Yritys/Yrityssaneeraus/Saneerausohjelman sisältö

Wikikirjastosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Saneerausohjelma rakentuu selvitys- ja toimenpideosasta.

Selvitysosan tarkoituksena on antaa asianosaisille tietyt perustiedot esityksen sisällön arvioimiseksi. Siinä selvitetään pääsääntöisesti yrityksen taloudellinen tilanne. Useimmiten työ ulkoistetaan tilitoimiston hoidettavaksi. Selvitysosa sisältää mm. seuraavat tiedot:

1. Velallisen varat, velat ja muuta sitoumukset sekä velkojen vakuudet 2. Menettelyn alkamisen jälkeinen toiminta ja sen tulos 3. Menettelyn alkamisen jälkeen tapahtuneet muutokset velallisen organisaatiossa tai muissa toimintaedellytyksissä 4. Menettelyn alkamisen jälkeen otetut uudet luotot, niiden vakuudet ja tehdyt sitoumukset 5. Velkojien ja velallisen välillä vallitsevat TakSL 3§:ssä tarkoitetut läheisyyssuhteet 6. Velallisen toimintaan kohdistuneiden tarkastusten tulokset, velallisen rikokset sekä takaisinsaantiperusteita koskevat toimenpiteet, havainnot tai epäilyt 7. Näkemys siitä, millaiseksi velallisen taloudellisen tilanteen ja toimintaedellytysten sekä velkojien aseman voidaan olettaa muodostuvan ilman ohjelmaa ja ohjelman avulla 8. Tiedot siitä, onko velallinen täyttänyt YSL 13§:ssä säädetyn tiedonanto- ja myötävaikutusvelvollisuuden 9. Muut velallisen tai velallisen harjoittamaa toimintaa koskevat seikat, jolla on merkitystä saneerausohjelman ja sen toteuttamisedellytysten arvioinnin kannalta.

Saneerausehdotuksen toimenpideosassa yksilöidään velallisen toiminnan tervehdyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet ja järjestelyt sekä velallisen että velkojan asemaa koskevat toimenpiteet ja järjestelyt perusteluineen.

Saneerausohjelmaehdotuksen tulee sisältää myös maksuohjelman, jossa ilmenee velkajärjestelyn sisältö ja maksuaikataulu kunkin velan osalta eriteltynä.