen.

koutsi valmentaja.

kranssi seppele.

kranttu nirso.

krematorio tuhkauslaitos.

kreoli yleensä kahdesta kielestä muodostunut sekakieli.

kreppipaperi ryppypaperi.

kretonki kangas.

kriisi 1) kärjistynyt tilanne, selkiytymätön (vaara)vaihe, järkkymä, murros 2) taudin käännekohta.

kriitikko arvostelija.

kriittinen 1) arvosteleva 2) tutkiva, perusteita edellyttävä ja tutkiva, tarkoin punnitseva tai punnittu, harkitseva, tarkka 3) moittiva, epäilevä 4) arveluttava, huolestuttava, vakava, vaarallinen, vaikea 5) ratkaiseva, käänteentekevä, raja- tai käännekohtaa merkitsevä.

kriminaalinen rikoksia koskeva, rikosoikeudellinen.

kriminaalistaa, kriminalisoida 1) tehdä rangaistavaksi 2) katsoa rikolliseksi, rikollistaa.

krimnologia rikollisuuden tutkimus.

krinoliini vannehame.

kritikoida arvostella.

kromatiikka värioppi.

kronologinen aikajärjestyksen mukainen.

kroppa keho, ruumis.

krumeluuri koriste (joutava).

kruusattu koristeltu kaiverruksin.

kryptobibliografia piilobibliografia. Bibliografia, joka ei ole ilmestynyt erillisenä vaan sisältyy muuhun teokseen. Esimerkiksi tutkimusjulkaisun kirjallisuusluettelo.

kryptomnesia muistinerehdys: henkilö on havainnut tai kokenut jotain olematta siitä täysin tietoinen ja unohtanut kokemansa, mutta muistikuva on jäänyt piilevänä.

ksatriya sotilassääty.

kultti jumalanpalvelus, jumalanpalvelusmuoto.

kumuloitua kasautua.

kungfu taistelulaji.

kurrentti arkipäiväinen.

kustodi vartija, siirtymäsana, siirtymätavu, tarkiste. Kirjan sivulle alimmaksi painettu sana tai sananosa, jolla seuraava sivu alkaa.

kvalia kokemuksen laadullisiksi luokitellut piirteet.

kvalifikaatio 1) laadun ilmoitus, laadun määritys, laadunmäärittely, laatuvaatimusten täyttyminen, laatuvaatimusten täyttymisen tutkinta 2) sopivuus, soveliaisuus, pätevyys, edellytykset, taidot, kelpoisuusehto 3) erityinen tai tunnusomainen ominaisuus.

kvalitatiivinen laadullinen, ei ilmaistavissa luvuilla.

kvaliteetti laatu,m laatumääre.

kvantitatiivinen määrällinen, luvuilla ilmaistavissa oleva.

köksä keittäjä, kokki.

kööri 1) kuoro 2) ryhmä, joukko.

L[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

laamapaita ihopaita.

lapidaarinen niukkasanainen, ytimekäs.

lasaretti sairaala.

latifundia suurtila.

lavuaari pesuallas.

lay-out taitto, taittotyyli.

lectio väitösluento.

leffa elokuva.

legendaarinen 1) tarunomainen, tarunhohtoinen, tarumainen 2) maineikas, sankarillinen, loistava, tunnettu 3) arkikielessä: unohtumaton, mahtava 4) Tuskin vakuuttava (kertomus) 5) kirjallisuudentutkimuksessa: legendoihin liittyvä.

legitimaatio oikeuttaminen.

legitimoida oikeuttaa.

leksikko sanasto.

leninki, klänninki mekko.

liberaalinationalismi nouseva kansallisuusaate.

ligatuuri kaksoiskirjain, kaksoiskirjasin.

likka, plikka tyttö.

lineaarinen 1) viivan kaltainen, suoraviivainen, viiva-. 2) pituussuuntainen, pitkittäinen.

lipokkaat aamutossut.

litografia 1) kivipainatus 2) kivipiirros.

logo liikemerkki.

logo liikemerkki.

logos sana, oppi, järki, järjellisyys, järkevä keskustelu.

logotyyppi (yritys)nimen määrämuotoinen esitystapa.

lokaali paikallinen.

looginen analyysi filosofiassa: käsitteiden selventäminen.

looppi lenkki.

luuseri häviäjä.

lykantropia susitauti.

lyyrinen 1) runoutta koskeva, laulurunouden luonteinen 2) herkkä, tunnelmallinen, runollinen.

läskisoosi sianlihakastike.

M[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

maestro taituri, mestari, opettaja.

magalogi postimyyntiluettelo.

magia 1) taikuus, taika, noituus 2) lumous.

magna cum laude approbatur suurella kiitoksella hyväksytään.

magnetofoni nauhuri.

mahayana suuri kulkuneuvo, suuri vaunu.

mahdi pelastaja.

mainari kaivostyöläinen.

mainstream 1) valtavirtaus, pääsuuntaus 2) valtavirran kaunokirjallisuus eli yleinen kaunokirjallisuus, joka ei ole lajityyppikirjallisuutta.

maisena, maizena maissitärkkelys.

majeutikko kätilö.

major suurempi, vanhempi.

majoriteetti enemmistö, valtaosa.

majuskeli suuraakkoset.

maksiimi 1) ajattelun tai toiminnan perusohje, perussääntö, elämänohje, ylin periaate 2) mietelause, mietelmä, sananlaskumaisen lyhyeksi kiteytetty elämänohje. Mietelmäkirjallisuudessa kiteytetty ajatus, josta ikään kuin seuraa joukko alemman tason päätelmiä.

mamselli 1) säätyläisneiti 2) emäntä.

manifesti 1) julistus 2) ilmeinen.

manifestoitu näkyvä.

mani raha.

manismi vainajausko.

mansetti kalvosin.

mantiikka ennustaminen.

mantra herätesana.

manuaali ohje.

marginaali vierus.

market, marketti valintamyymälä. Ehdotettu suomennos: ostola.

masiina kone.

masina auto.

massamedia joukkoviestimet.

master-otos esittelyotos.

masturbointi itsetyydytys.

matami 1) naisjohtaja 2) tomera nainen.

matematiikka ehdotettu suomennos: suuretutkimus.

materiaaliontologia kysymys, mitä tarkoitetaan oliolla.

matinea päivätilaisuus.

matrassi patja.

matronyymi äidinnimijohdos.

media viestintävälineet.

medium välittävä tekijä, keskus.

mediaatio välittyminen.

meemi 1) mielen virus, tunneloinen 2) internet-ilmiö 3) kiertokirje, kiertokysely.

mentaalinen mielellinen, henkinen.

mentaalinen representaatio sisäinen esitys.

mentaliteetti 1) yksilön tai yhteisön henkinen ominaislaatu, mielenlaatu, hengenlaatu, henkinen peruslaatu, henkinen kokonaisasenne, ajattelutapa, henki 2) luonne, olemus 3) mielenlaatu, etenkin tiedostamattomat ja lausumattomat asenteet ja käsitykset, jotka ovat keskeisiä yhteisöllisessä käyttäytymisessä.

menu, menyy ruokalista.

meriitti ansio.

meritokratia asiantuntijavalta.

metafilosofia kysymys filosofian luonteesta ja määrittelystä.

metafysiikka olemassaolo-oppi ja kaikkeuskäsitys perinteisessä filosofiassa. Sana on hyvin monenlaisessa käytössä. Nykyfilosofiassa sana voidaan periaatteessa korvata kahden osa-alueen nimellä.

metarealiteetti todellisuuden ulkopuolella oleva.

mielenfilosofia aivojen ja mielen suhteen pohdinta.

miitti livetapaaminen.

mikrokosmos pienoistodellisuus.

mind mieli, tajunta, tietoisuus.

minimoida vähimmäistää.

minuskelit pienet kirjaimet, pienaakkoset.

miraakkeli pyhimysnäytelmä.

miracula ihmekokoelma.

mise-en-scène näyttämöllepano.

missiromaani rakkausromaani.

mnemotekninen väline muistitekniikka.

moaree läike(ilmiö).

modaliteetti varmuusaste.

modernismi uudenaikaisen kannattaminen.

modifioida korjata.

modifioitua muuntua.

moksha, moksa vapautuminen.

monadi yksikkö, todellisuuden käsitteellinen perusyksikkö.

monadismi G. W. Leibnizin käsitys, jonka mukaan todellisuus koostuu tajuisista yksilöolioista eli monadeista, jotka ovat erilaisilla tajunnan kehitystasoilla.

mondeeni suuren maailman tyylin ja tapojen mukainen, hienosto-.

monografia 1) erillisteos, erillispainate, kirja. Vastakohta sarjajulkaisu 2) erityistutkimus.

monogrammi nimikirjainsommitelma, kirjainyhdistelmä.

monot hiihtokengät.

moodi muoto, rakenne (Baruch Spinozan ajattelussa).

moraaliagentti moraalinen toimija.

moraalinormi moraalisääntö, siveyssääntö.

moraalinen imperatiivi velvoittava käsky.

moskeija rukoushuone.

motto 1) tunnuslause 2) vaalilause (vaakunan yhteydessä) 3) kirjan, sen luvun tai muun kirjoituksen alussa oleva sisältöön viittaava lauselma, usein lainaus toisen kirjoittajan tekstistä.

muhvi, muffi 1) puuhka 2) liitoskappale.

mullah uskonoppinut.

muusi sose.

mystiikka 1) salaperäisyys, salamyhkäisyys 2) jumaluuden välittömään yhteyteen pyrkivä uskonnollisen elämän muoto.

myytti 1) alkukertomus 2) uskomus, tarunomainen asia, taru, satu.

N[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

naftaliini koipussi.

narikka vaatesäilö.

narkomania huumehimo.

narratiivinen kirjallisuus kerronnallisuus, tarinakirjoittaminen.

narratiivisuus tarinallisuus, kertomusmuotoisuus.

negatiivinen vapaus avoin mahdollisuus tehdä ja jättää tekemättä tekoja ilman, että heitä estetään niitä tekemästä tai pakotetaan toimimaan toisin.

nekrofilia viehtymys kuolleeseen.

neologismi uudismuodoste.

nestuuki, nästuuki, nästyyki nenäliina.

neurofilosofia aivotutkimuksen ja sen tulosten arviointi.

nirvana valaistuminen.

noema mieli, mielen sisältö.

nomadiobjekti mukana kuljetettava esine.

nominaaliasteikko laatueroasteikko, luokitteluasteikko.

nomoteettinen yksilöllisiä lakeja tavoitteleva.

nonverbaalinen sanaton.

normatiivinen ohjeita antava.

normi mittapuu, malli.

nougat nugaa.

noumenaalinen havaintojen takainen todellisuus, todellisuuden perimmäinen luonne.

noumenon ihmisen tietoisuudelle tuntematon todellisuus.

numinaalinen jumalallinen, hengellinen, yliluonnollinen.

nuus järki, henki.

O[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

objekti tarkoite.

objektiivinen puolueeton, yleispätevä, tosiasiallinen, perustava, tiedostavasta minästä riippumaton.

objektivointi asiallistaminen.

objet trouvé löytötaide.

oblaatti uhrilahja.

obskyyri hämäräperäinen.

offensiivinen 1) hyökkäyksellinen 2) edistyksellinen.

offisielli virallinen.

offset-menetelmä laakapainomenetelmä.

oktaavi kahdeksas päivä.

omeletti munakas.

ontologinen sitoumus olemassaoloa koskeva sitoumus, jonkin väittäminen olemassaolevaksi puhuessa siitä.

op. cit. mainitussa teoksessa.

opasiteetti läpinäkymättömyys, läpikuultamattomuus.

opera buffa koominen ooppera.

opera seria vakava ooppera.

ordinaaliasteikko järjestysasteikko.

organisoida 1) jäsentää.

orgasmi laukeaminen.

origami paperintaittelu.

originaali alkuperäiskuva, alkuperäisteksti.

orkku laukeaminen.

ortografia oikeinkirjoitus, kirjoitusasu.

ontologinen katsomus olemassaolokäsitys, käsitys todellisuuden luonteesta, todellisuuskäsitys.

ontologinen sitoumus todellisuuden luonnetta koskeva käsitys.

operationaalisuus käsitteen toimivuus käytännössä.

ostensiivinen osoittamalla määrittelevä.

P[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

paakari leipuri.

paakkelsi leivos.

Pachamama maaäiti.

paintball värikuula-ammunta

paippi lumikouru.

pakaasi matkalaukku.

palju amme, saavi.

palttoo talvitakki.

panamahattu kesäinen lierihattu.

panegyria ylistyskirjoitus.

panpsykismi kaikkeuden sieluttaminen.

par excellence ennen kaikkea.

paradigma 1) malli 2) varasto, esimerkiksi merkkien kuten sanojen varasto.

parafraasi mukaelma, mukaileva toisinto, kiertoilmaus.

parallelismi kerto.

paranoia vainoharhaisuus.

parfyymi hajuvesi.

pasifismi rauhanaate, sodanvastaisuus.

paskilli nimetön häväistyskirjoitus.

passio 1) kärsimys 2) kärsimyshistoria 3) kärsimyshistoriaa kuvaava sävellys.

patologia tautioppi.

patronyymi isännimijohdos.

peesata seurata.

penaali kynäkotelo.

penis siitin.

pentakulmainen viisikulmainen.

perforaatio rei'itys.

perforointi lävistys. Lävistämällä tehty reikärivi, joka helpottaa paperin irti repimistä.

periferia 1) reuna, reunaosat, syrjäosat 2) sivuseikat.

perikooppi 1) katkelma, sirpale 2) tekstijakso.

perinnemorfologinen perinteen sisäinen.

peripetia käännekohta.

permanto lattia.

perseptio havainto.

persoonallinen 1) yksilöllinen, henkilökohtainen, henkilöllinen, omakohtainen, persoonaan kuuluva, yksilölle ominainen, yksityinen, oma 2) erikoinen, omintakeinen, omaperäinen, omaleimainen 3) persoonallinen olento: tietoinen ja tavoitteellisesti toimiva olento.

perspektivismi käsitysten suhteellisuutta painottava käsitys, jonka mukaan ihmisten todellisuuskäsitys sisältää oman näkökulmansa todellisuuteen. Asiat tulevat yksilön näköpiiriin eri näkökulmista, jotka voidaan vapaasti valita.

petrata parantaa suoritusta.

piisata riittää.

piletti pääsylippu, matkalippu.

pilkkumi liemimalja, liemikulho.

piraattipainos varaspainos.

pirssi vuokra-auto, taksi.

plaggat, pläägät kengät.

plankata kiillottaa.

planssi kuvaliitelehti.

plausibiliteetti uskottavuus, mielekkyys, mahdollisuus, todennäköisyys.

pleonasmi liikasanaisuus.

pluralisti moniarvoisuuden kannattaja.

pneuma henki.

poesia runous.

polarisoida, polaroida 1) aiheuttaa polarisaatio 2) kärjistää (vastakkaisuutta) 3) kohdentaa.

pollea, bollea ylpeä.

poltergeist räyhähenki, mellastava piru.

polyfonia moniäänisyys.

polyonymia moninimisyys.

polyvalentti monialainen.

pomerium pyhän piiri.

pongo piste.

populaatio tilastotieteessä: perusjoukko.

portfolio ansiokansio.

portieeri ovenvartija.

positio paikka.

post scriptum jälkikirjoitus.

potaatti peruna.

potretti valokuva.

pottumuusi perunasose.

povari 1) ennustaja 2) povitasku.

pragmaattinen käytännön hyötyä korostava.

praktinen käytännöllinen, toiminnallinen.

predestinaatio ennaltamääräysoppi.

predikaatti ominaisuus.

preglaus korkopuristus.

prekognitio ennaltatietäminen.

premissi lähtöoletus.

presentoiminen nykyisyyden kohtaaminen.

preskriptiivinen määräävä, määräilevä, normeja asettava, ohjeita antava, ohjaileva, vaativa, (määräävä), kehottava, (kieltävä), arvioiva.

preskriptiivinen lause pitämislause.

prestabiloitu ennalta määrätty.

prima facie ensi silmäyksellä.

prima facie -normi normi, joka on pätevä silloin, kun sitä vahvempia normeja ei ole vaikuttamassa tilanteeseen.

prima facie -velvollisuus ehdollinen velvollisuus.

primorditeetti ensisijaisuus.

prinsiippi 1) periaate 2) liikkeelle paneva voima, alkusyy, käyttövoima.

privatisoituminen ihmisten vetäytyminen pois yhteisöelämästä.

problematisoitua tulla ongelmalliseksi.

profaani maallinen.

professionaalistuminen ammatillistuminen.

profylaktinen ennalta ehkäisevä.

progressiivinen 1) edistyksellinen 2) nykyisyyden syntymistä seuraava.

projektio 1) heijastaminen, ulkoistaminen 2) heijastuskuva.

propedeuttinen pohjustava, valmisteleva.

propositio väitelause.

proppu 1) sulake 2) hermo.

prosodia lauseen sanojen painotus.

prosodiikka puheilmaisu.

proseminaari esiseminaari, seminaaria edeltävät harjoitukset.

protagonisti päähenkilö.

proton pseudos virheellinen perusedellytys.

prototyyppi perustyyppi.

psalmi virsi.

psykogerontologia psykologinen ikä- ja ikääntymistutkimus.

psykoidi sieluntapainen.

publikaani veronvuokraaja.

puhvetti noutopöytä.

puketti kukkapuska.

puleerata kiillottaa, viimeistellä.

pulloveri pujoliivi.

puulaaki työpaikka, yritys.

puupalttoo ruumisarkku.

pytinki, bytinki talo.

pännä lyijykynä, kosmoskynä.

päärlyt helmet.

Q[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Q.E.D. mikä oli todistettava, M.O.T.

R[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

raamattukritiikki raamatuntutkimus.

radeeraus etsaus.

ram työmuisti.

ramadan paastokuukausi.

ranstakka kohennuskeppi.

raportti selostus.

rappu porraskäytävä.

rariteetti harvinaisuus.

ratio järki, ajattelu.

rationaalinen diskurssi johdonmukaisesti etenevä keskustelu.

rationalismi järkiperäisyys.

rationalisointi järkeistys.

reaalinen todellisuudessa esiintyvä.

realiteetti todellisuus.

redaktiokritiikki toimitustutkimus.

reduktio 1) palauttaminen. Jonkin käsitteen palauttaminen viittaamalla johonkin perustavampaan. Ylemmän tason kokonaisuuden palauttaminen johonkin alemman tason kokonaisuuteen ja sen tarkasteleminen alemman tason avulla. Ontologisessa palauttamisessa ylemmän tason kokonaisuus käsitetään alemman tason kokonaisuudeksi, johon se palautuu. Tieto-opillisessa palauttamisessa ajatellaan, että ylemmän tason kokonaisuudesta saadaan tietoa palauttamalla se alemman tasoon kokonaisuuteen. 2) supistuminen.

redundanssi toiste.

referenssi 1) viite, viittaus, tiedon vahvistus 2) viitekehys, kehys 3) suosittelija, suositus 4) suhde, viitesuhde 5) vertauskohde 6) kielitutkimuksessa: kielellisen ilmauksen ja sen kielenulkoisen tarkoitteen välinen suhde.

referenssijärjestelmä viittausjärjestelmä.

referenssikirjallisuus hakuteokset yms.

referenssikirjasto käsikirjasto, lukusalikirjasto; hakuteoksia, kirjallisuusluetteloita ja käsikirjoja sisältävä kirjasto.

referentti viitattava.

refleksiivinen itsekohtainen, itseen viittaava.

refleksio 1) itsetarkkailu 2) ajattelu, pohdiskelu, mietiskely, tutkiskelu, harkinta 3) fysiikassa: heijastus 4) taakse kääntäminen, taivuttaminen.

reflektiivinen heijasteleva.

reflektiivinen lukeminen pohtiva lukeminen.

reflektio 1) ajattelu, pohdiskelu, mietiskely, tutkiskelu, harkinta 2) opitun asian pohdiskelu ja jäsentäminen 3) omaan toimintaan, myös ajatteluun, kohdistuva ajattelu; itsetuntemuksen lisääminen, tietoinen syventyminen oman toiminnan tarkasteluun 4) fysiikassa: heijastus, heijastaminen, heijastuminen, heijastuma.

reflektoida 1) ajatella, pohtia, miettiä, harkita 2) pohtia opittua 3) fysiikassa: heijastaa 4) olla taipuvainen johonkin.

regressiivinen 1) takaisin palautuva 2) ajallisesti nykyisyydestä lähtevä.

regulatiivinen säätelevä.

rehabilitaatio maineen puhdistus.

reifikaatio luonnollistaminen, esineellistyminen.

reklaami mainos.

rekonstruoida muodostaa uudelleen.

relaatio suhde.

remail kauttakulkupostitus.

representaatio 1) esitys, edustus 2) mielle 3) esittäminen, kuvaaminen, ilmaiseminen.

representoida esittää, tuoda esille.

reproduktio uusintaminen, jäljentäminen.

reprodusoida jäljentää.

reseptio vastaanotto.

residenssi 1) virka-asunto 2) hallituskaupunki 3) yleensä juhlava tai komea asuinpaikka (linna, kartano).

resitoiminen laulava luenta.

ressentiment, ressentimentti kaunavaisto.

resonanssi myötävärähtely.

revelaatio ilmoitus.

revolli revolveri.

riivata vaivata, raastaa, repiä.

rikka tarjotin.

rillit, prillit, brillit silmälasit.

risorgimento-nationalismi nouseva kansallisuusaate.

ritsi tavarateline.

rizomi rihmasto.

rock rokki.

rojalismi kuningasvallan kannattaminen, kuningasmielisyys.

rojalisti kuningasvallan kannattaja, kuningasmielinen henkilö.

rotunda pyörötorni.

ruustinna rovastin vaimo.

räknätä laskea.

räkninki lasku.

S[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

sadhu kerjäläisaskeetti.

safka ruoka.

safkis ruokatunti.

sakraali pyhä.

samadhi täydellinen keskittyminen.

sanatana dharma ikuinen elämänohje.

santsi lisäannos.

santsikuppi lisäkuppi.

sentraalisantra keskusneiti.

servietti lautasliina.

setti 1) jakso 2) rummusto.

scientia mensura tiede on kaiken mitta.

scriptorium kirjoitussali.

segmentointi kohdentaminen.

seismografi maanjäristysmittari.

sekulaari, sekulaarinen maallinen, uskonnoton, uskontoriippumaton, uskonnosta riippumaton, ei-uskonnollinen, puolueeton.

selektiivinen bibliografia valikoimabibliografia.

semantiikka merkitysoppi.

semanttinen merkitysopin alaan kuuluva, kielen merkitystä tutkiva.

semanttine nanalyysi merkityksen erittely.

semioottinen systeemi merkkien järjestelmä.

semiotiikka merkkioppi.

sensualismi käsitys, jonka mukaan todellisuus on vain aisteille ilmenevää.

sentimentaalinen tunteileva.

sermo puhe.

sfragistiikka sinettitutkimus.

shaduf vesivipu.

sherry serri.

Shift vaihtonäppäin.

signatuuri 1) numero tai kirjain, joka kirjan painoarkin ensimmäisellä sivulla ilmaisee arkkien oikean järjestyksen 2) tunnus, joka ilmaisee kirjan paikan asian mukaan järjestetyssä eli systemaattisessa kirjaluettelossa 3) Nimimerkki.

signifikaatio merkityksen muodostuminen.

simulacra lumetodellisuus.

simulointi mallinnus.

sine anno lat. ilman vuotta. Puuttuva vuosiluku kirjallisuusluettelossa. Lyhennys s.a. Suomalainen merkintätapa i.v.

sine loco lat. ilman paikkaa. Puuttuva painopaikka kirjallisuusluettelossa. Lyhennys s.l. Suomalainen merkintätapa i.p. Ilman painopaikkaa ja vuotta = s.l.s.a., suomeksi i.p.&v.

situaatio tilanne, elämäntilanne.

skandha mielentila.

skapulumantiikka luista ennustaminen.

skeema vakioisissa suhteissa olevien ainesten yhdistelmä.

skeittari rullalautailija.

skeittaus rullalautailu.

skeptikko epäilijä.

skeptisyys epäilevyys.

skitsofrenia pirstomielisyys.

skoolata kilistellä, kohottaa maljoja.

skripti 1) komentosarja 2) käsikirjoitus.

slapstick paukkufarssi.

slipoveri pujoliivi.

smoothie hedelmäjuoma.

smörgari voileipä.

snapsi ryyppy.

snobi hienostelija, keikari.

snoukkaaminen lumilautailu.

sofistikoitunut 1) mutkikas, taidokas, pitkälle kehitetty 2) hienostunut, sivistynyt, henkevä 3) hienosteleva, viisasteleva.

soosi kastike.

sosiaalinen fakta yksilöön nähden pakottavaa voimaa omaava tosiseikka.

sosiaalinen media yhteisöllinen viestin.

sosiaalinen normi käyttäytymistä koskeva sääntö, jonka rikkominen tuottaa kielteisen seuraamuksen.

sosiaalinen pääoma yhteisöpääoma, luottamus.

sosio-ekonominen yhteiskunnallis-taloudellinen.

spaddu savuke, tupakka.

spektaattori katsoja.

spektrumi kuvauksen kohde.

spirituaalinen uskonnollis-henkinen.

spiritualistinen henkiseen todellisuuskäsitykseen kuuluva.

spiritus henki.

spoileri juonipaljastus.

staattinen paikallaan pysyvä.

stabiliteetti paikallaanpysyvyys.

Stadi Helsinki.

stadium ehdotettu suomennos: kilpola.

stage esiintymislava.

steissi rautatieasema.

stendari sytytin.

stiftaus hakasnidonta.

stilistiikka tyylioppi.

stratum taso.

streamaus, striimaus suoratoisto.

stretching venyttely.

stroller, black lounge, Stresemann lounaspuku

stroofi säkeistö.

strukturalismi 1) ajattelutapa, jonka mukaan todellisuutta voidaan tarkastella merkkijoukkojen rakenteiden kautta 2) todellisuuskäsitys, jossa todellisuutta tarkastellaan aineellisten olioiden ja tapahtumien rakenteina 3) psykologiassa ajattelutapa, jossa pyritään tutkimaan mielen rakenteita.

strukturoida muodostaa rakenne, jäsentää.

strukturoimaton rakenteeton.

strukturoitunut rakenteistunut.

struktuuri rakenne, rakennustapoa.

styge kappale, laulu.

subjekti tekijä, toimija, yksilö. Tiedon subjekti = tiedon kokija.

subjektiivinen yksilökohtainen, minäkohtainen.

subjektiivisuus puolueellisuus, henkilön omakohtaisesta tulkinnasta tai käsityksestä johtuva käsitys.

sublimoida kohottaa.

subsidiariteettiperiaate läheisyysperiaate.

substanssi 1) perusaines 2) sisältö, sisällöt.

suggestiivisuus vangitsevuus.

suikka lakki.

sujet kerronta.

sukkot lehtimajajuhla.

Suutra pitaka opetuskori.

suutra pyhä kirjoitus

supermarket, supermarketti suuri valintamyymälä, suurmyymälä. Ehdotettu suomennos: suurostola.

supervenienssi päältäminen.

suplementti täydennys, täydennysosa, lisävihko, lisäosa.

supranormaali yliluonnollinen.

swappaus heittovaihto.

syklinen kiertävä.

syllabogrammi tavu.

syllogismi loogisen päätelmän muoto, jossa on kolme lausetta: kaksi ehtoa (oletusta) ja niistä loogisesti seuraava johtopäätös. Esimerkki aristoteelisesta syllogismista: Kaikki ihmiset ovat kuolevaisia. Sokrates on ihminen. Siis: Sokrates on kuolevainen. Nykyaikaisessa logiikassa syllogismi on lähinnä historiallinen käsite.

syllogistiikka aristoteelinen logiikka. Katso syllogismi.

symbioosi yhteiselämä.

symboli asia, joka edustaa jotakin toista asiaa, siten että niiden välillä on vain sopimuksenvarainen yhteys.

symboliikka 1) oppi symboleista, symbolien käyttö, kuvaannollinen esitystapa 2) tunnuskuvasto, vertauskuvasto. synkroninen tiettynä aikana esiintyviin ilmiöihin keskittyvä.

symbolifunktio kieli.

symbolinen vertauskuvallinen, tunnuskuvallinen.

synekdokee puhekuvio, jossa käsite tai esine ilmaistaan sen osan avulla.

synergismi yhteistoiminnallisuus.

synkretismi uskontojen sekoitus, sekauskonto.

synkronia asioiden samanaikaisuus.

synoptinen yhteen katsova, samansuuntainen.

syntagma merkkien jatkumo.

systeemi 1) järjestelmä 2) järjestely.

systemaattinen järjestelmällinen.

systemaattinen bibliografia aiheenmukainen bibliografia.

syyläri jäähdytin.

sörsselit ruoka.

T[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

taiji 1) kaiken alku, alun sekasorto 2) taitsi,kiinalainen aamuvoimistelu.

taksonomia luokittelu.

taloudellinen determinismi talouden täydellinen määräävyys.

tampata hakata.

tampuurimajuri eteisvahtimestari.

tanha ahneus.

tarakka tavarateline.

teknokraatti henkilö, jolla on vaikutusvaltaa teknisen osaamisensa vuoksi.

teknokratia poliittinen järjestelmä, jossa päätösvalta kuuluu hallinnon ja talouden teknikoille.

teleologia 1) tavoitteellisuus 2) päämäärien tai tavoitteiden tutkimus 3) oppi kaiken tavoitteesta.

teleologisuus päämäärään suuntautuneisuus.

teletypesetter kaukolatomakone.

telos tavoite, päämäärä.

tenno keisari.

teriyaki terijaki.

terminaattori päivänraja, yön ja päivän raja.

terrestriaali maankaltainen.

testikkelit kivekset.

tetralogi nelikko, neljän ryhmä.

theravada vanhinten oppi.

tienata ansaita.

tienesti ansio.

tietoteoria tieto-opp, tietokäsitys.

tiketti lippu.

tolerantti suvaitseva.

toolbar työkalurivi.

topos paikka.

toppari, stoppari pysäytin.

toppasokeri kekosokeri.

totaliteetti kokonaisuus.

transferenssi tunteensiirto.

transformaatio muuntuminen.

translaatio siirtäminen.

transsendenssi tuonpuoleisuus 1) toisella puolen oleminen, havaitun todellisuuden ulkopuolella oleminen, kokemuksen ylittävä alue 2) yliluonnollinen 3) jumalan olemassaolo.

transsendenttinen, transsendentti tuonpuoleinen.

transsi muuntunut tietoisuudentila

treffata tavata, kohdata.

treffit tapaaminen.

treeni harjoitus.

trekking patikointi.

trialismi kolmen todellisuuden käsitys.

triniteetti kolminaisuus.

trippi matka.

triumfaattori voittokulkueen viettäjä.

triumfi voittokulkue.

tsaikka tee.

tsehovilainen novelli avoin novelli.

tunkrahvi nosturi, tunkki.

type/token malli/esiintymä. Charles S. Peircen käsite, joka viittaa merkin tuottamisen sääntöön ja sen toteutumiseen.

U[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

ubiikki jokapaikkainen.

ubiikki teknologia kaikkialla läsnä oleva tekniikka, läsnä-äly.

ubiquity kaikkialla oleminen.

understatement vähätelmä.

universaali samanlainen kaikkialla.

universaalibibliografia yleisbibliografia.

universaali uskonto yleismaailmallinen uskonto

upslaaki käänne.

urbaanilegenda kaupunkitarina.

uskontorelativismi käsitys, jonka mukaan kaikki uskonnot ovat yhtä tosia.

uskontoteoria uskontokäsitys, käsitys uskonnon luonteesta tai alkuperästä.

utooppinen ihanteellinen.

V[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

vaateri vaakasuora.

vagina emätin.

valööri 1) värin valoisuus- tai tummuusaste, valovoimaisuus 2) vivahde 3) arvo.

vanttuut käsineet.

variaatio vaihtelu, asioiden väliset eroavuudet.

variantti muunnos. Esimerkiksi kirjan painatus- tai julkaisuerä.

variointi muuntelu.

varna sääty.

vekkari herätyskello.

verbalisoida sanallistaa.

veranta kuisti.

verifikaatio todentaminen.

verkkoidentiteetti verkkominuus.

versaali suuraakkonen.

vertikaalisuus pystysuora.

viadukti maasilta.

vide katso.

vigilia pääsiäisen yöpalvelus.

villa huvila.

winettää, whinettää, vinettää valittaa, ruikuttaa.

Vinya pitaka säännöstökori.

vintti ullakko.

virtuismi hyve-etiikka.

visio hurmoksellinen näky.

vispata vatkata.

visualisoida katso visuaalistaa.

visuaalistaa tehdä näkyväksi, havainnollistaa nähtäväksi. Ehdotettu suomennos: nähtävöidä.

vita 1) elämä 2) pyhimyselämäkerta.

viz. nimittäin.

vokaali ääntiö.

voluntarismi tahtoa korostava yksilökeskeinen ihmiskäsitys.

vooninki, fooninki kerros.

voyeristinen tirkistelevä.

voyeruismi tirkistely.

vulgaari kansanomainen.

väskynä ruukkurusina.

W[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

wingtip siipikärjys.

wrap, vrappi, vräppi tortilla- tai leipärulla.

X[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

xerox-huumori kopiokonehuumori.

Y[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

yuan juan.

Z[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

zeppeliini ilmalaiva.

zoomata liu'uttaa.