Python 3/Luvut

Wikikirjastosta


Pythonissa on kolme lukutyyppiä
kokonaisluku int
liukuluku float
kompleksiluku complex kompleksiluvut esitetään muodossa z = x + yj, missä j on imaginääriyksikkö

Luvun tyyppiä ei tarvitse määritellä, koska Python tekee sen automaattisesti.

Kokonaisluvut ovat lukuja, joilla ei ole desimaaliosaa. Ne voivat olla positiivisia tai negatiivisia. Kokonaisluvut voivat olla miten suuria tahansa.

x = 5
y = -23
z = 18768765456465897097890986957645337829025751100581775023

Liukuluvuilla on kokonaisosa ja desimaaliosa. Erottimena käytetään pistettä.

x = 5.25

Liukuluvut voi antaa myös tieteellisessä muodossa eli eksponenttimuodossa. Esim. -1.0e-03 = -1,0 · 103 = 0,001.

Liukuluvun voi pyöristää sisäänrakennetulla round-funktiolla. Funktiolle annetaan luku ja haluttu desimaalien määrä.

x = -1e-06
y = -1.0e-03

Kompleksiluvuissa käytetään i:n sijasta j:tä.

x = -1.0+2.5j

Luvut voi kirjoittaa desimaali-, binaari-, oktaali- tai heksadesimaalimuodossa. Luvun eteen kirjoitetaan tällöin lukujärjestelmän osoittava etuliite.

lukujärjestelmä etuliite
desimaali (ei mitään)
binaari 0b
oktaali 0o
heksadesimaali 0x

Luvuissa voi lisäksi käyttää alaviivaa (_) ryhmittelymerkkinä tekemään luvusta helppolukuisemman.

39_000_000
0b1100_0101
0xff_01_ab_2b

Pyöristäminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

>>> π = 3.141592653589793
>>> round(π, 3)
3.142

Kokonaislukujen kerrannaisiin voi pyöristää antamalla negatiivisen luvun toiseksi parametriksi. Luku (sen itseisarvo) tarkoittaa silloin nollien määrää.

>>> round(182889477, -3)
182889000

Huomaa, että pyöristys ei aina vastaa täysin koulussa opetettua pyöristystapaa siitä johtuen että liukulukuja ei voi täysin tarkasti tietokoneilla esittää.

Muuttaminen tyyppien välillä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Luvun tyyppi muuttuu määräytyy automaattisesti sen mukaan mitä operaatio palauttaa.

 >>> x = 5
 >>> type(x)
 <class 'int'>
 >>> y = x / 4
 >>> y
 1.25
 >>> type(y)
 <class 'float'>
 >>> z = y + 2j
 >>> z
 (1.25+2j)
 >>> type(z)
 <class 'complex'>

Tyypin voi myös muuttaa erikseen ilmaistuna tyyppimuunnosfunktioilla int(), float() ja complex().

 >>> x = 5
 >>> float(x)
 5.0
 >>> y = x / 4
 >>> complex(y)
 (1.25+0j)

Liukuluku on myös mahdollista muuttaa kokonaisluvuksi. Koska kokokonaisluku ei sisällä desimaaliosaa, saattaa operaatiossa hävitä osa informaatiosta.

 >>> y = 1.25
 >>> int(y)
 1

Liukuluvun muuttamiseen kokonaisluvuksi on siksi yleensä parempi käyttää round-funktiota.

 >>> round(1.2)
 1
 >>> round(1.8)
 2
 >>> round(1.5)
 2

Kun hyvin suuri kokonaisluku muutetaan liukuluvuksi, aiheutuu virhe OverflowError, sillä kokonaisluvut voivat olla rajattoman suuria, mutta liukuluvut eivät.

 >>> float(9*10**1000)
 Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
 OverflowError: int too large to convert to float

Kompleksilukua ei voi muuttaa liukuluvuksi eikä kokonaisluvuksi tyyppimuunnosfunktioilla. Kompleksiluvun reaaliosan saa sen real-jäsenestä ja imaginääriosan imag-jäsenestä.

 >>> z = 1.25+2j
 >>> z.real
 1.25
 >>> z.imag
 2.0

Merkkijonon muuttaminen luvuksi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Merkkijono muutetaan kokonaisluvuksi int-funktiolla.

 >>> int("333")
 333

Jos syötettä ei voi tulkita kokonaisluvuksi aiheutuu virhe.

 >>> int("kolme")
 Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
 ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'kolme'
 >>> int("3.3")
 Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
 ValueError: invalid literal for int() with base 10: '3.3'

Funktiolle int voi lisäksi antaa toisena parametrina lukukannan (väliltä 2–36).

 >>> int("b8", 16)
 184
 >>> int("01011100", 2)
 92
 >>> int("17", 8)
 15
 >>> int('f08z', 36)
 700163

Luku voi alkaa kannan etuliitteellä (0x, 0o tai 0b).

 >>> int("0xb8", 16)
 184
 >>> int("0b01011100", 2)
 92
 >>> int("0o17", 8)
 15

Merkkijono muutetaan liukuluvuksi float-funktioilla.

 >>> float("3.3")
 3.3
 >>> float("3.3e-4")
 0.00033

Jos merkkijonon arvo on liian suuri liukuluvuksi, tulee arvoksi inf

>>> iso = "9" * 10000
>>> float(iso)
inf

Luvun muuttaminen merkkijonoksi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Luvun voi muuttaa kymmenkantaiseksi merkkijonoksi str-funktiolla.

 >>> str(15)
 '15'
 >>> str(3.3)
 '3.3'
 >>> str(3.3e-4)
 '0.00033'

Numeron voi muuttaa heksadesimaali-, oktaali- tai binaarimuotodon merkkijonoesitykseksi hex(), oct() ja bin().

 >>> hex(15)
 '0xf'
 >>> oct(15)
 '0o17'
 >>> bin(15)
 '0b1111'

Tarkemmin luvun muuttamisen voi tehdä f-merkkijonoilla tai muotoiluoperaattorilla, joita käsitellään seuraavassa luvussa.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]