Siirry sisältöön

VHDL-kieli FPGA-suunnittelussa/4-bittinen ALU

Wikikirjastosta

4-bittinen ALU

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tietokoneen toiminta perustuu tiedolle tehtävistä laskutoimituksista ja loogisista operaatioista. Aritmeettisloogisia (ALU) yksiköitä on näitä tehtäviä varten vähintään yksi kappale jokaisen tietokoneen keskusyksikössä.

Ohessa esitellään yksinkertainen 4-bittinen ALU. Esiteltävässä ALUssa on kaksi 4-bittistä tuloa (Nibble1 ja Nibble2)ja yksi 4-bittinen lähtö (result), toimintatapa valitaan yhdellä 3- bittisellä tulolla (Operation). Piirissä on myös muistilähtö (Carry_out) ja ylivuoto bitti (Flag).


Esimerkkinä käytettävän ALUn operaatiot (Operation- tulo) ja toimintatapa

Operation Toimintatapa
000 Tulojen aritmeettinen yhteenlasku
001 Tulojen erotus, jos Nibble2- tulo on suurempi kuin Nibble1- tulo, niin ylivuoto (Flag)
010 Tulojen JA (AND)
011 Tulojen TAI (OR)
100 Tulojen eksklusiivinen TAI (XOR)
101 Tulon Nibble1 EI (NOT Nibble1)
110 Tulon Nibble2 EI (NOT Nibble2)
muut Tulojen aritmeettinen erotus


4-Bit ALU VHDL Koodi

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
 
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity ALU_VHDL is
  port( Carry_Out: out std_logic;
	 Flag: out std_logic;
	 Nibble1: in std_logic_vector(3 downto 0);
	 Nibble2: in std_logic_vector(3 downto 0);
	 Operation: in std_logic_vector(2 downto 0);
	 result: out std_logic_vector(3 downto 0));
end ALU_VHDL;
 
architecture Behavioral of ALU_VHDL is
  signal temp: std_logic_vector(4 downto 0);
begin
  process(Nibble1,Nibble2,Operation,temp)
  begin
   Flag <= '0';
   case Operation is 
-- Aritmeettinen summa
 	 when "000" => 
 	  temp <= conv_std_logic_vector((conv_integer(Nibble1) + conv_integer(Nibble2)),5);
      result <= temp(3 downto 0);
 	  Carry_Out <= temp(4);
-- Looginen erotus ja ylivuoto
 	 when "001" =>
 	  if Nibble1 >= Nibble2 then
 	    result <= Nibble1 - Nibble2;
 	    Flag <= '0';
      else
 	    result <= Nibble2 - Nibble1;
 	    Flag <= '1';
      end if;
-- AND
 	 when "010" =>
 	  result <= Nibble1 and Nibble2;
-- OR
 	 when "011" =>	 
 	  result <= Nibble1 or Nibble2;
-- XOR
 	 when "100" =>
 	  result <= Nibble1 xor Nibble2;
-- NOT Nibble1
 	 when "101" =>
 	  result <= not Nibble1;
-- NOT Nibble2
 	 when "110" =>
      result <= not Nibble2;
-- muut aritmeettinen erotus
 	 when others =>
 	  temp <= conv_std_logic_vector((conv_integer(Nibble1) + conv_integer(not Nibble2)) + 1, 5);
 	  result <= temp(3 downto 0);
   end case;
  end process;
end Behavioral;


Simulaatiotulos

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kuten simulaatiotuloksesta nähdään tulojen Operation ollessa 2 (010) ja Nibble1 on F (1111), Nibble2 on 6 (0110) on lähtö Result 6 (0110).
Operation 0 (000) tarkoittaa SUM -operaatiota ja tällöin lähtö Result = 1010 (A) SUM 1100 (C) = 0110 (6) ja Carry = 1, koska oikea tulos on 10110 (16).
Operation 2 (010) tarkoittaa AND -operaatiota ja tällöin lähtö Result = 1111 (F) AND 0110 (6) = 0110 (6).
Operation 3 (011) tarkoittaa OR -operaatiota ja tällöin lähtö Result = 1000 (8) OR 0011 (3) = 1011 (B).


VHDL-koodista luotu suunnitteluyksikkö