Yrityksen perustajan opas/Liikeidea on kaiken perusta

Wikikirjastosta

Yrityksen perustamisessa olennaista on hyväksi kehitelty liikeidea. Hyvän liikeidean menestyksekäs toteuttaminen vaatii yrittäjältä ammattitaitoa, alan tuntemusta, havainto- ja muutoskykyä sekä yrittämisen halua. Yrittäjän omia arvoja, asenteita ja henkilökohtaisia ominaisuuksia ei sovi unohtaa. Rahoittajat tekevät ensimmäisen päätöksensä tulevan yrityksen rahoittamisesta liikeidean pohjalta. Mikäli liikeidea ei ole hyvä tai tarpeeksi hiottu, eivät rahoittajat kiinnostu.


Kehittely vie aikaa

Liikeidealle ei ole olemassa yhtä ainoata oikeaa määrittelyä. Kaikki ideat eivät kuitenkaan ole liikeideoita. Liikeidean on kerrottava vähintään kolme asiaa, jotta sitä voidaan pitää liikeideana. Ensinnäkin liikeidea kertoo asiakkaan ongelman tai tarpeen. Asiakkaan ongelmana voi olla esimerkiksi se, ettei Suomessa voi ostaa jotain tuotetta tai palvelua. Toiseksi liikeidea kertoo yrityksen ratkaisun asiakkaan ongelmaan. Yrityksen ratkaisu voi olla esimerkiksi se, että yrittäjä perustaa kaupan paikkaan, josta ei ole aiemmin voinut ostaa jotain tuotetta tai palvelua. Kolmanneksi liikeidea kertoo, miten ratkaisulla voi ansaita rahaa (ns. ansaintamallin). Liikeidea ei ole mainos, tekninen erittely tai pelkkä loistava tuote.


Tyytyväinen asiakas on avain ­yrityksen menestykseen

Alkavan yrittäjän on hyvä pitää mielessä, että menestyvä liikeidea perustuu tyytyväiseen asiakkaaseen, ei pelkkään tuotteeseen. Tuote on vain yksi keino tyydyttää asiakkaan tarpeita. Tämän lisäksi tarvitaan paljon muutakin. Asiakas voi olla tyytyväinen hintaan, laatuun, uutuuteen, parempaan palveluun, toimintavarmuuteen, saatavuuteen, kokonaistoimitukseen, kestävyyteen tai kaikkiin edellisiin. Asiakas tuo yritykselle rahaa ja tyytyväinen asiakas ostaa uudelleen. Suomessa alkavia yrittäjiä on kritisoitu siitä, että uudet yrittäjät lähtevät rakentamaan liikeideaansa liian tuotelähtöisesti. Tällöin asiakkaan tarpeen huomioiminen liikeidean kehittelyssä usein unohtuu. Liikeidean ytimessä tulisi olla lisäarvon tuottaminen asiakkaalle.


Liikeideoiden hankinta on vapaata

Jokaisella on oikeus hyödyntää kehittämiään ideoita. Toisaalta kenelläkään ei ole yksinoikeutta ideoihinsa. Tähän pääsääntöön on kuitenkin muutamia poikkeuksia lainsäädännössä. Ideoita voi ryhmitellä esimerkiksi seuraavasti: tuoteideat (keksinnöt ja uudistukset), valmistusideat (uudet menetelmät ja alihankinta) palveluideat (palvelumuodot ja toimintatavat) sekä markkinointi-ideat (myyntimenetelmät). Kehitys perustuu itse asiassa siihen, että jatkuvasti syntyy uusia ideoita, joita hyödynnetään ja parannellaan sekä sovelletaan uusiin olosuhteisiin. Uuden yrittäjän liikeidea on useimmiten hänen oma oivalluksensa. Oivallukset syntyvät parhaimmillaan yrittäjän omasta ammattitaidosta tai hänen markkinoilla havaitsemistaan puutteista. Joskus idea voi luoda jopa täysin uusia tarpeita.


Ei varmaa keinoa oikean liikeidean löytämiseen

Ei ole olemassa mitään varmaa keinoa, joka takaisi yrittäjäksi aikovalle sopivan liikeidean löytämisen. Käyttökelpoisen idean löytämiseen vaikuttavat monet tekijät, jotka riippuvat muun muassa yrityksen toimialasta. Hyvän liikeidean kehittely vaatii usein aikaa. Liikeidean kehittelyyn tarvitaan yleensä laajaa tarkastelua, usean osapuolen työpanosta, syvällistä tietämystä joltain alueelta, kuten esimerkiksi jonkin toimialan tai asiakassegmentin käyttäytymisen tuntemusta. On hyvä muistaa, että vasta-alkajatkin ovat keksineet menestyviä liikeideoita. Hyvän liikeidean ei tarvitse sijaita täysin uudella toimialalla. Usein perinteisilläkin toimialoilla keksitään hyviä liikeideoita. Hyvän liikeidean ei tarvitse myöskään liittyä täysin uuden tuotteen keksimiseen, vaan se voi perustua esimerkiksi tuotteiden parempaan toimittamisvarmuuteen tai tehokkaampaan markkinointiin kuin kilpailijoilla. Palveluideaan perustuvan yrityksen syntymiseen vaikuttavat usein perustettavan yrityksen sijaintitekijät. Yrityksen on toimittava paikassa, missä palvelulle on kysyntää. Elintarvikekauppa kannattaa parhaiten siellä, missä tuotteiden kysyntä ja asiakasvirta ovat riittävät. Uusien lähiöiden lähikaupat ovat tästä hyvä esimerkki. Kilpailun kiristyessä on harkittava erikoistumista. Tuotantoa voidaan harjoittaa kauempanakin asiakkaista, vaikka markkinoiden kysyntä vaikuttaa luonnollisesti myös tuote- ja valmistusidean menestymiseen. Kuljetus- ja tiedonsiirtoyhteyksien kehittyessä tuotantoa voidaan kuitenkin harjoittaa hyvinkin kaukana itse tuotteen asiakaskunnasta.


Idea voi löytyä ulkopuolelta

Liikeidean voi löytää myös kauempaa. Useat palveluyritykset soveltavat ulkomailta saatuja ideoita toiminnassaan. Pelkkä kopiointi ei kuitenkaan riitä, vaan idea on sopeutettava omiin olosuhteisiin. Messut, näyttelyt, Internet ja ammattijulkaisut tarjoavat apua omaa ideaa etsivälle tai kehittävälle yrittäjälle.


Ulkopuolista apua idean metsästykseen

Liikeidean etsimiseen ja kehittämiseen on tarjolla ulkopuolista apua. Yksityisten konsultti- ja muiden palveluiden ohella monet järjestöt, laitokset ja viranomaiset tarjoavat asiantuntemuksensa yrittäjäksi aikovalle. Keksintösäätiö, keksijäyhdistykset, ELY-keskukset, Finnvera Oyj, kuntien elinkeinoasiamiehet ja teknilliset korkeakoulut ovat tahoja, joiden kautta voi saada apua liikeidean metsästykseen.


Idean käyttökelpoisuus on testattava

Kaikki ideat eivät ole käyttökelpoisia. Idean on oltava konkreettinen ja markkinoille vietävissä kohtuullisessa ajassa. Mitä lupaavin ja käyttökelpoisinkin idea saattaa tuottaa pettymyksen, mistä syystä idean käyttökelpoisuus on testattava. Tässä on hyvä käyttää myös ulkopuolisten asiantuntijoiden apua. Esimerkiksi kunnan elinkeinoasiamiehen, kirjanpitäjän, Finnvera Oyj:n, vakuutusyhtiön tai pankin edustajien kanssa on viisasta keskustella ideasta. Liikeidean voidaan sanoa olevan valmis, kun liikeidea on niin konkreettinen, että se voidaan viedä markkinoille kohtuullisessa ajassa, ja sen riskit voidaan ennakoida suhteellisen luotettavasti. Kyse ei ole kuitenkaan riskien minimoimisessa, vaan oikeiden ja hallittujen riskien ottamisesta.