Yrityksen perustajan opas/Erityisrahoituksen monet vaihtoehdot/Työ- ja elinkeinotoimistot

Wikikirjastosta

http://www.mol.fi/mol/fi/tyovoimatoimistot.jsp

Työ- ja elinkeinotoimistojen tarjoamiin palveluihin kuuluvat muun muassa työnvälitys, yrittäjäkoulutus ja yrityksen perustamiseen liittyvää neuvontaa. Lisäksi suurimpien työ- ja elinkeinotoimistojen työnantajapalvelujen yksiköt tarjoavat yritystoiminnan aloittaneille henkilöstön hankintaan liittyviä maksullisia erityispalveluja ja henkilöstön vuokrauspalveluja.

Starttiraha

Starttirahan tarkoituksena on edistää uuden yritystoiminnan syntymistä sekä työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaan työllistämistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän. Starttirahaa voidaan myöntää työ- ja elinkeinotoimiston työttömien työnhakijoiden lisäksi työ- ja elinkeinotoimiston henkilöasiakkaille (= ei-työttömille työnhakijoille), jotka siirtyvät kokoaikaisiksi yrittäjiksi muun muassa palkkatyöstä, opiskelusta ja kotityöstä. Vuonna 2011 tukea voidaan myöntää noin 553–885 euroa kuukaudessa ja sitä voidaan myöntää enintään 18 kuukauden ajaksi.

Päätöstä tehdessään työ- ja elinkeinotoimisto tarkastelee muun muassa yritysideaa, starttirahan hakijan toimeentulon tarvetta sekä starttirahan myöntämisen edellytyksiä. Starttirahan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että starttirahan hakijalla arvioidaan olevan yrittäjäkokemuksen tai -koulutuksen lisäksi muutoin riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan yritystoiminnan laatu ja vaativuus huomioon ottaen. Lisäksi edellytetään, että aloitettavaksi aiotulla yrityksellä on edellytyksiä kannattavaan toimintaan, ettei yritystoiminta ilmeisesti käynnistyisi ilman hakijalle myönnettävää tukea, ja ettei myönnettävä tuki vääristä samoja tuotteita tai palveluja tarjoavien välistä kilpailua. Myöntämisen edellytyksenä on myös, ettei yritystoimintaa ole aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty. Starttirahaa haetaan työ- ja elinkeinotoimistosta, josta saa myös lisätietoja starttirahasta ja siihen liittyvistä asioista. Työ- ja elinkeinotoimiston aiempi nimi oli työvoimatoimisto. Starttiraha maksetaan jälkikäteen erillisen maksatushakemuksen perusteella. Lisätietoa ja lomakkeet löytyvät myös sähköisesti osoitteesta http://www.mol.fi -> Yrittämisen tuki -> Starttiraha - aloittavan yrittäjän tuki.


Palkkatuki

http://www.mol.fi > Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut

Yritys voi hakea työ- ja elinkeinotoimistosta (TE-toimisto) palkkatukea työttömän työnhakijan palkkaamiseen. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon muun muassa työllistettävän työttömyysajan pituus ja alueen työllisyystilanne. Tukea tulee hakea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista. Työ- ja elinkeinotoimisto harkitsee tapauskohtaisesti, milloin työnhakijan sijoittumista työhön voidaan edistää myöntämällä palkkatukea. Palkkatuetun työn tulee parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille.

Jotta tuki voidaan myöntää yksityiselle yritykselle, sen tulee tehdä palkkatuella palkattavan kanssa pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Määräaikaiseen työsuhteeseen palkkatukea voidaan myöntää, jos 1) työllistettävä on vajaakuntoinen, pitkäaikaistyötön tai vaikeasti työllistyvä, 2) työllistettävä on ollut yhdenjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta työttömänä, 3) työllistettävä on alle 25-vuotias ja ollut yhdenjaksoisesti työttömänä vähintään kolme kuukautta (voimassa väliaikaisesti vuonna 2011) tai 4) palkkatukea haetaan oppisopimuskoulutukseen. Palkkatuki muodostuu kahdesta osasta, perustuesta ja lisäosasta.

Työnhakija voi käyttää omatoimisen työnhaun tukena palkkatukiseteliä (alle 30-vuotiailla Sanssi-kortti vuonna 2011), jonka voi saada työ- ja elinkeinotoimistosta. Palkkatukiseteli osoittaa, että työnantajalle voidaan myöntää palkkatukea setelin haltijan palkkauskustannuksiin. Työnantajaan liittyvät tuen myöntämisen edellytykset tutkitaan erikseen. Lisätietoa Sanssi-kampanjasta: http://www.sanssi.fi.