Siirry sisältöön

Yrityksen perustajan opas/Erityisrahoituksen monet vaihtoehdot/Yrityksen ­kehittämis­avustus

Wikikirjastosta

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, kun yritys aloittaa toimintansa taikka laajentaa tai kehittää sitä. Avustuksen kohteena olevan hankkeen tulee olla yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta merkittävä. Avustusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen eikä metsätalouteen. Avustusta ei voida myöntää myöskään maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen tai markkinointiin, lukuun ottamatta biopolttoaineen tuotantoon liittyviä investointeja ja valmistelurahoituksena myönnettävää avustusta.

Yrityksen kehittämisavustus on aina harkinnanvaraista avustusta ja se myönnetään kustakin hankkeesta erikseen tehtävän yritys- ja hankearvioinnin perusteella. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen investointeihin, muihin kehittämistoimenpiteisiin sekä lisäksi pienelle yritykselle uusien työpaikkojen aiheuttamien palkkamenojen ja muiden toiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen liittyvien menojen perusteella. Avustusta yrityksen aineellisiin tai aineettomiin investointeihin voidaan myöntää investointihankkeen laadusta, yrityksen koosta ja tukialueesta riippuen 10–35 prosenttia investointimenoista.

Avustusta yrityksen muihin kehittämistoimenpiteisiin eli yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen, tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen sekä yrityksen perustamis- ja toimintaedellytysten selvittämiseen voidaan myöntää enintään 50 prosenttia avustuksen perusteena olevista hyväksyttävistä menoista, joita ovat toteutettavista toimenpiteistä riippuen ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot, palkka- ja matkamenot, messuille tai näyttelyyn ulkomailla osallistumisesta aiheutuvat menot sekä raaka-aineiden ja puolivalmisteiden hankinnasta aiheutuvat menot. Lisäksi avustuksen piiriin voidaan hyväksyä kone- ja laitehankinnoista tai niiden vuokraamisesta aiheutuvia menoja siltä osin kuin ne kohdistuvat tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä koskevien toimenpiteiden toteuttamiseen. Avustusta aloittavalle tai laajentavalle pienelle yritykselle palkkamenoihin ja muihin toimintamenoihin voidaan myöntää enintään 50 prosenttia ja enintään kahden vuoden ajalta.


Valmistelurahoitus pk-yrityksille

Haasteellisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmisteluun voidaan myöntää harkinnanvaraista valmistelurahoitusta. Valmistelurahoitus suunnataan hankkeisiin, jotka edistävät pk-yritysten:

1. valmiuksia käynnistää uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita

2. uusien innovatiivisten liiketoimintojen käynnistämistä

3. kansainvälistymistä tai

4. kehittämiseen liittyvää teknologisen taikka muun osaamisen lisäämistä.

Valmistelurahoituksella edistetään yrityksessä jo aikaansaadun lupaavan kehittämisidean edellyttämiä toimenpiteitä. Rahoituksen tarkoituksena on mahdollistaa myöhemmin toteutettavaksi tarkoitetun tutkimus- ja kehittämishankkeen valmistelu. Rahoitettavat toimenpiteet ovat tyypillisesti lyhytkestoisia selvityksiä ja sisältävät riippumattomilta ulkopuolisilta asiantuntijoilta hankittavia ostopalveluja. Hankkeen menoiksi voidaan hyväksyä myös palkka- ja matkamenoja. Valmistelurahoitus on avustus, jota myönnetään enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 15 000 euroa. Avustusta ei voida myöntää, jos hankkeen menoihin kohdistuu muuta julkista rahoitusta.


Avustus kyläkaupan investointeihin

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää myös kaupunki- tai kuntakeskuksen taikka muun siihen verrattavan taajaan asutun alueen ulkopuolella sijaitsevalle päivittäistavaroita myyvälle kyläkaupalle investointiin, jolla parannetaan tai monipuolistetaan palveluja. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että kaupan päivittäistavaroiden vuosimyynti on alle kaksi miljoonaa euroa ja päivittäistavaroiden myyntipinta-ala on vähemmän kuin 400 neliömetriä. Avustuksen enimmäisprosenttiosuus investoinnin hankintamenosta on 40.


Avustus yksinyrittäjälle ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan lisäksi myöntää yksin toimintaa harjoittavalle yrittäjälle ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin, jos työntekijän työpaikka sekä työnantajan kiinteä toimipaikka ovat I tukialueella tai Forssan, Etelä-Pirkanmaan, Heinolan, Imatran, Jämsän, Keuruun, Kouvolan, Kotka-Haminan, Lappeenrannan, Salon, Seinäjoen tai Vakka-Suomen seutukunnan alueella taikka Kaskisten kaupungissa. Avustuksen määrä on 30 % palkattavan työntekijän palkasta ensimmäisten 12 kuukauden ajalta ja 15 % seuraavien 12 kuukauden ajalta. Avustus voidaan myöntää, jos:

1. työntekijän työpaikka sekä työnantajan kiinteä toimipaikka ovat I tukialueella tai Forssan, Etelä-Pirkanmaan, Heinolan, Imatran, Jämsän, Keuruun, Kouvolan, Kotka- Haminan, Lappeenrannan, Salon, Seinäjoen tai Vakka-Suomen seutukunnan alueella taikka Kaskisten kaupungissa

2.työntekijä palkataan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ja

3. työntekijän työaika on vähintään 25 tuntia viikossa.

Avustusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen, metsätalouteen eikä maataloustuotteiden jalostukseen tai markkinointiin.


Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on yritysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan kehittymisedellytysten parantaminen. Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus on aina harkinnanvaraista avustusta ja se myönnetään kustakin hankkeesta erikseen tehtävän yritys- ja hankearvioinnin perusteella

Avustusta voidaan myöntää

- pk-yritysten tarvitsemien palvelujen kehittämishankkeisiin,

- yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin,

- yritysten ja oppilaitosten sekä yritysten ja muiden julkisten yhteisöjen välisen sekä yritysten välisen yhteistyön edistämiseen liittyviin hankkeisiin,

- muihin yritysten toimintaympäristöä ja kehittymisedellytyksiä parantaviin toimenpiteisiin liittyviin hankkeisiin.

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuviin menoihin, palkka- ja matkamenoihin, tilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokrista aiheutuviin menoihin, investointi- sekä raaka-aine- ja puolivalmistemenoihin sekä yleiskustannuksista aiheutuviin menoihin. Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää enintään 80 prosenttia avustuksen perusteena olevista hyväksyttävistä menoista.


Kuljetustuki

Kuljetustuesta säädetään kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (21/2009), joka koskee 1.1.2008 ja sen jälkeen tapahtuneita kuljetuksia. Asetus on voimassa vuoden 2013 loppuun saakka. Kuljetustuesta on lisäksi voimassa, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään. Kuljetustukijärjestelmällä ylläpidetään harvaan asuttujen alueiden pk-yritysten toimintaedellytyksiä vähentämällä pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvaa kustannusrasitetta.

Alueellista kuljetustukea voidaan myöntää Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakuntien alueella, Saarijärven–Viitasaaren seutukunnan ja Kaustisen seutukunnan alueella sekä entisen Ullavan kunnan alueella sijaitsevien pienten ja keskisuurten yritysten valmistamien tuotteiden kuljetuksista kotimaassa tapahtuvan kuljetusmatkan osalta.

Tukea voidaan myöntää kuljetuskustannuksista, jotka aiheutuvat pk-yrityksen valmistamien tuotteiden jalostuspaikalta alkavista kuljetuksista. Suurten yritysten valmistamien tuotteiden kuljetuksista ei myönnetä tukea. Kuljetustuki on prosentuaalinen ja sen suuruus riippuu kuljetetun matkan pituudesta. Tuki voi olla 7–29 % maksetusta kuljetusmaksusta, ja tukiprosentti kasvaa kuljetusmatkan pidentyessä. Kun tuote on jalostettu edellä mainituilla alueilla, kuljetustukea voidaan myöntää myös satamatoiminnoista (satamatoimintojen tuki), jotka tapahtuvat Merikarvian kunnassa tai sen pohjoispuolella sijaitsevissa Pohjanlahden satamissa tai laivauspaikoissa taikka Saimaan vesistöalueen satamissa tai laivauspaikoissa. Satamatoimintojen tuki myönnetään lähetyksen painon mukaan, ja se on 1,32 euroa tai 2,60 euroa tonnilta sataman tai laivauspaikan sijainnista riippuen.

Lyhin kuljetustukeen oikeuttava kuljetusmatka on 266 km. Kuitenkin niissä kuljetuksissa, joista myönnetään edellä mainittua satamatoimintojen tukea, lyhin kuljetustukeen oikeuttava kuljetusmatka on 101 km. Kuljetustukea voidaan myöntää myös saaristokuljetusten tukena kehitysalueen I ja II tukialueeseen kuuluvilta pysyvästi asutuilta, ilman kiinteää tieyhteyttä olevilta saarilta alkavista Suomessa suoritettavista tavarankuljetuksista, Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Kuljetustukea voidaan myöntää jalostettujen tuotteiden kuljetuksesta. Tukea voidaan myöntää myös maataloustuotteiden ensiasteen jalosteiden ja kalanjalosteiden kuljetuksesta. Kuljetustukea ei myönnetä käytettyjen tavaroiden, raaka-aineiden, teollisten tuotantoprosessien vähäarvoisten sivutuotteiden, eikä muiden vastaavien jalostamattomien tai vain vähän jalostettujen tavaroiden taikka ainesten kuljetuksesta. Tukea ei myöskään myönnetä yrityksen omalla kuljetuskalustolla suoritetuista kuljetuksista.

Kuljetustuki myönnetään tavaran lähettäjälle, joka on maksanut kuljetusmaksun kuljetuksen suorittajalle. Erityisestä syystä tuki voidaan myöntää myös tavaran vastaanottajalle, joka on maksanut kuljetusmaksun kuljetuksen suorittajalle. Satamatoimintojen tuki myönnetään kuitenkin aina tavaran lähettäjälle.


Avustuksen hakeminen, maksatus ja lisätietoja

Sekä yrityksen kehittämisavustusta että yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta haetaan ennen hankkeen aloittamista siitä ELY-keskuksesta, jonka alueella hanke toteutetaan. Lisätietoja: http://www.ely-keskus.fi ja http://www.yrityssuomi.fi. Myönnetty rahoitus maksetaan jälkikäteen erillisen maksuhakemuksen perusteella. Ohjeet maksatuksen hakemisesta saa avustuksen myöntöpäätöksen yhteydessä. Kuljetustukea haetaan ELY-keskuksesta puolivuosittain jälkikäteen kolmen kuukauden kuluessa hakemuskauden päättymisestä. Hakemuskaudet ovat 1.1.–30.6. ja 1.7.–31.12. Kuljetuksen alkamisajankohta määrää, mihin hakemuskauteen kuljetus kuuluu. Kuljetustukihakemus jätetään siihen ELY-keskukseen, jonka alueelta kuljetus on lähtenyt. Saaristokuljetusten tukea koskeva hakemus jätetään kuitenkin aina Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Tukihakemus ja siihen liittyvä kuljetustukilaskelma sekä ohje tuen hakijoille lisätietoineen ovat Internet-osoitteessa http://www.ely-keskus.fi.