Yrityksen perustajan opas/Yrittäjyyttä koskevaa lainsäädäntöä

Wikikirjastosta

Yhtiöoikeus

Osakeyhtiölaki 21.7.2006/624

Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta 21.7.2006/625

Osuuskuntalaki 28.12.2001/1488

Laki osuuskuntalain voimaanpanosta 28.12.2001/1489

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 29.4.1988/389

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27.9.1919/122

Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä 22.12.1994/1299

Kaupparekisterilaki 2.2.1979/129

Prokuralaki 2.2.1979/130


Verotus

Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501

Arvonlisäveroasetus 21.1.1994/50

Ennakkoperintälaki 20.12.1996/1118

Laki elinkeinotulon verottamisesta 24.6.1968/360

Tuloverolaki 30.12.1992/1535

Tuloveroasetus 30.12.1992/1551


Kirjanpito ja tilintarkastus

Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336

Kirjanpitoasetus 30.12.1997/1339

Tilintarkastuslaki 13.4.2007/459

Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta 28.6.2007/735


Työsuhteet

Työsopimuslaki 26.1.2001/55

Työehtosopimuslaki 7.6.1946/436

Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta 26.1.2001/56

Laki nuorista työntekijöistä 19.11.1993/998

Työaikalaki 9.8.1996/605

Vuosilomalaki 18.3.2005/162

Ammattitautilaki 29.12.1988/1343

Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Laki henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa 24.8.1990/725

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4.7.1963/366

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta 20.1.2006/44 (osittain voimassa)

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 13.8.2004/759

Palkkaturvalaki 27.11.1998/866

Tapaturmavakuutuslaki 20.8.1948/608

Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383


Immateriaalioikeudet

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta 10.5.1991/800

Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin 29.12.1967/656

Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 11.1.1991/32

Mallioikeuslaki 12.3.1971/221

Patenttilaki 15.12.1967/550

Tavaramerkkilaki 10.1.1964/7

Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404

Toiminimilaki 2.2.1979/128

Verkkotunnuslaki 228/2003

Yhteismerkkilaki 5.12.1980/795


Kuluttajasuhteet ja markkinointi

Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38

Tuotevastuulaki 17.8.1990/694

Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 30.1.2004/75

Markkinaoikeuslaki 28.12.2001/1527

Laki kuluttajaneuvonnasta 5.12.2008/800

Laki kuluttajariitalautakunnasta 12.1.2007/8

Laki kuluttajavirastosta 18.12.1998/1056

Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä 21.12.2000/1189

Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 22.12.1978/1061


Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348

Laki kilpailunrajoituksista 27.5.1992/480


Muuta

Yritys- ja yhteisötietolaki 16.3.2001/244

Henkilötietolaki 22.4.1999/523

Laki velan vanhentumisesta 15.8.2003/728


Lisätietoa

http://www.finlex.fi

Finlex on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.