Yrityksen perustajan opas/Erityisrahoituksen monet vaihtoehdot/Pääomasijoittajat/Suomen Pääomasijoitusyhdistys Ry

Wikikirjastosta

http://www.fvca.fi

Pääomasijoittamisella tarkoitetaan ammattimaista oman pääoman ehtoisten sijoitusten tekemistä yleensä listaamattomiin yrityksiin, joilla on hyvät kehittymismahdollisuudet. Pääomasijoittaja ei ole kohdeyrityksen pysyvä omistaja, vaan pyrkii irtautumaan yrityksestä sovitun suunnitelman mukaisesti. Sijoituksista irtaudutaan tyypillisesti 3–7 vuoden aikana sijoituksen tekemisestä. Tyypillisimmin pääomasijoitukset tehdään oman pääomanehtoisina osakesijoituksina tai omaan pääomaan sidonnaisina sijoituksina, joilla tarkoitetaan esimerkiksi vaihtovelkakirjalainoja ja optiolainoja. Osa pääomarahastoista käyttää myös nk. välirahoitusinstrumentteja (mezzanine).

Pääomarahastot voivat olla luonteeltaan ja sijoitusstrategialtaan hyvin erilaisia. Venture capital -rahastot tekevät yleensä vähemmistösijoituksia varhaisen kehitysvaiheen yrityksiin. Niin kutsutut buyout- eli yrityskaupparahastot tekevät yritysostoja, rahoittavat erilaisia laajennuksia ja tervehdyttämistä. Pääomasijoittajien tekemien sijoitusten koot vaihtelevat yleensä 100 000 ja 5 000 000 euron välillä, mutta sijoitukset voivat olla huomattavasti suurempiakin. Pääomasijoittajien tarkoituksena on tarjotun lisäarvon (mm. rahoitus, strategioiden luominen, hallitustyöskentely, toimialatuntemus) myötä edistää yrityksen arvonnousua. Tuotto-odotus määräytyy sijoitusriskin mukaan. Kohdeyrityksen arvonnousu realisoidaan pääomasijoitusrahaston luopuessa osuudestaan kohdeyrityksessä. Kohdeyritys voidaan myydä esimerkiksi teolliselle toimijalle tai listaamalla yritys pörssiin.

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry (”FVCA”) on pääomasijoitustoimialan edunvalvontajärjestö. Sen jäseninä on kattava joukko suomalaisia pääomasijoitusyhtiöitä. FVCA toimii linkkinä pääomasijoitusyhtiöiden, yrittäjien, sijoittajien ja muiden sidosryhmien välillä.