Siirry sisältöön

Lukion taulukot/Korrelaatio

Wikikirjastosta

Kahden tilastollisen muuttujan välistä riippuvuutta kuvataan korrelaatiokertoimen avulla. Lineaarisen korrelaation voimakkuuden ilmoittaa Pearsonin tulomomenttikerroin

ja ovat toisiaan vastaavia muuttujan arvoja, ja muuttujan ja keskiarvot, ja näiden muuttujien keskihajonnat sekä havaintoparien lukumäärä. Viimeisestä kaavasta alaindeksi on jätetty pois.

Korrelaatio on voimakas, jos , huomattava, jos , kohtalainen, jos ja merkityksetön, jos .