Yrityksen perustajan opas/Sanastoa

Wikikirjastosta

A[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aloittamisilmoitus Katso perustamisilmoitus

Ansiotulo Ansiotuloa ovat muun muassa palkka, eläke ja tällaisen tulon sijaan saatu etuus tai korvaus. Ansiotulo on veronalaista.

Arvonlisävero/Alv Arvonlisävero on kulutusvero, joka maksetaan tavaran tai palvelun hankinnan yhteydessä. Yleinen arvonlisäveroprosentti on 24. Yrittäjän, jonka liikevaihto ylittää 10 000 euroa vuodessa, tulee hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi perustamisilmoituksella. Vuoden 2004 alusta on tullut voimaan verovelvollisuuden alarajaan liittyvä huojennus, joka koskee kaikkia yritysmuotoja, mikäli liikevaihto on yli 10 000 euroa, mutta alle 30 000 euroa, lukuun ottamatta tapauksia, joita ei lueta huojennukseen oikeuttavaan tilikauden liikevaihtoon Arvonlisäverovelvollinen yrittäjä tilittää valtiolle myyntinsä mukaisen arvonlisäveron kuukausittain viimeistään kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä riippuen ilmoituksen jättötavasta.

Alv-tunnus / alv-tunnus / alv-tunniste / VAT-numero Alv-tunnus muodostetaan Y-tunnuksesta, jonka saa heti, kun yrityksen jättämä perustamisilmoitus kirjataan yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Y-tunnuksen alkuun lisätään maatunnus FI ja Y-tunnuksen sisältämä väliviiva jätetään pois. Alv -tunnuksen avulla kansainvälistä kauppaa käyvän arvonlisäverovelvollisen liikekumppani voi tarkistaa toisen osapuolen arvonlisäverovelvollisuuden.

B[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Businessenkeli Businessenkeli on yksityinen pääomasijoittaja, joka yhdessä tai ryhmässä sijoittaa oman pääomanehtoisesti yleensä kasvuyrityksiin.

D[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Domain-nimi Ks. verkkotunnus.

E[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ennakkoperintärekisteri Tulonhankkimistoimintaa harjoittava henkilö rekisteröidään ennakkoperintärekisteriin. Ennakkoperintärekisteriin ilmoittaudutaan perustamisilmoituksella. Rekisteröinnin jälkeen työkorvauksen maksajan ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä. YTJ-tietopalvelusta voi selvittää onko työn suorittaja merkitty ennakkoperintärekisteriin.

F[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Factoring-rahoitus Factoringilla tarkoitetaan laskusaatavien luotottamista. Factoringissa yritys siirtää laskusaatavansa rahoittajalle. Rahoittaja maksaa yritykselle laskusaatavan heti ja perii laskusaatavan itse myöhemmin laskusaatavan velalliselta.

Franchising Franchisingilla tarkoitetaan kahden yrityksen välistä yhteistoimintamallia, jossa franchising-antaja luovuttaa korvausta vastaan sovituksi ajaksi franchising-ottajalle liikeidean konseptin käyttöoikeuden.

H[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hallitus Organisaation hallintoa hoitava toimielin. Vastaa myös kirjanpidosta ja muun toiminnan järjestämisestä. Osakeyhtiöllä ja osuuskunnalla on oltava hallitus. Osakeyhtiön hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous, osuuskunnan hallituksen jäsenet osuuskunnan kokous. Hallitus valitsee toimitusjohtajan.

HTM-tilintarkastaja Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

I[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Immateriaalioikeus Aineettomiin oikeuksiin liittyvä oikeudenala. Näihin aineettomiin eli immateriaalioikeuksiin luetaan kuuluvaksi tekijänoikeudet ja teollisoikeudet. Ks.tarkemmin kappale 6. Suojaa yritystäsi.

J[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jaettava yritystulo Jaettavalla yritystulolla tarkoitetaan yksityisen liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan tulosta, josta on vähennetty aikaisempien vuosien tappiot. Jaettava yritystulo puolestaan jakautuu pääomatuloon (20 % nettovarallisuudesta tai vaatimuksesta 10 % nettovarallisuudesta) ja ansiotuloon (jaettava yritystulo vähennettynä pääomatuloilla).

Jälkisuojaoikeus Kun palkansaaja siirtyy yrittäjäksi ja liittyy yrittäjien ammattikassaan, hänelle syntyy jälkisuojaoikeus. Tämä tarkoittaa, että hän voi saada päivärahaa yrittäjyyttä edeltäneen palkkatyön ansioiden perusteella, jos hän jää työttömäksi jälkisuoja-aikana. Jälkisuoja-aika on 18 kuukautta. Myös yrittäjänä toimineella on jälkisuoja-aika hänen siirtyessään yrittäjyydestä palkkatyöhön. Tällöin jälkisuoja-aika on 32 kalenteriviikkoa.

K[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kaupparekisteri Kaupparekisteriä pitää patentti- ja rekisterihallitus rekisteriviranomaisen ominaisuudessa. Kaupparekisteri on julkinen tietopankki yrityksistä. Rekisterillä on oikeutta luova vaikutus. Rekisteristä voi tarkistaa yritystä koskevat viralliset tiedot, esimerkiksi yhtiön olemassaolon, edustajat, yhtiöjärjestyksen sekä viimeisen tilinpäätöksen. Kaupparekisteriin kirjatut tiedot ovat julkisia.

Kela Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kela vastaa muun muassa seuraavien etuusjärjestelmien toimeenpanosta: peruseläketurva, sairausvakuutus, työttömyysturva, tietyt perhe-etuudet, asumistuki ja opintotuki.

KHT-tilintarkastaja Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

L[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Leasing-rahoitus Leasingrahoituksella tarkoitetaan investointikohteen pitkäaikaista vuokrausta. Leasing soveltuu erityisesti laitteille, joiden taloudellinen käyttöikä on lyhyt. Leasing-rahoitus mahdollistaa tuotantovälineiden hankinnan ilman omien varojen sitomista.

Liikeidea Näkemys siitä, miten yritys ansaitsee rahaa. Kertoo ketkä ovat yrityksen asiakkaita, mitä heille myydään ja miten tuotteet tai palvelut tuotetaan ja saatetaan asiakkaiden ostettavaksi.

Liiketoimintasuunnitelma Kirjallinen kuvaus yrityksen toiminnasta. Yrityksen liiketoimintasuunnitelmasta tulisi käydä ilmi ainakin seuraavat asiat: liikeidea, tuotteet ja palvelut, asiakkaat ja markkinat, kilpailevat tuotteet ja palvelut, taloudellinen suunnittelu, toimitilat ja hankinnat sekä työntekijät.

Lunastuslauseke Osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen voidaan ottaa lauseke, jonka mukaan osakkeenomistajalla, yhtiöllä tai jollakulla muulla taholla on oikeus lunastaa uudelle omistajalle siirtyvä osake. Lunastuslausekkeen mukaista lunastusoikeutta ei kuitenkaan synny, jos yhtiö on osakkeen luovuttaja.

M[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Mela Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Mela, hoitaa maanviljelijöiden, kalastajien ja poronhoitajien sosiaalivakuutusta.

Mela-asiamies Mela-asiamiehet eli Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen asiamiehet ovat maaseutuyrittäjyyteen perehtyneitä henkilöitä, jotka neuvovat Mela-turvaan liittyvissä kysymyksissä. Mela-asiamiesten palvelu on maksutonta.

P[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Perustamisilmoitus Uusi yritys ilmoitetaan kaupparekisteriin ja verohallintoon perustamisilmoituksella. Rekisteri-ilmoitukset tulee tehdä viranomaisen vahvistamilla perustamisilmoituslomakkeilla. Perustamisilmoituslomake valitaan yhtiömuodon mukaan. Lomakkeet täyttöohjeineen löytyvät osoitteesta http://www.ytj.fi.

Pääomatulo Pääomatuloksi katsotaan kaikki omaisuuden tuotto ja omaisuuden luovutuksesta saatu voitto. Toisinsanottuna pääomatuloa on kaikki tulo, jota varallisuuden katsotaan kerryttäneen.

S[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

SEPA Yhtenäinen euromaksualue – Single Euro Payments Area. SEPAn tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa rajat ylittävien elektronisten maksujen suorittamista euroalueella.

Sukupolvenvaihdos Sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan toimenpideprosessia, jossa omistaja-yrittäjä siirtää todellisen päätösvallan ja yrityksen vetovastuun omille jälkeläisilleen tai näiden puolisoille, taikka muulle henkilölle.

T[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Toimitusjohtaja Vastaa yrityksen juoksevasta hallinnosta. Osakeyhtiössä hallitus nimittää toimitusjohtajan.

Työehtosopimus (TES) Työehtosopimus on työnantajan tai työnantajajärjestön sekä työntekijäjärjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista. Työehtosopimuksessa voidaan sopia muun muassa palkoista, työajoista, lomista ja muista eduista, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Työehtosopimus velvoittaa sen allekirjoittajaosapuolia sekä niitä, jotka kuuluvat työehtosopimuksen solmineeseen järjestöön. Työnantajan, jota työehtosopimus sitoo, on noudatettava työehtosopimuksen ehtoja myös järjestäytymätöntä työntekijää kohtaan. Katso myös yleissitova työehtosopimus.

Työntekijän eläkelaki (TyEL) Työntekijän eläkelailla (19.5.2006) korvattiin vuoden 2007 alusta yksityisen alan kolme aikaisempaa eläkelakia (TEL, LEL ja TaEL). Laissa on säädetty perusteista, joiden mukaan yksityisen alan työnantajan on järjestettävä työntekijöidensä vanhuuseläke, osa-aikaeläke, kuntoutus ja työkyvyttömyyseläke. Työntekijät ovat velvollisia osallistumaan eläketurvansa kustantamiseen työntekijän työeläkevakuutusmaksulla.

Työsuhdekeksintö Työntekijän työsuhteessa tekemä keksintö, jonka hyväksikäyttö kuuluu työnantajan toimialaan. Oikeudet tällaiseen keksintöön kuuluvat lähtökohtaisesti työnantajalle.

V[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vastuunalainen yhtiömies Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat henkilökohtaisesti ja myös omalla omaisuudellaan yhtiön velvoitteista.

Verkkotunnus Verkkotunnus (domain-nimi) on kirjaimista, numeroista tai muista merkeistä taikka niiden yhdistelmästä muodostuva Internet-tietoverkon osoitetieto. esim. http://www.keskuskauppakamari.fi Suomen maatunnukseen päättyviä eli fi-juuren alaisia verkkotunnuksia haetaan Viestintävirastolta. (http://www.ficora.fi) .com, .net ja .org loppuiset domain-nimet ovat Yhdysvalloissa toimivien organisaatioiden myöntämiä.

Verokanta Verokannalla tarkoitetaan veron prosentuaalista suuruutta.

Välimiesmenettely Välimiesmenettely on yritysten käyttämä riidanratkaisukeino. Se on vaihtoehto tuomioistuinmenettelylle. Menettely soveltuu riita-asioihin, joissa sovinto on sallittu. Välimiesmenettely edellyttää kirjallista välityssopimusta. Asianosaiset voivat esimerkiksi sisällyttää sopimukseensa välityslausekkeen, jonka mukaan sopimusosapuolten välillä mahdollisesti syntyvät riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä. Välimiesoikeus ratkaisee riidan lopullisesti.

Keskuskauppakamarin välityslautakunta nimeää välimiehiä niin kotimaisiin kuin kansainvälisiinkin välimiesmenettelyihin. Joustavan käsittelyn lisäksi välimiesmenettelyn etuna on se, että välimiehillä on riitakysymysten ratkaisemiseksi tarvittava erityinen asiantuntemus. Välimiesten lukumäärä on asianosaisten sovittavissa.

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan suosittelema välityslausekkeen malli: Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.

Nopeutettu välimiesmenettely: Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.

Y[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

YEL-työtulo Yrittäjälle vahvistetaan YEL-vakuutusta tehtäessä vakuutusturvan perustaksi työtulo. Tässä yhteydessä työtulolla ei tarkoiteta yrittäjän yrityksestä todellisuudessa saamaa palkkatuloa, vaan YEL-työtuloksi arvioidaan sellainen määrä, joka vastaisi palkkaa, mikä toiselle ammattitaitoiselle henkilölle maksettaisiin, jos hänet palkattaisiin suorittamaan yrittäjän työt. YEL–työtulo toimii yrittäjälle maksettavien eläkkeiden ja etuuksien perusteena.

Yhtiömies Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön omistajayrittäjät. Katso vastuunalainen yhtiömies ja äänetön yhtiömies.

Yleissitova työehtosopimus Työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistamislautakunta voi vahvistaa valtakunnallisen, kyseisellä alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen yleissitovaksi. Tällöin myös järjestäytymättömän työnantajan on noudatettava työehtosopimuksen määräyksiä työsuhteen ehdoista ja työoloista.

Yrityskummi Yrityskummilla tarkoitetaan yksityistä henkilöä, jonka kokemusta elinkeinoelämästä hyödynnetään kuntien elinkeinotoiminnan ja yritysten kehittämisessä. Yrityskummi toimii esimerkiksi yrittäjän tukena, neuvonantaja ja valmentajana. Yrityskummi pyrkii siirtämään omaa tietotaitoaan yrittäjyydestä toiselle yrittäjälle.

Y-tunnus Y-tunnus eli yritys- ja yhteisötunnus on korvannut ennen käytössä olleet kaupparekisterinumerot ja LY-tunnukset. Tunnuksen saa rekisteriviranomaisilta sen jälkeen, kun yrityksen perustamisilmoitus on kirjattu yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Tunnus koostuu seitsemästä numerosta, väliviivasta ja tarkistusmerkistä eli se on muotoa 0889556-1. Vaikka Y-tunnus yksilöi yrityksen, se ei merkitse sitä, että yritys on rekisteröity, vaan tieto tulee aina tarkistaa rekisteriviranomaisilta tai ytj-tietopalvelusta.

Ä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Äänetön yhtiömies Äänettömällä yhtiömiehellä tarkoitetaan kommandiittiyhtiön yhtiömiestä, joka sijoittaa yritykseen omaisuuspanoksen, mutta ei voi osallistua yhtiön päätöksentekoon eikä edustaa yhtiötä, ellei toisin sovita. Äänettömän yhtiömiehen vastuu rajoittuu vain sijoitettuun pääomapanokseen.