Siirry sisältöön

VHDL-kieli FPGA-suunnittelussa/T-kiikku

Wikikirjastosta
Piirrosmerkki T-kiikulle, missä > on kellotulo, T on valmistelutulo ja Q on kiikun tila- eli lähtösignaali.

Jos T-tulon arvo on 1, kiikun tila komplementoituu kellon aktiivisella reunalla. Jos T-tulon arvo on 0, kiikun tila säilyy kellon aktiivisella reunalla. Tämä käyttäytymismalli on kuvattuna tässä yhtälössä:

(tai vastaavasti ilman XOR-operaattoria: )

ja kuvattuna totuustaulussa:

Kommentti
0 0 0 ei muutosta
0 1 1 ei muutosta
1 0 1 komplementointi
1 1 0 komplementointi

T-kiikku on mahdollista toteuttaa myös käyttämällä JK-kiikkua (J- ja K-tulot kytkemällä yhteen, käyttäytyy T-tulon tavoin) tai D- kiikkua käyttämällä (T-tulo ja edellinen Q-tulo liitetään D-tuloon XOR-portin kautta).

T-kiikun VHDL toteutus

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
 
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity T_FF_VHDL is
  port( T: in std_logic;
     Reset: in std_logic;
     Clock_enable: in std_logic;
     Clock: in std_logic;
     Output: out std_logic);
end T_FF_VHDL;
 
architecture Behavioral of T_FF_VHDL is
  signal temp: std_logic;
begin
  process (Clock) 
  begin
   if Clock'event and Clock='1' then 		
     if Reset='1' then  
      temp <= '0';
     elsif Clock_enable ='1' then
 	  if T='0' then
 	    temp <= temp;
 	  elsif T='1' then
 	    temp <= not (temp);
 	  end if;
     end if;
   end if;
  end process;
  Output <= temp;
end Behavioral;

Simulaatiotulos

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]