Yrityksen perustajan opas/Yrityksen kirjanpito ja tilintarkastus/Kirjanpito

Wikikirjastosta

Kirjanpitovelvollisuus

Kirjanpitolain mukaan jokainen on liike- tai ammattitoiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Osakeyhtiöt, osuuskunnat, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ovat aina kirjanpitovelvollisia.


Kirjanpidon tarkoitus

Kirjanpidon avulla yrityksen taloudellista menestystä voidaan seurata ja laskea sen kannattavuus tilikausittain. Kirjanpidon avulla pidetään yrityksen tulot, menot, varat ja velat erillään yrittäjän henkilökohtaisista tuloista, menoista, varoista ja veloista. Kirjanpidon tietoja käytetään muutenkin hyväksi, esimerkiksi tilastointi- ja verotustarkoituksiin. Myös rahoittajalle kirjanpidon tuottama tieto on tärkeää.


Kirjanpidon tekeminen

Kirjanpitoon merkitään kaikki tulot, menot ja rahoitustapahtumat kahdenkertaisella kirjanpitotekniikalla. Kahdenkertaisuus tarkoittaa, että jokainen tapahtuma merkitään kahdelle kirjanpitotilille, joista toisesta ilmenee rahan lähde ja toisesta rahan käyttö. Kirjanpitoon merkitään tilikauden aikana kaikki tapahtumat, ja tilikauden aikaisen eli ns. juoksevan kirjanpidon perusteella laaditaan tilikauden päätyttyä tilinpäätös. Käteistapahtumat on kirjattava viivytyksettä päiväkohtaisesti. Muut kirjaukset voi tehdä kuukausikohtaisesti neljän seuraavan kuukauden kuluessa. Kirjanpidon pitäminen vaatii taloushallinnon alan ammattitaitoa. Mikäli alkavalla yrittäjällä ei ole taustassaan aiempaa kokemusta tai tietämystä kirjanpidosta, kirjanpito kannattaa ulkoistaa ulkopuoliselle taholle esimerkiksi tilitoimistolle. Tällöin alkava yrittäjän ei tarvitse sitoa omia resurssejaan kirjanpitoon, vaan yrittäjä voi keskittyä paremmin yrityksen varsinaisen liiketoiminnan pyörittämiseen. Koska verotus ja kirjanpito ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa, kirjanpidon asiantunteva ja hyvä hoitaminen on yrittäjälle tärkeää. Kirjanpidosta vastaa aina ensisijaisesti yrittäjä itse, vaikka sen laatiminen olisikin annettu ulkopuolisen tehtäväksi. Osakeyhtiössä kirjanpidon järjestäminen on toimitusjohtajan ja henkilöyhtiöissä yhtiömiesten vastuulla.


Tilinpäätös

Tilinpäätös pitää sisällään tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Tilinpäätökseen liitetään usein toimintakertomus. Tuloslaskelma kuvaa tilikauden toiminnan tulosta ja tase kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tilikauden päättymishetkellä. Tilikauden pituus on yleensä 12 kuukautta, mutta toimintaa aloitettaessa, lopettaessa tai tilinpäätösajankohtaa muutettaessa tilikausi saa olla myös alle 12 kuukauden tai enintään 18 kuukauden mittainen.


Pieni kirjanpitovelvollinen

Pienellä kirjanpitovelvollisella on helpotuksia tilinpäätöstä koskevissa vaatimuksissa. Pienen kirjanpitovelvollisen ei tarvitse laatia esimerkiksi rahoituslaskelmaa eikä toimintakertomusta. Pieni kirjanpitovelvollinen voi halutessaan laatia taseen lyhennetyssä muodossa. Tilinpäätöksen liitetiedot voivat myös pienellä kirjanpitovelvollisella olla suppeammat. Osakeyhtiön, osuuskunnan ja tietynlaisen omistuspohjan omaavan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tulee toimittaa aina tilinpäätös ja mahdollinen toimintakertomus Patentti- ja rekisterihallitukseen. Liikkeenharjoittajan, liiketoimintaa harjoittavan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön, joka on pieni kirjanpitovelvollinen, ei tarvitse toimittaa tilinpäätöstä Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Pieni kirjanpitovelvollinen

Kirjanpitovelvollinen on pieni, jos

- liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on alle 7,3 miljoonaa euroa,

- taseen loppusumma on alle 3,65 miljoonaa euroa ja

- palveluksessa on keskimäärin alle 50 henkilöä.

Edellä mainituista rajoista yksi voi ylittyä kahdella peräkkäisellä tilikaudella.


Ammatinharjoittajan kirjanpito

Ammatinharjoittajan kirjanpidon ei ole pakko olla kahdenkertaista. Ammatinharjoittajan kirjanpitoon on merkittävä tulot, menot, korot, verot sekä tavaroiden ja palvelusten oma käyttö. Ammatinharjoittajan tilikausi on kalenterivuosi. Ammatinharjoittajan on laadittava tuloslaskelma, mutta ei välttämättä tasetta, vaan sen voi korvata yksinkertaisemmilla luet­teloilla, esimerkiksi tilinpäätös voi sisältää luettelon vaihto-omaisuudesta ja pysyvistä vastaavista sekä saamisista ja veloista sekä varauksista tilikauden päättyessä. Ammatinharjoittaja voi myös halutessaan pitää kahdenkertaista kirjanpitoa.