Siirry sisältöön

Yrityksen perustajan opas/Miten eri yritysmuotoja verotetaan?

Wikikirjastosta

Yleistä

Tuloverotuksessa eri yritysmuotojen välillä on eroja. Verorasitusta vertailtaessa on otettava huomioon sekä yrityksen verot että verot, jotka määrätään omistajayrittäjälle yrittäjätulosta.


Elinkeinotoiminnan verotus

Elinkeinotulon verottamisesta annettu laki (EVL) sisältää säännökset siitä, kuinka elinkeinotoiminnan veronalainen tulos lasketaan. EVL:ssä on vain harvoja säännöksiä, jotka koskevat ainoastaan joitakin yritysmuotoja (esim. toimintavaraus ja käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitot ja -tappiot). EVL rakentuu laajalle tulokäsitteelle. Toisin sanoen elinkeinonharjoittajan rahana tai rahanarvoisena etuutena saamat tulot ovat eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta veronalaista tuloa. Vastaavasti menokäsite on laaja, eli lähes kaikki tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot ovat vähennyskelpoisia menoja. Elinkeinotoiminnan tulos saadaan vähentämällä veronalaisista tuloista tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot. Yritysmuotojen erilainen verokohtelu johtuu pääasiassa tuloverolain (TVL) yrittäjätuloa ja voitonjakoa koskevista säännöksistä.


Pääomatulot ja ansiotulot

Tuloverojärjestelmämme keskeinen piirre on, että luonnollisten henkilöiden, kuten yrittäjien, tulo jaetaan kahteen tulolajiin: pääomatuloon ja ansiotuloon. Pääomatuloja verotetaan suhteellisella 28 %:n verokannalla. Ansiotuloista menee progressiivinen valtionvero, jolloin tulojen kasvaessa veroprosentti nousee. Ansiotuloista menee lisäksi suhteellinen kunnallisvero sekä sairaanhoito- ja päivärahamaksu. Yrittäjien eläkelain (YEL) mukaan vakuutetun yrittäjän osalta sairaanhoito- ja päivärahamaksu lasketaan kuitenkin eläkevakuutuksen työtulon eikä yritystoiminnan ansiotulon mukaan. Verot ja maksut voivat nousta yhteensä yli 50 %:iin.


Yritysmuodon valinta verotuksen näkökulmasta

Yritysmuodon valinta on verotuksen näkökulmasta tärkeä ratkaisu. Käytännössä ei ole mahdollista yleispätevästi sanoa, mikä yritysmuoto on verotuksellisesti edullisin. Parasta yritysmuotoa voidaan etsiä erilaisin laskelmin. Vaikeuksia näiden laskelmien tekoon tuo paitsi yrityksen tulevan toiminnan ennustaminen myös verolainsäädännön nopea muuttuminen. Mikäli olosuhteet muuttuvat, voidaan harkita myös yritysmuodon muuttamista. Verotus on vain yksi tekijä, joka vaikuttaa yritysmuodon valintaan. Monet muut seikat saattavat olla paljon painavampia.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö

Osakeyhtiö


Esimerkki

Seuraavassa on suuntaa-antava vertailu osakeyhtiön ja kommandiittiyhtiön verotuksesta eri tulotasoilla soveltaen verovuodelle 2011 vahvistettuja veroperusteita. Osakeyhtiön verokanta on 26 % ja pääomatulojen verokanta 28 %. Kunnallisveron ja kirkollisveron suuruudeksi on oletettu yhteensä n. 20 %. Kommandiittiyhtiössä oletetaan olevan yksi vastuunalainen yhtiömies, jonka tulona yhtiön tulo verotetaan. Yhtiömiehen muita tuloja tai vähennyksiä ei ole otettu huomioon. Äänettömän yhtiömiehen osuutta ei ole otettu huomioon. Kommandiittiyhtiössä on mukana kaksi vaihtoehtoa: koko tulo katsotaan pääomatuloksi (Pt) ja koko tulo katsotaan ansiotuloksi (At).

Osakeyhtiöstä nostettu osinko verotetaan lisäksi osakkaan verotuksessa edellä kerrotulla tavalla. Avoimesta ja kommandiittiyhtiöstä nostettu voitto-osuus on verovapaata tuloa, mutta yhtiön tulo verotetaan osakkaan tulona.