Metsät/Terminologiaa

Wikikirjastosta

Metsäekologiaan ja metsätalouteen liittyvää sanastoa

Ainespuu: taloudellisesti hyödyntämiskelpoinen puumateriaali
Ajoura: puun kuljetusta ja metsäkoneita varten hakattu muutaman metrin leveä kaistale
Ajouratiheys: ajourien yhteispituus hehtaaria kohden
Alaharvennus: pienikasvuisten ja taloudellisesti vähäarvoisimpien puiden hakkuu korkeampien puiden keskeltä
Apteeraus: puun rungon katkaisukohtien määrittäminen
Avainbiotooppi: elinympäristö, joka on (suhteessa pinta-alaansa) olennainen biodiversiteetin kannalta, harvinaisten tai elinympäristön suhteen vaativien lajien elinympäristö
Avainlaji: tietyn ekosysteemin toiminnalle tai monimuotoisuudelle olennainen laji
Avohakkuu: metsäalueen kaikkien puiden kaataminen, voidaan jättää pieni määrä säästöpuuta
Biodiversiteetti: luonnon monimuotoisuus, lajien, geenien ja elinympäristöjen rikkaus
Ekosysteemi: tietyn alueen eliöiden ja elottoman ympäristön muodostama kokonaisuus
Energiapuu: polttoon - sähköntuotantoon ja lämmitykseen tarkoitettu puuaines, oksat latvat kannot ja pienet harvennuspuut
Ensiharvennus: metsäalueen ensimmäinen taloudellisesti tuottava hakkuu
Hakkuu: puun kaato, karsinta ja katkonta
Hakkuukertymä: hakatun puun määrä
Hakkuukone: (myös harvesteri, moto) kone, joka kaataa, karsii ja katkoo puita
Hakkuukonemittaus: puun tilavuuden mittaus hakkuukoneella hakkuun yhteydessä
Hakkuukypsyys: metsän iän , puumassan ja tilavuuden avulla arvioitu harvennus- tai hakkuukelpoisuus
Hakkuusopimus: (myös pystykauppa), puun hakkuuoikeuden myyminen metsäalalta
Hakkuusuunnite: suunnitelma hakattavan puun määrästä tietyllä aikavälillä
Hakkuutähde: kaadettujen puiden karsitut osat
Harvennushakkuu: hakkuu, jossa tiheän metsän taloudellisesti arvokkaiden puiden suhteellista osuutta lisätään
Heinän torjunta: heinän kasvun kemiallinen inhibitio maanmuokkauksen ja puiden istutuksen välillä
Heinäys: heinän polkeminen puuntaimien ympäriltä
Istutus: Puuntaimien istutus käsin tai koneellisesti hakkuuaukiolla
Jokamiehenoikeus: oikeus kulkea luonnossa jalan ja hiihtäen ympäristöä vahingoittamatta, poimia marjoja ja sieniä, ei sisällä moottoriajoneuvoilla kulkua, tulentekoa tai alueen muokkausta, voi olla rajoituksia luonnonpuistoissa ja suojelualueilla
Juurikääpä: kannoissa elävä lahottajasieni, joka vahingoittaa havupuita
Jättöpuu: kts. säästöpuu Kaistalehakkuu: kapean kaistaleen hakkuu, niin että ympäröivä alue tuottaa siemenet uutta kasvustoa varten
Kantokäsittely: kantojen käsittely torjunta-aineella juurikääpää vastaan tai kantovesojen ehkäisemiseksi
Karike: maan pinnalla oleva orgaaninen kerros, joka koostuu kasvien kuollesta osista, usein ligniinipitoista (puuaineksista)
Karsinta: oksien poistaminen puun rungosta
Kasvatushakkuu: harvennushakkuu, tai siemenpuuston hakkuu taimikossa
Kasvatuslannoitus: metsämaan lannoittaminen puuntuotannon parantamiseksi
Kasvupaikkatyyppi: ravinne-, kosteus- ja lämpötilaolosuhteiden määrittämä metsämaatyyppi, vaikuttaa eri kasvilajien menestykseen alueella
Katkonta: kts. apteeraus Kehitysluokka: metsän kehitysvaihe, sukkession vaihe
Kelo: pystyyn kuollut puu
Kestävän metsätalouden rahoituslaki: laki metsänhoitotöiden valtionrahoituksesta
Kiertoaika: uudistushakkuiden välinen aika
Kiintokuutiometri: puutavaran mittayksikkö, yksikkönä kuutiometri, ei huomioi tyhjää tilaa
Kokonaispoistuma: metsästä poistettu tai poistunut runkouun määrä tietyssä ajassa
Korjuu: puutavaran hakkuu ja kuljetus
Kotitarvepuu: metsänomistajan omiin tarpeisiin käyttämä puutavara
Kuitupuu: huonolaatuinen, ei puumateriaalina hyödynnettävä puutavara, sellun ja hiokkeen lähde
Kulotus: metsämaan polttaminen joko hakkuun jälkeen tai pienessä mittakaavassa kasvavassa metsässä biodiversiteetin kasvattamiseksi
Kunnostushakkuu: soiden ojituksen yhteydessä tai vaurioituneissa metsissä tehtävä hakkuu uuden taimikon istuttamista varten
Kylvö: puiden siementen kylväminen hakkuuaukeille, taimikon istuttamista hitaampi tapa uudistaa puusto
Metsämanner: laaja ja yhtenäinen suojeltujen metsien luonnontilaa lähellä oleva aluekokonaisuus
Metsätyyppioppi: A. K. Cajanderin 1909-1949 kehittämä oppi metsätyyppien luokittelusta
Pioneerilaji: sukkession alkuvaiheessa paljaalle maaperälle ensimmäisinä kasvavat lajit
Sukkessio: kasviston suuntautunut kehitys tietyllä aikavälillä
Säästöpuu: (myös jättöpuu)