Yrityksen perustajan opas/Yritys Euroopan markkinoilla

Wikikirjastosta

Aloittavan yrityksen toimintaympäristö ja kotimarkkinat ovat koko EU:n alueella. Yhteinen raha euro helpottaa yritysten toimintaa EU:n markkinoilla. Pienilläkin yrityksillä on entistä paremmat mahdollisuudet kansainvälistymiseen ja markkinoiden laajentamiseen Suomen ulkopuolelle. Jokaisesta yrityksestä itsestään on kiinni, kuinka se menestyy koko EU:n kattavilla kotimarkkinoilla. EU:ssa yrityksille on tarjolla miltei 500 miljoonan kuluttajan markkinat. EU-markkinat ovat avautumassa yhä enemmän myös palvelualoille. Jokaisessa EU-maassa on ns. keskitetty asiointipiste, josta on saatavilla tietoa palveluelinkeinoja koskevista luvista, ilmoituksista ja säännöistä. Suomen palveluosio löytyy Yritys-Suomi -portaalista: http://www.yrityssuomi.fi/palveluyritykset.


Neuvontapisteitä runsaasti

Finpro, ELY-keskusten vientiasiamiehet sekä Enterprise Europe Network tarjoavat yrityksille tietoutta ja neuvontaa EU-asioissa sekä kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä.


Kilpailunrajoitukset

EY:n kilpailuoikeus asettaa tiettyjä rajoituksia sen suhteen, miten yritys voi toimia markkinoilla. Rajoitukset on otettava huomioon esimerkiksi sopimuksia laadittaessa. Kilpailua rajoittavat ehdot ovat pääsääntöisesti kiellettyjä. Jälleen- ja yksinmyyntisopimukset ovat eräin edellytyksin sallittuja. Alihankinta- ja agenttisopimukset jäävät tietyissä tilanteissa kilpailusäännösten ulkopuolelle. Pk-yritykset saavat erityiskohtelua, sillä niiden merkitykseltään vähäiset kilpailunrajoitukset jäävät kilpailusäännösten soveltamisalan ulkopuolelle.


Julkiset hankinnat

EU:ssa on lisätty julkisten hankintojen kilpailua avaamalla niiden markkinat yli kansallisten rajojen. Julkisen hallinnon on avoimella tarjousmenettelyllä kilpailutettava tietyn kokoluokan tavara- ja palveluhankinnat sekä rakennusurakat. Pk-yritykset voivat tätä kautta löytää uusia asiakkaita. HILMA -palvelussa (http://www.hankintailmoitukset.fi) ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankintahinnat. Julkisten hankintojen neuvontayksikkö (http://www.hankinnat.fi) palvelee hankintayksiköitä ja yrityksiä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä.


Yhteiset työmarkkinat

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on turvattu EU-maiden välillä. Työnhakuun ei tarvita työ- tai oleskelulupaa eikä työntekoon tarvita työlupaa. Työpaikan löytyminen takaa oleskeluluvan. Yrittäjä ei tarvitse projektiurakoiden tekemiseen työlupaa. Kansalaisuuteen perustuva syrjintä on kielletty. Työntekijään sovelletaan työn tekomaan työ- ja sosiaaliturvasäännöksiä. Työ- ja elinkeinotoimistot antavat tietoa yhteisistä työmarkkinoista.


Yrittämisen vapaus

Suomalainen yrittäjä voi harjoittaa elinkeinoaan tai tarjota tilapäisesti palveluitaan, esimerkiksi rakennusurakointia sekä huolto- ja korjauspalveluita muissa EU-maissa samoilla ehdoilla kuin paikalliset yrittäjät.


Uusia rahoituslähteitä

Euroopan unionin rahoituslähteiden hyödyntäminen edellyttää yrityksiltä aktiivisuutta ja omatoimisuutta. Rahoituslähteistä on ilmestynyt useita oppaita, joista on mahdollista saada yleiskäsitys tarjolla olevista mahdollisuuksista. Hyviä EU-rahoituksen tietolähteitä ovat ne samat kansalliset organisaatiot, jotka välittävät tietoa yrityksen kansallisista rahoitusvaihtoehdoista, esimerkiksi Enterprise Europe Network, ELY-keskukset, Finnvera Oyj ja Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes.


Yritysten tietolähteet

Yrityksen on seurattava markkinoita ja niillä tapahtuvia muutoksia. Asiakkaiden ja kilpailijoiden toiminta sekä toimialan kehitys vaikuttavat yrityksen omaan toimintaan. Standardit, tuoteturvallisuus ja ympäristönsuojelu vaikuttavat tuotteisiin ja niiden pakkauk¬siin. Muutoksiin reagoiminen ja oikean tiedon kerääminen saattavat olla yrityksen avain menestykseen.

Lisätietoja:

http://www.sfs.fi

http://www.tieke.fi

http://www.tukes.fi


Finpron hankeneuvontapalvelut

Finpron hankeneuvontapalvelut auttaa suomalaisia yrityksiä hyödyntämään omassa liiketoiminnassaan kansainvälisten rahoituslaitosten ja EU:n rahoitusta. Asiakkaita autetaan joko myymään palveluja ja tuotteita rahoitettaviin julkisiin hankkeisiin tai järjestämään rahoitusta omille hankkeilleen kehitys- ja siirtymätalousmaissa.

Lisätietoja:

http://www.finpro.fi


Käytännön tietoa yrittämisestä EU:ssa:

http://www.europa.eu/youreurope/business