Siirry sisältöön

Työoikeus/Työsuhteen päättäminen

Wikikirjastosta

Työntekijän lomauttaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lomauttamisella tarkoitetaan työnteon ja palkan maksamisen keskeyttämistä toistaiseksi tai määräajaksi lakkauttamatta kuitenkaan työsuhdetta. Se voidaan toteuttaa myös osittaisena niin, että päivittäistä tai viikottaista työaikaa lyhennetään.

Lomauttamisesta voidaan sopia työnantajan ja työntekijän kesken. Työnantaja voi myös yksipuolisella päätöksellään lomauttaa työntekijän silloin, kun hänellä olisi sen sijasta oikeus joko irtisanoa tai purkaa työsopimus.

Työntekijä voidaan lomauttaa enintään 90 päiväksi, jos työ on tilapäisesti vähentynyt. Lomautus täytyy lopettaa, kun syy lomauttamiselle päättyy. Työntekijää ei saa lomauttaa lainkaan, jos työntekijälle voitaisiin järjestää muita töitä, tai jos hänelle voidaan tarjota sopivaa koulutusta.

Lomautuksen aloittaminen edellyttää, että asiasta neuvotellaan YT-lain mukaan. Lomautuksesta on myös annettava ennakkoilmoitus heti kun peruste on tullut työnantajan tietoon ja viimeistään 3 kuukautta ennen lomautuksen alkamista. Varsinainen lomautusilmoitus on annettava vähintään 14 vuorokautta ennen lomautuksen alkamista.

Määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää ei voida yksipuolisesti lomauttaa.

Työsopimuksen irtisanominen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voidaan päättää puolin ja toisin irtisanomiseen. Irtisanomismenettelyn osalta on tarkasti noudatettava lain määräyksiä ja irtisanomisaikoja. Irtisanomisajat on lueteltu Työsopimuslain 6 luvussa.

Kun työnantaja irtisanoo työsopimuksen, on hänellä oltava joko ns. taloudellinen ja tuotannollinen peruste (ns. kollektiivinen irtisanomisperuste) tai työntekijästä johtuva asiallinen ja painava syy. Lisäksi irtisanominen on mahdollista liikkeen luovutuksen yhteydessä sekä työnantajan kuoleman tai konkurssin ja saneerausmenettelyn alkamisen yhteydessä.

Työntekijästä johtuva asiallinen ja painava syy ei ole ainakaan työntekijän sairaus, lailliseen lakkoon osallistuminen, poliittiset tai uskonnolliset mielipiteet, yhdistystoiminta, sukupuoli eikä raskaus. Myöskään äitiys-, isyys tai vanhempainloman eikä hoitovapaan aikana työntekijää ei saa irtisanoa.

Käytännössä hyväksyttäviä työntekijöistä johtuvia irtisanomisperusteita ovat olleet mm. työntekijän töiden laiminlyönti, selvä (ja jatkuva) huolimattomuus, sopeutumattomuus ammattiin, järjestyssääntöjen tai työehtojen rikkominen, perusteeton poissaolo sekä vahingon aiheuttaminen työnantajalle.

Tuotannollis–taloudellisista syistä irtisanominen voidaan toteuttaa vain jos työ on vähentynyt "vähäistä suuremmassa määrin", työn vähentyminen ei ole luonteeltaan tilapäistä sekä jos työntekijää ei voida kohtuudella ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden sijoittaa uudelleen tai kouluttaa uusiin tehtäviin.

Luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun irtisanomissuoja on laaja. Työnantajan suorittama irtisanominen vaatii normaaliedellytysten lisäksi sen, että ne työntekijät, joiden luottamushenkilönä hän on antavat suostumuksensa irtisanomiseen.

Työsopimuksen purkaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sekä toistaiseksi voimassa oleva työsopimus että määräaikainen työsopimus on purettavissa, mikäli työsuhteen osapuoli olennaisella tavalla rikkonut työsuhteesta johtuvia velvollisuuksiaan. Purkaminen vaatii kumman tahansa osapuolen toimesta toteutettuna lain mukaan ns. "erittäin painavan syyn" olemassaoloa.

Työnantajan osalta hyväksyttäviä purkuperusteita ovat mm. työntekijän harhaanjohtaminen, työturvallisuuden vaarantaminen, päihtyneenä esiintyminen työpaikalla, törkeä kunnianloukkaus, väkivalta, liikesalaisuuksien väärinkäyttö, lahjusrikos, pysyvä työkyvyttömyys, työvelvoitteen laiminlyönti (jolloin on aina ensin varoitettava) sekä laiton työtaistelutoimenpide. Mikäli työntekijä on poissa työpaikaltaan vähintään viikon pätevää estettä ilmoittamatta, työnantajalla on oikeus pitää sopimusta purkautuneena.

Työntekijän hyväksyttäviä purkuperusteita ovat mm. työnantajan tekemä olennainen harhauttaminen, työntekijän maineen tai siveellisyyden vaarantuminen, törkeä kunnianloukkaus, liian vähäinen työmäärä, palkan maksun laiminlyönti.

Purkuperusteeseen on puolin ja toisin vedottava välittömästi, viimeistään 14 päivän kuluessa. Työsopimus päättyy välittömästi purkuilmoitukseen.

Korvaus perusteettomasta sopimuksen päättämisestä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Työnantajan on maksettava työntekijälle korvausta perusteettomasta työsopimuksen päättämisestä 3-24 kuukauden palkkaa vastaava määrä sekä selvitettävä työsuhteen jatkamisen edellytykset.

TYÖOIKEUS

SisällysTyöoikeus ja yhteiskuntaTyösuhteen aloittaminenOsapuolten velvollisuudetTyöaikaVuosilomaTyösuhteen päättäminenYt-menettelyLisätietoa (muokkaa)